Loading screen icon
Infographic

Ruimte

NOVEX-NZKG

Rijk en regio hebben grote ambities met het Noordzeekanaalgebied de komende decennia. Enerzijds worden de haven- en industriegebieden cruciaal voor de inpassing van de energietransitie en de ontwikkeling naar een circulaire economie. Anderzijds heeft de regio belangrijke ambities voor woningbouw op en rond deze haven- en industriegebieden. Daarbij vragen de ambities voor een gezonde leefomgeving om nieuwe investeringen en toepassing van schone technieken. Door klimaatverandering zijn klimaat adaptieve landschappen nodig rond het Noordzeekanaal. 

Opdracht: integrale samenhang

Voor de uitvoering van al deze verschillende ambities is een integrale samenhangende aanpak nodig, met consensus binnen de regio en met steun van het Rijk. Dit is het doel van de NOVEX-aanpak NZKG. De NOVEX-NZKG is een Rijk-regio traject, uitgevoerd door het Programmabureau NZKG vanuit drie bestuurlijke opdrachten van Rijk en regio:

Klik op de afbeelding voor een grotere versie van NOVEX-aanpak met de zeven maatschappelijke opgaven.

Verbreding scope

Welke stappen zijn gezet?

In de NOVEX-aanpak zijn de volgende stappen gezet:

1. Verbreding van de scope

De Visie NZKG 2040 draait om twee maatschappelijke opgaven: Haveneconomie en Woningbouw. In de NOVEX-aanpak is deze scope voor het NZKG verbreed met vijf aanvullende maatschappelijke opgaven: Energietransitie, Circulaire economie, Landschap & Ecologie, Water & Klimaatadaptatie en Milieuruimte & Gezonde Leefomgeving.

2. Samenwerken in een interactie-spel

In het NZKG werken meerdere partijen (Rijk, regio, lokaal) tegelijk aan deze opgaven, als meerdere spelers op hetzelfde bord. Er zijn afspraken nodig om alle opgaven gecoördineerd  in te passen in het gebied.

3. Kiezen voor maatschappelijke meerwaarde 

De regio NZKG herkent dat alleen door samenwerken meer maatschappelijk resultaat kan ontstaan. Het Bestuursplatform NZKG heeft daarom gevraagd in de NOVEX-aanpak NZKG regionale afspraken te maken over de volgorde, de randvoorwaarden en de condities waarmee deze zeven opgaven zo optimaal mogelijk in de tijd in het NZKG kunnen worden ingepast.


Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Transitiestrategie

Waar staan we nu?

De zeven maatschappelijke opgaven in het NZKG zijn uitgewerkt tot een meervoudige transitiestrategie op hoofdlijnen. Deze transitiestrategie heeft de vorm van een partituur, waarin iedere partij zijn eigen bijdrage kan leveren op het goede moment. De meervoudige transitiestrategie biedt inzicht in de volgorde, randvoorwaarden en condities waarin opgaven gerealiseerd kunnen worden in de regio en laat de relaties zien tussen thema’s.

In de periode van januari tot en met oktober 2023 wordt gewerkt aan de tekst en verbeelding van het ontwikkelperspectief en het uitvoeringsprogramma van de NOVEX–aanpak NZKG.

Planning 2023

Klik op de afbeelding Partituur NZKG voor een grotere weergave.

Monitor Ruimte-intensivering NZKG

Jaarlijks presenteren de samenwerkende partners in het Noordzeekanaalgebied een actualisatie van de Monitor Ruimte-Intensivering NZKG (RI-monitor NZKG). Ruimte-intensivering staat voor het optimaal benutten van de beschikbare ruimte. De RI-monitor brengt de feiten over de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen langs het kanaal in beeld en beschrijft verschillende indicatoren (o.a. gronduitgifte, werkgelegenheid, toegevoegde waarde en overslag).

Bekijk hier de RI-monitor NZKG 2022

Deze meting gaat over de ontwikkelingen in 2021. Nieuw in deze jaargang is de beschrijving van woningbouwplannen op de bedrijventerreinen in het NZKG.

Nieuws & Publicaties