Noordzeekanaalgebied

Noordzeekanaalgebied op weg naar duurzame en circulaire industrie

De industrie in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) tussen IJmuiden en Amsterdam werkt aan het verduurzamen van haar productieprocessen. Bedrijven ontwikkelen plannen om van fossiele brandstoffen over te stappen op duurzame energievoorziening. Daarvoor is niet alleen meer duurzame elektriciteit in het gebied nodig, maar ook waterstof (voor productieprocessen met hoge temperatuur), warmte en stoom. Om de afgesproken klimaatdoelen voor 2030 te halen, is de afvang en opslag van CO2 een noodzakelijke tussenoplossing. De projecten die het verduurzamen van de industrie in het NZKG mogelijk gaan maken, zijn beschreven in de Cluster Energie Strategie (CES) NZKG. Deze wordt tweejaarlijks geüpdatet om actuele ontwikkelingen mee te nemen. Zo loopt er nu een haalbaarheidsstudie naar een alternatief voor de verduurzaming van Tata Steel, waarin wordt onderzocht of versneld overgestapt kan worden op waterstof.

Afspraken Klimaatakkoord
In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de CO2 uitstoot. De ambitie van de industrie in het NZKG is om in 2030 de CO2-uitstoot met de helft te verminderen en in 2050 volledig CO2-neutraal en circulair te zijn. Daarnaast is het gezonder maken van de leefomgeving in het NZKG van groot belang. De verduurzamingsmaatregelen die het bedrijfsleven in de regio willen nemen dienen dan ook verschillende doelen: het terugdringen van de CO2-uitstoot, het gezonder maken van de leefomgeving en het bieden van duurzame energie voor de bebouwde omgeving en mobiliteit. Daarmee ontstaan ook kansen voor nieuwe groene en circulaire bedrijvigheid in het NZKG.

Uitbreiding energienetwerken en aanlanding windmolens op zee
Voldoende groene energie en infrastructuur om de energie te transporteren, zijn noodzakelijk voor verduurzaming van de industrie. Voor het NZKG zijn met name de volgende ontwikkelingen urgent en van groot belang:

  • Aanlanding van de energie van windmolens op zee en aansluiting op het landelijke elektriciteitsnet
  • Uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk (verkenning 150/380 kV stations rond Westpoort, Velsen en tussen Beverwijk (ten zuiden van het Noordzeekanaal) en Vijfhuizen)
  • Ontwikkeling van een leidingennetwerk voor waterstof
  • Aanleg warmte/stoomnetwerk
  • CO2-afvang en –opslag in lege olie- en gasvelden op de Noordzee (inclusief transport via buisleidingen)

Voor het transport van waterstof kunnen doorgaans bestaande gasleidingen worden gebruikt en moeten deels nieuwe leidingen worden aangelegd. Daarnaast is er ruimte nodig voor waterstofproductie. Het gaat een aantal jaar duren voordat er genoeg groene elektriciteit en waterstof is om alle bedrijven te verduurzamen.

Ook het elektriciteitsnetwerk in het Noordzeekanaalgebied (bestaande uit transformatorstations en boven- en ondergrondse leidingen en kabels) moet worden uitgebreid. Voor het gebruik van de restwarmte van de industrie wordt een warmte/stoom netwerk aangelegd. Op deze manier kunnen woningen worden verwarmd als zij van het gas af gaan.

CO2-opslag in lege gasvelden onder de Noordzee is een tussenoplossing om nu CO2-uitstoot in de lucht te voorkomen, terwijl er gewerkt wordt aan een lange termijn oplossing in de vorm van CO2-vrije productie.

Uniek gebied
Het Noordzeekanaalgebied is een uniek gebied, waar veel verschillende functies naast elkaar bestaan. Het is één van de zes grote industrieclusters van Nederland. Met haar ligging aan de kust heeft het NZKG een internationaal concurrerende zeehaven en grote windparken op zee nabij. Tegelijkertijd is het een stedelijk gebied, waar ruimte wordt geboden aan toekomstige woningbouw, bereikbaarheid, natuur, recreatie en andere ontwikkelingen. Het is een uitdaging om te midden van al deze functies en ontwikkelingen de energietransitie te realiseren en ruimte te vinden voor de benodigde energie-infrastructuur.

Vervolgtraject
Hoe de hierboven genoemde plannen er precies uit gaan zien en wat dat betekent voor de omgeving, wordt nog verder uitgewerkt. Dit najaar gaan we graag in gesprek met de omgeving. Informatie over de specifieke datum en locatie volgt via www.noordzeekanaalgebied.nl. Hier vindt u ook het laatste nieuws over ontwikkelingen rondom de energietransitie. Tussentijdse vragen kunt u altijd stellen via info@noordzeekanaalgebied.nl.

Meer informatie
Als u meer over de CES te weten wilt komen, dan kunt u de tussentijdse producten doorlezen. In de Bouwsteen CES is de eerste fase van de toekomstige energievraag- en aanbod van de industrie in kaart gebracht. Het Addendum Cluster Energie Strategie NZKG bevat de concrete infrastructuur projecten die de verduurzamingsplannen van de industrie mogelijk gaan maken.