Noordzeekanaalgebied

Opnieuw economische groei in het Noordzeekanaalgebied in 2021

Afgelopen jaar nam de werkgelegenheid en de economische waarde van de bedrijventerreinen in het Noordzeekanaalgebied licht toe. Dat blijkt uit de Monitor Ruimte-Intensivering Noordzeekanaalgebied (NZKG) 2022. En dat terwijl er, ten opzichte van voorgaande jaren, minder grond is uitgegeven voor de vestiging van nieuwe bedrijven. In de vorige jaargang was al te zien dat de covid-19-pandemie en de afbouw van de kolenoverslag in 2020 zorgde voor een afname van de overslag zeescheepvaart in het NZKG. De overslag nam ook in 2021 af.

Bekijk de RI-monitor NZKG 20022

Stijging werkgelegenheid meer te zien op de droge delen

In totaal zijn er in het NZKG in 2021 meer dan 845 duizend banen. Ten opzichte van 2020 is dat een stijging van ruim 12 duizend. Van het totaal aantal banen zijn dat er ruim 87 duizend op de bedrijfsterreinen langs het Noordzeekanaal. Maar de grootste stijging vond plaats op de zogeheten droge bedrijfsterreinen in Amsterdam. Deze stijging is veroorzaakt door een toename van niet-havengerelateerde banen. Want ten opzichte van de vorige meting nam de havengerelateerde werkgelegenheid in Amsterdam in 2021 licht af.

Economische waarde is gestegen in Amsterdam, maar elders gedaald

In 2021 is de totale economische waarde in het Noordzeekanaalgebied (inclusief Tata Steel) € 9.652 miljoen. Dit is een lichte stijging van € 36 miljoen ten opzichte van 2020. De economische waarde per jaar laat per gebied wel grote verschillen zien. Dit is afhankelijk van het aantal mensen dat in een bepaalde sector werkt en de ruimte die een sector in een gebied inneemt. In het havengebied van Amsterdam is de toegevoegde waarde toegenomen. Net als de werkgelegenheid aldaar, komt dit komt door de gestegen niet-havengerelateerde werkgelegenheid op de droge terreinen. In de IJmond en in Zaanstad daarentegen is in 2021 sprake van een lichte daling van de economische waarde. Dit komt door een afname van de havengerelateerde werkgelegenheid.

Bedrijventerrein Achtersluispolder in Zaandam. Foto: Bram van de Biezen.

Grootste uitgiften vinden plaats in Amsterdam en op HoogTij

In 2021 zijn er in totaal 293 hectare uitgeefbare kavels op de bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal. Het overgrote deel van het kadegebonden terrein (ruim 123 hectare) ligt in het havengebied van Amsterdam. In 2021 is ruim negen hectare uitgegeven op de bedrijventerreinen in het NZKG. De totale hoeveelheid grond die gebonden zijn aan de kade is in 2021 iets toegenomen (twee hectare), omdat eerder uitgegeven terrein in het havengebied Amsterdam opnieuw beschikbaar is gekomen. Het niet-kadegebonden terrein nam af met ruim elf hectare. De grootste transactie vond plaats op een niet-kadegebonden kavel van circa zes hectare op HoogTij in Zaanstad. In de IJmond werd in 2021 geen grond uitgegeven.

Overslag zeescheepvaart neemt in 2021 verder af

Als gevolg van de covid-19-pandemie en de afbouw van de kolenoverslag daalde de overslag door de zeescheepvaart in het NZKG (exclusief Zeehaven IJmuiden) in 2020. Ook in 2021 is een dalende lijn te zien van de overslag. Er werd in 2021 88 miljoen ton overgeslagen in het hele gebied. Ten opzichte van 2020 ging het om een afname van ruim twee miljoen ton.

Ruimte-intensivering

Jaarlijks presenteren de samenwerkende partners in het NZKG (de gemeenten langs het kanaal, de provincie Noord-Holland, het Rijk, havenbeheerders en de beheerder van de infrastructuur) een actualisatie van de Monitor Ruimte-Intensivering Noordzeekanaalgebied. Ruimte-intensivering staat voor het optimaal benutten van de beschikbare ruimte. De RI-monitor brengt de feiten over de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen langs het kanaal in beeld en beschrijft verschillende indicatoren (o.a. gronduitgifte, werkgelegenheid, toegevoegde waarde en overslag). De nieuwe meting gaat over de ontwikkelingen in 2021. Nieuw in deze jaargang is de beschrijving van woningbouwplannen in het gebied. De komende jaren wordt de monitor verder geactualiseerd met informatie over de andere opgaven in het gebied (gezonde leefomgeving, circulaire economie, landschap en ecologie, watersysteem en energietransitie).

Contact

Voor vragen over de Monitor Ruimte-intensivering Noordzeekanaalgebied kunt u terecht bij het Programmabureau NZKG via info@noordzeekanaalgebied.nl.