Overslag, toegevoegde waarde en werkgelegenheid gestegen en meer ruimte uitgegeven

In 2018 is in het Noordzeekanaalgebied meer ruimte uitgegeven en is de overslag, toegevoegde waarde en werkgelegenheid gestegen. Dit zijn resultaten van de vijfde meting van de Monitor Ruimte-intensivering NZKG 2019:

Schaarse ruimte
In 2018 zijn 40,2 hectare kadegebonden en 34,2 niet-kade gebonden terrein uitgegeven. Dat betekent dat er op 1 januari 2019 nog 150 hectare kadegebonden en 282 hectare droog terrein is. Dit kwam niet als een verrassing, want vorig jaar gaven de terreinbeheerders al aan dat er veel vraag naar kavels was. Ook voor 2019 verwachten zij veel terreinuitgiftes. De gemiddelde uitgifte over de afgelopen 18 jaren is gemiddeld 21 hectare nat (kadegebonden)en 18 hectare droog (niet-kadegebonden). Met name de natte kavels beginnen schaars te worden. Momenteel zijn er nog tien kavels groter dan 5 ha.

Overslag
De overslag steeg in 2018 met 750.000 ton (1%), ondanks dat de kolenoverslag met een miljoen ton daalde. Overslag van onder andere: vis, agri-bulk, bouwmaterialen en containers zorgden voor deze toename. Ondanks het feit dat de overslag steeg daalde de overslag per uitgegeven ha. Dit komt enerzijds doordat op de (recent) uitgegeven terreinen nog geen overslag plaatsvindt, omdat het terrein en de bouw van de loodsen nog in volle gang is of doordat bij de nieuwe bedrijven geen overslag plaatsvindt, bijvoorbeeld jachtbouw.

Toegevoegde waarde
De totale toegevoegde waarde per jaar op de NZKG-bedrijventerreinen (incl. Tata-terrein) steeg t.o.v. 2016 met 25 procent naar in totaal 8,86 miljard euro. De Amsterdamse havengebieden leverden de hoogste toegevoegde waarde per hectare op omdat de havengerelateerde sectoren de meeste toegevoegde waarde leveren. Met toegevoegde waarde wordt de economische waarde bedoeld; de economische bijdrage aan de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam.

Werkgelegenheid
De totale werkgelegenheid in de NZKG-gemeenten steeg in 2018 met drie procent naar 773.265 banen. Hiervan zijn 29.154 banen (3,8 procent) havengerelateerd.
Op de NZKG-bedrijventerreinen is de werkgelegenheid gestegen met 1450 banen (2%). Deze stijging komt bijna totaal voor rekening van de niet havengerelateerde banen.
Het NZKG-gebied heeft in totaal 78.273 banen en hiervan is 30% (23.449) banen havengerelateerd.

Samenvattend
De vraag naar terreinen, de overslag, de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde zijn allemaal toegenomen in het NZKG. Aangezien het NZKG het enige gebied is met kadegebonden terreinen is in de MRA-regio, moet er een gericht uitgavebeleid gevoerd worden. Dit om de resterende beschikbare ruimte optimaal te kunnen benutten en de regio economisch concurrerend te houden.

Monitor Ruimte-intensivering
Het Bestuursplatform NZKG houdt toezicht op de intensiteit van het ruimtegebruik op de bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaalgebied. Het uitvoerende orgaan hiervan (Projectbureau NZKG) maakt daarvoor jaarlijks de Monitor Ruimte-intensivering in samenwerking met de partners van het Bestuursplatform. Vanaf 2000 monitort het Bestuursplatform de fysieke ruimte en in 2014 voerde het Projectbureau NZKG de eerste Monitor Ruimte-intensivering uit. De laatste meting van 2019 laat de resultaten over 2018 zien.

De volledige Monitor Ruimte-Intensivering is hier te vinden.