Doorkijk naar 2040

NZKG-visie-doorkijk-naar-2040-doorkijkjeDe unieke kenmerken van het Noordzeekanaalgebied vormen de uitgangspunten van de Visie. Want juist die kenmerken willen we versterken en benutten. Het meest opvallend is de ligging aan zee en het kanaal zelf. De kustzone met strand en duinen voegt een bijzondere kwaliteit aan het gebied toe en vormt in combinatie met de pieren, de haven en de sluizen het unieke karakter van IJmuiden/Amsterdam aan Zee. Het kanaal maakt het mogelijk voor zeeschepen ver landinwaarts te varen en over te slaan in de havenbekkens. De bedrijven en industrie hebben beschikking over uitgebreide en diverse achterlandverbindingen via kanalen, spoor en wegen. De Zeehaven IJmuiden grenst direct aan zee en is daarmee een unieke uitvalsbasis voor offshore activiteiten, visserij, cruise- en ferryvaart.

Een groengebied met open karakter, lopend van Noord naar Zuid tussen de haven aan zee en de meer verstedelijkte gebieden landinwaarts, biedt een recreatieve uitvalsbasis voor bewoners en bezoekers. De Stelling van Amsterdam is daarbinnen een culturele trekpleister, de Ecologische Hoofdstructuur biedt leefruimte aan plant en dier en het veenweidegebied wordt deels benut voor landbouw en veeteelt. Het water vormt een prachtig decor voor verstedelijking, ook door de aanwezigheid van industriële monumenten. Waterfrontontwikkeling levert aantrekkelijke vestigingscondities voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Potentie

Economische ontwikkelingen leidden de laatste decennia tot de groei van havenactiviteiten, maar ook tot stedelijke waterfrontontwikkeling. Door schaalvergroting in de scheepvaart en de behoefte aan havenbedrijfsterreinen in plaats van alleen kades ontstond een ontwikkelbeweging van de haven in westelijke richting en kwamen het Oostelijk Havengebied en het Westerdok in Amsterdam in aanmerking voor verstedelijking. In Zaanstad was dezelfde beweging waarneembaar. Langs de Zaan kwamen fabriekskavels vrij die ruimte boden (voor het eerst in lange tijd) om de stad weer aan het water te brengen. Dit leverde een herontdekking van de waterkant als woon- en (nieuw) werkmilieu op.

Er is altijd dynamiek in het gebied. Zo kunnen functies veranderen van werk naar andersoortig werk, naar wonen of combinaties van wonen en werken. In dit gebied willen we alle functies die er nu zijn in meerdere of mindere mate behouden en de ontwikkeling ervan ruimtelijk faciliteren. Sommige functies kunnen variëren in plek en/of omvang. Andere functies zijn aan hun huidige locatie gebonden, zoals de havenbekkens en de Stelling van Amsterdam. Ontwikkelingen vinden plaats met in achtneming van de regionale positie van de maakindustrie, de toegevoegde waarde en behoud van de werkgelegenheid voor de MRA.

Intensivering, innovatie en leefbaarheid

Alle ruimte in het gebied is al in gebruik. Een vraag om extra ruimte gaat dus per definitie ten koste van een andere functie. Het uitgangspunt is daarom altijd eerst intensiveren in bestaande gebieden, of het nu in de haven, de stad of recreatiegebieden is. Dit uitgangspunt vergt dat innovaties worden gezocht om functies te verbinden en te verweven. Maar er zijn ook innovaties nodig om milieuhinder te beperken, naast bestuurlijke innovatie en een gezamenlijke visie over de benadering van milieuhinderlijke vraagstukken. Alles is er op gericht de verdergaande economische ontwikkeling van het NZKG op een duurzame manier tot stand te brengen.

Ontmoeting van haven, stad en landschap

NZKG-doorkijk-naar-2040-man-op-scooterDe integrale opgave voor het gebied is de functies die om ruimte vragen niet met de rug naar elkaar toe te laten staan, maar met elkaar te verweven. De stad zoekt de haven op, de haven integreert voor een deel in de stad. Waarbij ‘de stad’ in eerste instantie voor de meer stedelijke economische activiteiten staat, onder andere dienstverlening, horeca en andere voorzieningen. Recreatie en groen duiken op in de haven. Op termijn is er onder voorwaarden een mogelijkheid voor de haven om uit te breiden. De verschillende overheden in het NZKG hebben de mogelijkheid om via aandeelhouderschap te participeren in een verzelfstandigde regionale Haven Amsterdam. De kust neemt aan belang toe voor de MRA. De verbindingen met de kust worden daarom verbeterd. Het meer verweven en verbinden van functies is de hoofdopgave waar de schaarse ruimte om vraagt. Hieruit ontstaan specifieke, aantrekkelijke vestigingsmilieus voor zowel bedrijven als bewoners.