Noordzeekanaalgebied

Samenwerking

Inhoud

Regionale samenwerking

In het Noordzeekanaalgebied werken lokale overheden, het Rijk, bedrijven, netbeheerders en kennisinstellingen samen. Er wordt gewerkt aan de opgaven in de regio om het gebied aantrekkelijk te houden om te werken, te wonen en te recreëren. De industrie, havens, woningbouw, bedrijvigheid en recreatie vragen allemaal om ruimte. Een gezonde leefomgeving en milieu zijn belangrijke thema’s. Er zijn aanpassingen in de ruimte nodig voor energietransitie en door klimaatverandering. Om er voor te zorgen dat de economie verduurzaamt en circulair wordt én het ruimtegebruik in de regio verder optimaliseert, lopen er twee programma’s:

Bestuursplatform NZKG

Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied vormt de kern van de regionale samenwerking. Het bestuursplatform werkt nauw samen met verschillende ministeries zoals I&W, BZK en EZK. Het is een publiek – privaat samenwerkingsverband dat van toegevoegde waarde is in de regio. Het Bestuursplatform NZKG stuurt integraal op de programma’s en daarmee op de ontwikkelingen in het gebied.

Naast richting geven aan gezamenlijke regionale doelen vormt het Bestuursplatform NZKG ook een hecht bestuurlijk netwerk. De bestuurders nemen een integraal maatschappelijk economische verantwoordelijkheid in de fysieke ruimte en werken gezamenlijk toe naar een hernieuwd gedeeld perspectief op het Noordzeekanaalgebied.

Het Bestuursplatform NZKG komt in ieder geval twee keer per jaar samen. De planning is hier te vinden.

Klik op de afbeelding om te zien welke organisaties samenwerken in het Bestuursplatform NZKG.

Rol publieke partijen

De NZKG gemeenten (Amsterdam, Beverwijk, Heemskerk, Haarlemmermeer, Velsen en Zaanstad) hebben een belangrijke rol in de regionale samenwerking. Zij weten wat er leeft in de eigen gemeente, kennen het gebied goed en kunnen inbreng van bewoners en bedrijven leveren. De gemeenten hebben ook ‘het laatste woord’ over de uitvoering van besluiten die in het Bestuursplatform NZKG genomen worden. Zij zijn het bevoegd gezag en zijn aan zet om projecten daadwerkelijk (en in samenwerking met het bedrijfsleven en uitvoeringsorganisaties) verder te helpen. Zo kunnen de gemeenten invloed uitoefenen op de brede ontwikkelingen, in de eigen gemeente én daarbuiten.

Rol private partijen

Port of Amsterdam, Zeehaven IJmuiden N.V. en Tata Steel zijn belangrijke bedrijven voor de daadwerkelijke uitvoering van de transities. Zij creëren ruimte op de bedrijventerreinen, passen hun investeringsstrategieën aan en delen kennis. Zij nemen een maatschappelijke verantwoordelijkheid en vervullen een brugfunctie voor het bedrijfsleven in het gebied. Door de continue uitwisseling van ideeën en kansen, het bespreken van belemmeringen en het gezamenlijk toewerken naar concrete oplossingen kunnen de regionale ambities ook echt waargemaakt worden.

Bestuurscommissies NZKG

De Bestuurscommissies Energietransitie en Ruimte zijn specifiek gericht op de inhoudelijke opgave, met relevante publieke en private partijen aan tafel en met mandaat (scope, geld, menskracht en planning). De bestuurscommissies zijn onderdeel van het bestuursplatform. De bestuurscommissies ontwikkelen programma’s, identificeren schuurpunten en agenderen deze op het bestuursplatform. Binnen de bestuurscommissies is alle ruimte voor een goede invulling van het programma. Zij maken op hun beurt gebruik van de verzamelde expertise aan thematische versnellingstafels en werkgroepen.

Bestuurscommissie Energietransitie

In de Bestuurscommissie Energie zitten bestuurders van de NZKG gemeenten en de provincie Noord-Holland, het ministerie van EZK en directieleden van netbeheerders en uit het bedrijfsleven. De bestuurscommissies hebben ieder een eigen planning van bijeenkomsten en vergaderingen. Hier staat die van de Bestuurscommissie Energietransitie.

Klik op de afbeelding om te zien welke organisaties samenwerken in de Bestuurscommissie Energie.

Bestuurscommissie Ruimte​​

De Bestuurscommissie Ruimte bestaat uit bestuurders van de NZKG gemeenten, de provincie Noord-Holland, 3 ministeries, 3 waterschappen en van directieleden uit het bedrijfsleven. De planning van de Bestuurscommissie Ruimte is hier te vinden.

Klik op de afbeelding om te zien welke organisaties samenwerken in de Bestuurscommissie Ruimte.

Programmabureau NZKG

Het Programmabureau Noordzeekanaalgebied is een initiatief van het regionaal samenwerkingsverband. Het Bestuursplatform NZKG heeft zich tot doel om in gezamenlijkheid tot bestuurlijke afspraken te komen over de toekomst en specifieker de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. De belangrijkste opgaven gaan over de transities van energie en economie, waarbij een gezonde leefomgeving topprioriteit heeft en water en bodem sturende principes zijn. In dit gebied komen nationale en regionale ruimtelijke belangen samen. Het Programmabureau NZKG ontwikkelt programma’s om dit in ruimte en tijd een plek te geven. Tegelijkertijd werken we aan de ontwikkeling van de noodzakelijke kennis en innovatie die daarbij nodig is.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Stichtingsbestuur NZKG

Het Stichtingsbestuur NZKG ziet toe op de bedrijfsvoering van het Programmabureau NZKG en is verantwoordelijk voor de jaarrekening. Het stichtingsbestuur stelt op voordracht van het Bestuursplatform NZKG de directie aan en besluit over de meerjarige begroting en het jaarplan. Het Bestuursplatform NZKG benoemt uit haar leden, de leden van het stichtingsbestuur. In het stichtingsbestuur zitten de wethouders van de gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad. De gedeputeerde van de provincie Noord-Holland is voorzitter van het stichtingsbestuur.

Directeurenoverleg NZKG

Het Directeurenoverleg NZKG bestaat uit afgevaardigden van de partners uit het Bestuursplatform NZKG en zorgt voor een goede afstemming tussen de bestuurlijke opgaven, de doorontwikkeling van de governance en de ambtelijke ondersteuning. Dit overleg vervult de rol van ambtelijk opdrachtgever. Ook is er behoefte om elkaar, onafhankelijk van de bestuurlijke planning, te spreken over de integrale opgaven, over de gezamenlijkheid en de kansen die er zijn. Het directeurenoverleg voedt daarmee zowel het ambtelijke adviesteam als het Programmabureau NZKG. Het directeurenoverleg heeft ook de verantwoordelijkheid om de werkgeversrol te vervullen voor de directie van het programmabureau.

Gerelateerde nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten over regionale samenwerking bekijken →

Gerelateerde publicaties

Alle publicaties over regionale samenwerking bekijken →