Noordzeekanaalgebied

Waterstofontwikkelingen in Noordzeekanaalgebied volgen elkaar in rap tempo op

De industrie in onze regio zet krachtig in op de ontwikkeling van waterstof als een alternatief voor kolen, aardgas en diesel. De inzet hiervan is een cruciale stap om klimaatneutraliteit te bereiken en de uitstoot van CO2 te verminderen.

Afgelopen mei ontving Hydrogen Hub Noord-Holland al de Hydrogen Valley-status en vorige maand ontving werd de hub zelfs verkozen tot European Hydrogen Valley of the Year 2023. Dit is een Europese toekenning voor regio’s die zich op een onderscheidende manier inzetten voor het ontwikkelen van een energiesysteem op basis van duurzame waterstof. Dat de ontwikkelingen zich in onze regio in raptempo opvolgen, bleek de afgelopen week maar weer. Hieronder volgt een bundeling van verschillende updates uit de regio.

Onderzoeksplan Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied definitief vastgesteld

Hynetwork Services is van plan om een waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied aan te leggen. Waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie van Nederland. Daar is een landelijk waterstofnetwerk voor nodig. Dit netwerk in het Noordzeekanaalgebied is hier onderdeel van.

In mei 2023 kon iedereen reageren op het voorstel voor de tracé-alternatieven en varianten die we mee willen nemen voor verder onderzoek en een overzicht met de milieueffecten die we willen onderzoeken. Alle reacties zijn meegewogen. Nu is het onderzoeksplan definitief: dat is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat waarom Hynetwork Services dit project wil ontwikkelen, welke alternatieven en varianten er zijn en welke milieueffecten in welk detail onderzocht worden. U kunt hierbij denken aan de effecten van geluid tijdens de aanleg, effecten op groenvoorzieningen of invloed op de bodem. Deze onderwerpen worden onderzocht in het milieueffectrapport (MER). Ook heeft de onafhankelijke Commissie m.e.r. naar het voorstel gekeken. Ook dit advies is verwerkt.

Als het milieueffectrapport klaar is, wordt de volgende stap het voorstellen van de route voor het netwerk die de voorkeur heeft. Ook hierop kan iedereen reageren voor het voorkeursalternatief definitief wordt vastgesteld door de minister voor Klimaat en Energie met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wereldwijde waterstofprimeur in Amsterdam

De vergassingsinstallatie van Bio Energy Netherlands in de haven van Amsterdam heeft waterstof kunnen separeren uit syngas en heeft daarmee pure waterstof geproduceerd uit biowaste. Het is wereldwijd voor het eerst dat uit deze vorm van ‘biowaste’ pure waterstof (99,999%) gewonnen wordt. De installatie leverde al sinds begin 2022 groene stroom en warmte aan een lokaal warmtenet.

Door de hoge puurheid van de waterstof kan deze worden ingezet als duurzame brandstof in auto’s en bussen, of als grondstof voor chemische processen. Na opschaling kan de productie worden opgevoerd tot ruim 4,500,000 kilo per jaar, genoeg om 100 auto’s per uur te voorzien.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en het AKEF (Amsterdams Klimaat & Energiefonds).

Negatieve Co2-emissies
De installatie van Bio Energy Netherlands maakt louter gebruik van niet-recyclebaar lokaal/regionaal afvalhout (uit een straal van maximaal 150km van de installatie in Amsterdam), waaronder snoei-afval, dat geen andere mogelijke bestemming heeft. Door dit middels vergassing te converteren naar waterstof in plaats van te verbranden, wordt ruim 99% minder stikstof uitgestoten, terwijl er bij het vergassingsproces überhaupt geen fijnstof vrijkomt.

Omdat de CO2 die tijdens het omzettingsproces naar waterstof vrijkomt wordt afgevangen leidt dit, in combinatie met de CO2-opname door de aangroei van de (gesnoeide) biomassa, tot negatieve emissies. De afgevangen CO2 kan vervolgens worden ingezet in bijvoorbeeld de tuinbouw, door brouwerijen, in de chemie, in e-fuels of worden opgeslagen. Zo kan er in totaal 65.000 ton CO2 per jaar worden bespaard.

De restproducten zijn de afgevangen CO2 en ‘biochar, een ‘carbon sink’ die kan worden ingezet als bodemverrijker en -verbeteraar. Biochar is een vaste, stabiele vorm van opslag van CO2, die daarmee niet in de atmosfeer komt.

Techniek
Middels een gepatenteerde vergassingstechniek van Net Zero Hydrogen is het mogelijk om syngas met een extreem laag teergehalte op commerciële schaal te produceren. Hierna wordt het syngas respectievelijk gecomprimeerd, verhit en wordt er stoom aan toegevoegd, waarna een lage temperatuur water-gas shift reactor ervoor zorgt dat de CO reageert met de stoom (H2O) om waterstof (H2) en CO2 te produceren.

Met de toevoeging van een module voor drukwisseladsorptie, met een filter dat op álle gassen (waaronder CO2) behalve waterstof reageert, wordt de CO2 vervolgens afgevangen waarna alleen  pure waterstof (H2) overblijft.

De installatie in Amsterdam, kan uitgebreid worden naar 6 vergassingsreactoren met ieder een maximaal vermogen van 6MW. Dankzij de modulaire opbouw kunnen grotere projecten ontwikkeld worden. In Delfzijl heeft Bio Energy Netherlands inmiddels een vergunning verkregen voor de plaatsing van in totaal 16 reactoren van eveneens 6MW. Tezamen bereiken zij een jaarlijkse productiecapaciteit van 45 miljoen kubieke meter groengas/bio-methaan (CH-4), een één-op-één vervanger van Gronings gas.

Over Bio Energy Netherlands
Bio Energy Netherlands richt zich op het omzetten van duurzame biomassa naar syngas. Dit gas wordt gebruikt om groene waterstof en groengas produceren. De locatie van Bio Energy Netherlands in de haven van Amsterdam is sinds 10 januari 2022 volledig operationeel en produceert sindsdien 24/7 duurzaam syngas.