Loading screen icon
Infographic

Ruimte

NOVEX-aanpak NZKG

Rijk en regio hebben grote ambities met het Noordzeekanaalgebied de komende decennia. In het programma NOVEX werken Rijk en regio samen aan een Ontwikkelperspectief en een Uitvoeringsprogramma voor het Noordzeekanaalgebied. Het Bestuursplatform NZKG is hiervoor de bestuurlijke opdrachtnemer. De bestuurlijke opdrachtgevers zijn de Minister van Economische Zaken, samen met de voorzitter van het Bestuursplatform NZKG (Gedeputeerde Provincie Noord-Holland).

Bestuurlijke opdrachten Rijk en regio

Dit project komt voort uit drie bestuurlijke opdrachten:

1.       Nationale Omgevingsvisie (2020)

In 2020 bevestigde het kabinet het belang van het Noordzeekanaalgebied voor inpassing van Rijksopgaven in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het Noordzeekanaalgebied werd daarin aangewezen als NOVI-gebied. De ‘NOVI-gebieden’ zijn gebieden waarin verschillende nationale opgaven optellen tot grote samenhangende transitieopgaven en waar een gezamenlijke aanpak van overheden.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

2. Regionale samenwerking

De tweede stap in het Bestuursplatform NZKG was de bestuurlijke erkenning dat regionale samenwerking noodzakelijk is om de vele transities de komende jaren optimaal in te passen. Zonder regionale afspraken over volgorde, randvoorwaarden en de transitiepaden ontstaan suboptimale uitkomsten.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Het Bestuursplatform NZKG herkent haar bestaansrecht in de ambitie om door overleg, afspraken en samenwerking deze zeven opgaven tot een zo hoog mogelijk resultaat brengen. Doel van het Ontwikkelperspectief NZKG is om samenhangende transitiepaden helder te beschrijven en daar afspraken over vast te leggen binnen de regio en met het Rijk. Ook biedt het Ontwikkelperspectief NZKG een kans om condities (spelregels) aan te passen zodat meer ambitie in het gebied gerealiseerd kan worden, en de gewenste versnelling kan worden gerealiseerd.

Welke partners leveren input?

Ter voorbereiding van verschillende thematische werkgroepen zijn we met veel partners van Rijk en regio aan de slag om de verschillende bouwstenen van de NOVEX-aanpak voor te bereiden.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Waar staan we nu? De transitiestrategie als partituur

De zeven maatschappelijke opgaven in het NZKG zijn uitgewerkt tot een meervoudige transitiestrategie op hoofdlijnen. Deze transitiestrategie heeft de vorm van een partituur, waarin iedere partij zijn eigen bijdrage kan leveren op het goede moment. De meervoudige transitiestrategie biedt inzicht in de volgorde, randvoorwaarden en condities waarin opgaven gerealiseerd kunnen worden in de regio en laat de relaties zien tussen thema’s.

Planning NOVEX-aanpak NZKG 2023

In de periode van januari tot en met oktober 2023 wordt gewerkt aan de tekst en verbeelding van het Ontwikkelperspectief en het Uitvoeringsprogramma van de NOVEX–aanpak NZKG.

Monitor Ruimte-intensivering NZKG

Jaarlijks presenteren de samenwerkende partners in het Noordzeekanaalgebied een actualisatie van de Monitor Ruimte-Intensivering NZKG (RI-monitor NZKG). Ruimte-intensivering staat voor het optimaal benutten van de beschikbare ruimte. De RI-monitor brengt de feiten over de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen langs het kanaal in beeld en beschrijft verschillende indicatoren (o.a. gronduitgifte, werkgelegenheid, toegevoegde waarde en overslag).

Bekijk hier de RI-monitor NZKG 2022

Deze meting gaat over de ontwikkelingen in 2021. Nieuw in deze jaargang is de beschrijving van woningbouwplannen op de bedrijventerreinen in het NZKG.

Nieuws & Publicaties