Verbinding A8-A9 goed voor concurrentiepositie NZKG

Foto: Michiel Wijnbergh

Foto: Michiel Wijnbergh

In het Noordzeekanaalgebied is sprake van bereikbaarheid over land en water. Beide modaliteiten zijn essentieel voor de internationale concurrentiepositie van het gebied. De verbinding A8-A9 moet de bereikbaarheid over land tussen de economische regio’s IJmond en Zaanstad en de leefbaarheid van Krommenie in het gebied verbeteren.

Een verbeterde verbinding A8-A9 zorgt er voor dat reistijden verbeteren, goederen sneller kunnen worden verplaatst, werknemers sneller op hun werk zijn en werkgevers uit een groter gebied mensen kunnen aantrekken. Dat heeft een positief effect op de internationale concurrentiepositie van de hele regio.

In de planstudiefase, waarbij ook bedrijven, bewoners en maatschappelijke organisaties intensief zijn betrokken, zijn het afgelopen jaar drie mogelijke alternatieven voor de verbinding A8-A9 uitgewerkt. De alternatieven zijn onderzocht op milieuaspecten, kosten en effectiviteit. Het gaat om het zogenaamde Nul-plusalternatief, het Golfbaanalternatief en het Heemskerkalternatief.

De milieueffectrapportage, kostenraming en maatschappelijke kosten-batenanalyse van deze alternatieven liggen nog tot en met 1 oktober ter inzage. Tot die tijd kunnen belanghebbenden hierop een zienswijze indienen. Op 21 september houdt de provincie Noord-Holland een tweede inloopbijeenkomst om vragen te beantwoorden over de stukken die ter inzage liggen.

Effectiviteit versus landschappelijke inpassing
Het Nul-plusalternatief maakt gebruik van de bestaande wegenstructuur, waarbij de N203 door Krommenie en Assendelft verhoogd wordt aangelegd. Het Golfbaanalternatief is een nieuwe provinciale weg en de meest rechtstreekse verbinding tussen de A8 en de A9. De weg loopt – zoals de naam al doet vermoeden – over het terrein van de huidige golfbaan. Ook het Heemskerkalternatief is een nieuwe provinciale weg. De weg loopt evenwijdig aan de Communicatieweg en buigt af naar de bestaande A9-aansluiting Heemskerk.

Van alle alternatieven zijn de kosten afgezet tegen de opbrengsten. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op reistijdwinst, arbeidsplaatsen of gronden die moeten worden aangekocht. Het Nul-plusalternatief kwam daarbij als minst effectief uit de bus: elke euro die wordt geïnvesteerd, levert de maatschappij hooguit 57 eurocent op. Voor het Heemskerkalternatief is dat hooguit 98 eurocent. Het Golfbaanalternatief heeft als enige een positieve kosten-batenverhouding:  iedere euro levert tussen de €1,30 en €1,49 op.

Maar er zijn meer factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Zo lopen het Golfbaan- en Heemskerkalternatief door de Stelling van Amsterdam. Dit kan de status van Unesco Werelderfgoed aantasten. De provincie is hierover in gesprek met Unesco, om gezamenlijk te kijken waar de knelpunten en de oplossingen liggen. Hiertoe is het adviesorgaan van Unesco (ICOMOS) uitgenodigd voor een locatiebezoek en wordt een hernieuwd advies gevraagd.

Definitief
Momenteel buigt ook de commissie voor de m.e.r. zich over de stukken om hierover een advies te kunnen uitbrengen. Op basis van dit advies, de ingekomen zienswijzen, bestuurlijke overwegingen en interne en externe adviezen wordt er rond de jaarwisseling door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een voorkeursalternatief gekozen. Begin 2018 wordt dit besluit voorgelegd aan Provinciale Staten. Als PS instemt met het voorstel, is de variant van de verbinding A8-A9 definitief.

Meer informatie
Volg de ontwikkelingen over de verbinding A8-A9 op de website van de provincie Noord-Holland, via Twitter (@verbindingA8A9) of meld je aan voor de nieuwsbrief. Vragen? Mail naar A8-A9@noord-holland.nl.

 

<<Terug naar overzicht