Noordzeekanaalgebied

[Update 24-3] Veel subsidiemogelijkheden voor energie- en klimaatinnovatie vanaf april

Er zijn de komende tijd volop subsidiemogelijkheden voor energie- en klimaatinnovatie. Begin april gaan naar verwachting 4 regelingen open voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. Ze geven financiële steun aan innovaties in de elektriciteitssector, industrie en de gebouwde omgeving.

Het gaat om subsidies voor verschillende soorten projecten: van haalbaarheidsstudies tot pilot- en demonstratieprojecten. De innovaties die hieruit voortkomen, dragen bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot in deze 3 sectoren de komende jaren fors te verlagen.

DEI+ opent vanaf begin april
De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is er voor pilot- en demonstratieprojecten.

In 2022 is de DEI+-module onderverdeeld in twee onderdelen: de ‘reguliere’ DEI+ en de DEI+ voor aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.
Onder de ‘reguliere’ DEI+ kan subsidie worden aangevraagd voor innovatieve pilot- of demonstratieprojecten binnen de thema’s Energie-efficiëntie, Hernieuwbare energie inclusief ruimtelijke inpassing, Flexibiliteit van het energiesysteem, Lokale infrastructuur, Circulaire economie (subsidie van € 3.000.000 of meer), CC(U)S (Carbon Capture, Utilisation and Storage) en Overige CO2-reducerende maatregelen.

Dit jaar wordt beoogd om de openstellingsperiode van de reguliere DEI+ in twee rondes te verdelen. Dit is onder andere zo bepaald om in de tweede ronde gebruik te kunnen maken van het nieuwe Europese staatsteunkader (de algemene groepsvrijstellingsverordening) die, naar aangeven van de Europese Commissie, naar verwachting deze zomer in werking zal treden.

Deze openstelling betreft de eerste ronde en heeft een openstellingsperiode vanaf 1 april 2022 tot en met 4 oktober 2022.
Het subsidieplafond is vastgesteld op € 58,6 miljoen euro.

Meer info:https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-8113.html#d17e1938

TSE Industrie studies ook voor bewezen innovaties
De regeling Topsector Energiestudies Industrie gaat naar verwachting ook begin april open. Deze regeling helpt industriële bedrijven de haalbaarheid van innovatieve pilot- of demonstratieprojecten te onderzoeken. Nieuw is:

dat bedrijven de haalbaarheid van investeringen in uitontwikkelde energie- en klimaatinnovaties mogen onderzoeken met een terugverdientijd van meer dan 5 jaar;
dat de subsidiedrempel voor deze projecten verlaagd is naar minimaal € 25.000. Daarmee geven we MKB-bedrijven meer mogelijkheden.
TSE Industrie O&O (heette voorheen TSE Industrie)
Betreft onderzoek en ontwikkelingsprojecten. De subsidiemodule is gericht op energie- en klimaatinnovatieprojecten binnen de industrie. Hiermee wordt invulling

Deze subsidiemodule vormt onder meer een aanvulling op de subsidiemodule MOOI. De subsidiemodule TSE Industrie O&O heeft in tegenstelling tot MOOI betrekking op innovatieprojecten waarvoor (nog) geen grootschalige consortia gevormd kunnen worden (mede vanwege specifieke toepassing of doorlooptijd) en die niet goed passen in de subsidiemodule MOOI.
Deze subsidiemodule heeft een openstellingsperiode vanaf 1 april 2022 tot en met 17 mei 2022.

Het subsidieplafond is vastgesteld op € 1.900.000.
Meer info: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-8113.html#d17e1938

Nog steeds budget voor HER+
Vanaf 1 april opent tot slot ook een nieuwe ronde van de regeling Hernieuwbare Energietransitie (HER+).

Het doel van deze subsidiemodule is om de Nederlandse klimaatdoelstellingen in 2030 kosteneffectiever te realiseren via innovatieve projecten.
De HER+-projecten moeten leiden tot CO2-reductie in Nederland in 2030.
Daarnaast moeten HER+-projecten als gevolg van de innovatie leiden tot een besparing op de toekomstige uitgaven aan subsidies in het kader van de SDE++.
Naar analogie van de DEI+-regeling worden twee openstellingsrondes beoogd.
Openstelling van de eerste ronde: vanaf 1 april 2022 tot en met 4 oktober 2022.
Het subsidieplafond is vastgesteld op € 20 miljoen.

Meer info: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-8113.html#d17e1938
VEKI in afwachting van budget
De regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) is in afwachting van budget en zal naar verwachting niet voor de zomer open gaan.

Projectidee vooraf toetsen
Een subsidie aanvragen kost veel tijd. Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen daarom vooraf en zonder verplichting advies vragen over hun projectidee. Zij vergroten daarmee de slaagkans van hun project.