Noordzeekanaalgebied

Kabinet investeert 50 miljoen in verbeteren leefkwaliteit Noordzeekanaalgebied

Het Rijk trekt 50 miljoen euro uit voor investeringen in het Noordzeekanaalgebied (NZKG). Inwoners en ondernemers gaan dit merken in hun dagelijks leven, want het geld wordt besteed aan projecten die de leefkwaliteit in de regio verbeteren.

De bijdrage wordt beschikbaar gesteld voor locaties waar het opwekken van energie uit wind op de Noordzee wordt overgebracht naar het vasteland. Het NZKG is een van deze vijf aanlandlocaties in Nederland. Het geld uit deze gebiedsinvesteringen is een extra impuls voor de regio en staat daarmee los van de kosten voor realisatie en (wettelijke) compensatie die van toepassing zijn op de energie-infrastructuur projecten.

In het concept regioplan staan verschillende NZKG-projecten, waaronder de tweede (ook elektrische) pont over het Noordzeekanaal bij Velsen, het warmtenet voor ca. 2.000 woningcorporatiewoningen in Heemskerk en het gebiedsfonds Wijk aan Zee (Beverwijk). Van dit fonds worden de te nemen maatregelen om de leefomgeving van de bewoners te verbeteren in samenspraak met de omgeving nog concreet uitgewerkt.

Download het concept Regioplan Gebiedsinvesteringen Netten op zee

 

Overzicht maatregelen t.b.v. Regioplan Gebiedsinvesteringen Netten op Zee Tranche 1.

Dit regioplan wordt in de maand mei vastgesteld door de provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Zaanstad, Amsterdam en Haarlemmermeer.
De formele bekrachtiging van de bestuursovereenkomst vindt plaats tijdens de Bestuurscommissie Ruimte NZKG van 26 juni 2024.
Het NZKG is verheugd dat er geïnvesteerd wordt in dit gebied, mede omdat het belang van de gezondheid van de inwoners juist in deze regio hiermee bevestigd wordt.

Windenergie op zee in Nederland

Om de klimaatdoelstellingen te realiseren heeft het kabinet de ambitie voor windenergie op zee in 2021 verhoogd naar een opgestelde capaciteit van circa 21 gigawatt (GW) rond 2030 (dat is ongeveer 75% van het huidige elektriciteitsverbruik van Nederland). Om een verantwoorde inpassing van de bijbehorende infrastructuur van het net op zee mogelijk te maken heeft het kabinet 500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor gebiedsinvesteringen in de omgeving van de vijf aanlandlocaties van de netaansluitingen die rond 2030 gerealiseerd worden.

Deze middelen worden evenwichtig over de regio’s verdeeld volgens een verdeelsleutel en zijn bedoeld voor de gebiedsinvesteringen en voor eventuele uitvoeringskosten die hiermee gepaard gaan.

Zie voor meer informatie Net op zee, de aanvullende routekaart windenergie op zee 2030 en dit nieuwsbericht.