Opgave

NZKG-Visie-opgave-werkbezoek-151114-groepsfoto-smal

Een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en daarmee ook aan de regionale en nationale economie, dat is de ambitie van het Noordzeekanaalgebied. Als regio concurreren we immers met andere stedelijke regio’s in Europa en de rest van de wereld. Het Noordzeekanaalgebied herbergt een aantal specifieke kwaliteiten die de andere aanwezige kwaliteiten in de MRA aanvullen, zodat ze samen een sterke propositie vormen in deze concurrentiestrijd.

Gezamenlijke visie

NZKG-Visie-opgave-man-op-bankje

Om deze ambitie te vervullen heeft het Bestuursplatform een gezamenlijke visie ontwikkeld hoe het Noordzeekanaalgebied er in de toekomst uit zou moeten zien: de Visie Noordzeekanaalgebied 2040. Door een stip aan de horizon te zetten, wordt de weg ernaar toe eenvoudiger en concreter in te vullen. De visie NZKG richt zich op keuzes die nodig zijn om de belangrijke waarden in het gebied te versterken. De uitdaging is om de schaarse fysieke en milieuruimte in het Noordzeekanaalgebied optimaal in te zetten. Zo dat de juiste vestigingsvoorwaarden voor bedrijven die economische waarde en werkgelegenheid toevoegen wordt gerealiseerd.  En voor het huisvesten van talent (vanwege het aantrekken van internationaal concurrerend kwalitatief arbeidsaanbod). Daarbij hoort een leefbare omgeving met voldoende groen en recreatieruimte.

Duidelijk maar flexibel

Die opgaven zijn soms strijdig met elkaar in de ruimte die ze vragen. De visie biedt dan ook een duidelijke richting, maar wel met voldoende flexibiliteit om in te spelen op veranderende omstandigheden en een ruimtelijk-economisch verhaal gezien in de context van de gehele MRA. Hierbij sluit de visie nauw aan op de samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven aan een slimme, groene en gezonde toekomstige Metropoolregio vanuit de Amsterdam Economic Board.