Loading screen icon
Infographic

Regionale samenwerking

Samenwerken aan opgaven

In het Noordzeekanaalgebied werken lokale overheden, het Rijk, partners uit het bedrijfsleven, netbeheerders en kennisinstellingen samen. Er wordt gewerkt aan de opgaven in de regio om het gebied aantrekkelijk te houden om te werken, te wonen en te recreëren. De industrie, havens, woningbouw, bedrijvigheid en recreatie vragen allemaal om ruimte. Gezondheid van de leefomgeving en milieu zijn belangrijke thema’s. Doordat het gebied laag ligt moet antwoord worden gevonden op zeespiegelstijging en bodemdaling. Om er voor te zorgen dat de economie verduurzaamt en circulair wordt én het ruimtegebruik in de regio verder optimaliseert, lopen er twee grote programma’s:

De samenwerking in het Noordzeekanaalgebied is niet nieuw. Al jaren denken overheden en bedrijfsleven samen na over de grote opgaven. Nu gaan we een stap verder en kijken we samen met het Rijk naar de noodzakelijke transities op het gebied van energie en economie.

Bestuursplatform NZKG

Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (BPF NZKG) vormt de kern van de regionale samenwerking. Het BPF NZKG werkt nauw samen met diverse rijksdepartementen zoals I&W, BZK en EZK. Op dit integrale bestuursplatform wordt het goede gesprek gevoerd en de integrale afweging gemaakt. Het is een publiek – privaat samenwerkingsverband dat van toegevoegde waarde is in de regio. Het BPF NZKG stuurt integraal op de programma’s en daarmee op de ontwikkelingen in het gebied. Het BPF NZKG bepaalt binnen welk kader opgaven in programma’s worden vertaald. De invulling daarvan (besluitvorming, aansturing, uitvoering) vindt plaats in bestuurscommissies. Deze zijn verantwoordelijk voor de juiste afspraken over uitvoering en afstemming. Het integrale BPF NZKG heeft een rol van ‘de grote lijnen’ en werkt tegelijkertijd aan gezamenlijke concrete afspraken over de ontwikkeling van het gebied.

Naast richting geven aan gezamenlijke regionale doelen vormt het BPF NZKG ook een hecht bestuurlijk netwerk. Deelnemers aan het vernieuwde BPF NZKG nemen een integraal maatschappelijk economische verantwoordelijkheid in de fysieke ruimte en werken gezamenlijk toe naar een hernieuwde gedeelde visie op het Noordzeekanaalgebied. Zij zijn fysiek onderdeel van of bevoegd gezag binnen het gebied.

Het BPF NZKG komt in ieder geval twee keer per jaar samen. De planning is hier te vinden.

Klik op de afbeelding om te zien welke organisaties samenwerken in het Bestuursplatform NZKG.

Rol publieke partijen

De NZKG gemeenten en de provincie Noord-Holland hebben een belangrijke rol in de regionale samenwerking. Zij weten niet alleen wat er leeft in de eigen gemeente, zij kennen het gebied goed en kunnen inbreng van bewoners en bedrijven leveren. De gemeenten hebben ook ‘het laatste woord’ over alle besluiten die op het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied genomen worden, immers, zij zijn het bevoegd gezag en zijn aan zet om projecten daadwerkelijk (en samen met het bedrijfsleven en uitvoeringsorganisaties) verder te helpen. Zo kunnen gemeenten invloed uitoefenen op de brede ontwikkelingen, in de eigen gemeente én daarbuiten.

Bestuurscommissies NZKG

De Bestuurscommissies Energietransitie en Ruimte zijn specifiek gericht op de inhoudelijke opgave, met de relevante publieke en private partijen aan tafel en met mandaat (scope, geld, menskracht en planning). De bestuurscommissies zijn onderdeel van het bestuursplatform en worden gevraagd programma’s te ontwikkelen, dilemma’s of schuurpunten te identificeren en agenderen op het integrale bestuursplatform. Binnen de bestuurscommissies is alle ruimte voor een goede invulling van het programma. Zij maken op hun beurt gebruik van de verzamelde expertise aan thematische versnellingstafels en werkgroepen of ook wel ‘bouwstenen’ genoemd.

Bestuurscommissie Energietransitie

De bestuurscommissies hebben ieder een eigen ritme van bijeenkomsten en vergaderingen, naar gelang het programma dat vraagt. Zo komt de Bestuurscommissie Energietransitie minimaal zes keer per jaar samen. Hier is de planning te volgen.

Klik op de afbeelding om te zien welke organisaties samenwerken in de Bestuurscommissie Energie.

Bestuurscommissie Ruimte​​

De Bestuurscommissie Ruimte komt in ieder geval vier keer samen in 2023. Mogelijk zullen er tussentijds schriftelijke rondes plaatsvinden, afhankelijk van de programmaplanning. De planning van deze bestuurscommissie is hier te vinden

Klik op de afbeelding om te zien welke organisaties samenwerken in de Bestuurscommissie Ruimte.

Programmabureau NZKG

Het Programmabureau NZKG is een initiatief van het regionaal samenwerkingsverband Noordzeekanaalgebied waarvan het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (BPF NZKG) opdrachtgever is. Het BPF NZKG heeft zich tot doel gesteld om in gezamenlijkheid tot bestuurlijke afspraken te komen over de toekomst en specifieker de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. De belangrijkste opgaven gaan over de transities van energie en economie, waarbij een gezonde leefomgeving topprioriteit heeft en water en bodem sturende principes zijn. In dit gebied komen nationale en regionale ruimtelijke belangen samen. Het programmabureau ontwikkelt programma’s om dit in ruimte en tijd een plek te geven. Tegelijkertijd werken we aan de ontwikkeling van de noodzakelijke kennis en innovatie die daarbij nodig is.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Stichtingsbestuur NZKG

Het Stichtingsbestuur NZKG ziet toe op de bedrijfsvoering van het Programmabureau NKZG en is verantwoordelijk voor de jaarrekening. Het stichtingsbestuur stelt op voordracht van het Bestuursplatform NZKG de directie aan en besluit over de meerjarige begroting en het jaarplan. Het Bestuursplatform NZKG benoemt uit haar leden de leden van het stichtingsbestuur. Het stichtingsbestuur bestaat louter uit publieke leden. De provincie Noord-Holland levert tevens de voorzitter van het stichtingsbestuur.

Directeurenoverleg NZKG

Om te zorgen voor een goede afstemming tussen de bestuurlijke opgaven, de doorontwikkeling van de governance en de ambtelijke ondersteuning, is het Directeurenoverleg NZKG actief. Zij vervult de rol van ambtelijk opdrachtgever. Ook is er behoefte om, onafhankelijk van de bestuurlijke planning, elkaar met een bepaalde regelmaat te spreken over de integrale opgaven, over de gezamenlijkheid en de kansen die er zijn. Het directeurenoverleg voedt daarmee zowel het ambtelijke adviesteam als het Programmabureau NZKG. Tot slot heeft het directeurenoverleg de verantwoordelijkheid om de werkgeversrol te vervullen voor de directie van het programmabureau. Het Directeurenoverleg NZKG bestaat uit afgevaardigden van de partners uit het Bestuursplatform NZKG.

Werken bij het NZKG

Werken in het Noordzeekanaalgebied is misschien wel het leukst als je vanuit een centrale plek aan de slag gaat. Op of samen met het Programmabureau NZKG kan dat. Het Programmabureau heeft een kleine kern van projectleiders en projectmedewerkers en werkt intensief samen met collega’s uit het netwerk. We werken met mensen die worden gedetacheerd, met projectteams, met adviesteams, zzp’ers en bureaus. Zolang we met dezelfde energie en motivatie aan de opgaven werken, kan het allemaal. Bel gerust of kom eens langs. We hebben een kantoor in IJmuiden met prachtig uitzicht op het Noordzeekanaal en we werken op diverse plekken in de regio.

We hebben op dit moment geen vacatures openstaan en worden liever niet benaderd voor acquisitie doeleinden.