Noordzeekanaalgebied

Publicatie RI-monitor NZKG 2021

Het Noordzeekanaalgebied draagt ondanks moeilijke omstandigheden in 2020 bij aan economische groei.

Uit de Monitor Ruimte-Intensivering Noordzeekanaalgebied (NZKG) 2021 blijkt dat de werkgelegenheid in het gebied is toegenomen. Ook is te zien dat de economische waarde van de bedrijventerreinen in het coronajaar is gegroeid. Als gevolg van corona nam de kolenoverslag en de vraag andere fossiele brandstoffen in 2020 af.

Westpoort-Zuid vanuit de lucht

Ruimte-intensivering
Jaarlijks brengen de samenwerkende partners in het NZKG (de gemeenten langs het kanaal, provincie Noord-Holland, het Rijk, havenbeheerders en de beheerder van de infrastructuur) de feiten over de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen langs het kanaal in beeld met de Monitor Ruimte-Intensivering NZKG. Intensivering staat voor het optimaal benutten van de beschikbare, schaarse ruimte.

Bekijk de volledige en geactualiseerde Monitor Ruimte-Intensivering 2021 of download de Totale RI-monitor 2021 in PDF.

Na het lezen van de monitor reageerde Zita Pels, voorzitter van het Bestuursplatform NZKG als volgt: “Het is goed om te lezen dat het NZKG economisch gegroeid is. Dat ondanks de coronacrisis die ook de ondernemers in ons gebied heeft geraakt. Dit betekent niet dat we er al zijn in het NZKG. We willen een regio zijn die voorbereid is op de toekomst en daarom moeten we goed kijken naar wat we doen met de beschikbare ruimte. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de ruimte die de energietransitie nodig heeft of circulaire bedrijven die zich willen vestigen. Dat is de uitdaging de komende jaren. Dankzij de NOVI-status in het kader van de Nationale Omgevingsvisie, trekken we komende jaren samen met het Rijk en alle partners in het NZKG op om dit op een grondige manier aan te pakken”.

Gronduitgifte
In 2020 is ruim 24 hectare grond uitgegeven op de bedrijventerrein in het NZKG. Hiervan is 6 hectare kadegebonden en 18 hectare niet-kadegebonden terrein. De grootste transacties vonden plaats op het bedrijventerrein HoogTij in Zaanstad en in Westpoort in Amsterdam. Als gevolg van deze gronduitgifte is er in 2020 in totaal nog 296 hectare beschikbaar op de bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal. Hiervan is 129 hectare kadegebonden terrein.

Economische waarde
De totale economische waarde in 2020 in het NZKG (inclusief Tata Steel) is € 9.628 miljoen, een stijging van € 210 miljoen ten opzichte van 2019. Met name in het Amsterdamse havengebied is de toegevoegde waarde ten opzichte van 2019 sterk gestegen (+ € 222 miljoen). In IJmond-Zuid is een lichte daling ten opzichte van 2019 is te zien (- € 28 miljoen).

Werkgelegenheid
In 2020 waren in de NZKG-gemeenten langs het kanaal meer dan 830 duizend banen, een stijging van ruim 17 duizend banen ten opzichte van de meting in 2019. Ruim 86 duizend van deze banen zijn op de bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal gesitueerd, een stijging van bijna 1.700 banen ten opzichte van 2019. Sinds de eerste RI-meting in 2014 groeide de werkgelegenheid het meest in het Amsterdamse havengebied. In het gebied nam vooral de zakelijke dienstverlening toe en kwamen er meer stadsverzorgende bedrijven bij.

Overslag en scheepsbezoeken
De coronacrisis had in 2020 een grote impact op havens in het NZKG. Dit zorgde er enerzijds voor dat de energietransitie in een stroomversnelling is gekomen, maar anderzijds ook voor een afname van de (kolen)overslag. De overslag daalde in 2020 met ruim 13 ton ten opzichte van 2019 naar ruim 90 miljoen ton overslag. Ook het aantal bezoeken van zeeschepen is in 2020 gedaald van 7.528 in 2019 naar 6.600.