Noordzeekanaalgebied

22 april: Informatiesessie contractvormen en aansluitvoorwaarden waterstoftransport

Om de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs (2015) te realiseren heeft het kabinet de ‘Kabinetsvisie waterstof’ opgesteld. Hierin is de noodzaak voor een nationaal waterstofnetwerk uitgesproken. Daarnaast heeft het kabinet Gasunie in juni 2021 opgeroepen om een deel van het aardgasnetwerk om te bouwen naar waterstofnetwerk. Gasunie werkt voortvarend aan de ontwikkeling van een landelijk waterstofnetwerk dat de vijf grote Nederlandse industriële clusters met elkaar, met de toekomstige waterstofopslag in Noord-Nederland en met het buitenland zal gaan verbinden.

Informatiesessie
De ontwikkeling van het landelijk waterstofnetwerk vraagt om transport- en aansluitvoorwaarden die uniform en niet-discriminerend zijn en gebaseerd op  open-access toegang. Om dit alles in goede banen te leiden is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voornemens bepaalde voorwaarden te stellen aan deze dienstverlening. In deze online sessie wordt u geïnformeerd over de huidige stand van zaken omtrent de opzet van de contracten, de politieke kaders en het consultatieproces.

De informatiesessie is in het Nederlands. Na afloop zal de opname, inclusief een Engelstalige ondertiteling, online beschikbaar worden gesteld.

Tijd en programma:
Datum: 22 april 2022, van 11.00 tot 13.00 uur.
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Algemene update door Eddie Lycklama à Nijeholt, projectmanager waterstofnetwerk NL bij Gasunie) Proces en inhoud van politieke kaders van het nationale waterstofnetwerk door Gijs Kreeft, senior policy officer hydrogen bij ministerie van Economische Zaken en Klimaat Transport en aansluitovereenkomsten door Anouk van den Berg, business developer waterstofnetwerk NL bij Gasunie

Aanmelden
U kunt zich voor de sessie registreren via de site vanHynetwork