Loading screen icon
Infographic

Energie

Energietransitie in het NZKG

De industrie in het Noordzeekanaalgebied is in transitie. De energietransitie vraagt van de bedrijven en industrie om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% te verminderen ten opzichte van de CO2 uitstoot in 1990. In 2050 moet de industrie nagenoeg uitstootvrij zijn. Deze afspraken zijn vastgesteld in verschillende nationale, Europese en internationale verdragen. De industrie zal overgaan van fossiele energie naar energie uit hernieuwbare bronnen. Dit kan zijn door middel van duurzame​​energiedragers. De ontwikkeling van het nieuwe energiesysteem betekent dat onze omgeving gaat veranderen. Meer windmolens op zee, zonneparken op land en op daken en de komst van elektrolysers die waterstof produceren. De bedrijven en de industrie in het NZKG hebben grote stappen te zetten. Dat is niet altijd makkelijk, zeker in een gebied waar zoveel opgaven en uitdagingen samenkomen als het NZKG.

Waterstofontwikkeling in Noord-Holland krijgt belangrijke status van Hydrogen Valley

Certificaat Hydrogen Valley, H2V. Klik op het logo om interactieve kaart met waterstofprojecten in Noord-Holland te bekijken.

Programma Energietransitie NZKG

Het Programma Energietransitie Noordzeekanaalgebied is een publiek- private samenwerkingsverband dat initiatieven rondom de energietransitie in het NZKG aanjaagt en versnelt. Het programma houdt overzicht in de voortgang en samenhang van energie infrastructuur projecten in het NKZG. Eventuele knelpunten worden onderkent en waar mogelijk opgelost door met de partijen in gesprek te gaan. In het samenwerkingsverband komen vraag en aanbod bijeen, bespreekt men investeringsbeslissingen en ambtelijke besluitvorming over infrastructuur en worden randvoorwaarden afgestemd.

De samenwerking wordt ingezet en waar nodig geïntensiveerd met als doel: versnelling en realisatie van concrete projecten. De verduurzaming van de industrie en uitvoering van de CES NZKG heeft als vertrekpunt de vier energiedragers van de toekomst: waterstof, elektriciteit, warmte/stoom en koolstof opslag/afvang.

/ambitiekaart_energietransitie_nzkg2023.jpg Klik op de afbeelding Ambitie Energietransitie NZKG voor een grotere weergave.

Duurzame energiedragers

De Versnellingstafels

Het Programma Energietransitie NZKG werkt vanuit vier ‘‘versnellingstafels’’. Op elke versnellingstafel bespreken publiek- en private partijen en netbeheerders per modaliteit de voortgang van energie infrastructuur projecten. De vier modaliteiten zijn: elektriciteit, waterstof, warmte en koolstof. De partijen aan deze tafels hebben een actieve rol rondom de modaliteit, bijvoorbeeld als gebruiker, producent of netbeheerder. Op deze manier ontstaat er slagkracht in de ontwikkeling en uitvoering van de energietransitie in het NZKG.

Cluster Energie Strategie NZKG

Alle Nederlandse industrieclusters hebben een Cluster Energie Strategie (CES) opgesteld. De CES vormt de input voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).


Nieuws & Publicaties