ZEETOEGANG IJMOND

NIEUWE SLUIS

Aannemersconsortium OpenIJ werkt aan de nieuwe sluis van vijfhonderd meter lang, zeventig meter breed en achttien meter diep. Met deze lengte en breedte is het de grootste zeesluis van de wereld. Dit is een uitdagend project, mede vanwege de omvang en de inpassing in het bestaande sluizencomplex. De nieuwe sluis is naar verwachting in 2022 beschikbaar voor de scheepvaart.

SELECTIEVE ONTTREKKING

Door het volume van de nieuwe zeesluis zal bij het schutten van schepen veel meer zout water het Noordzeekanaal instromen. Om te zorgen dat het Noordzeekanaal hierdoor niet verder verzilt, is er in overleg met de waterschappen, de provincie Noord-Holland en Deltares gezocht naar een oplossing. Het ontworpen systeem heet selectieve onttrekking. Hierbij wordt een dam gerealiseerd in het Binnenspuikanaal, met aan de onderzijde een opening. Omdat zout water zwaarder is dan zoet water, wordt bij de afvoer van water via het spui- en gemaalcomplex met name het zoute water afgevoerd.

Mijlpalen:
2019
• kolkwanden zijn gerealiseerd;
• sluisdeuren liggen bij het logistiek centrum van OpenIJ in de Alaskahaven/sluiskolk;
• caissons voor de sluishoofden zijn afgezonken;
• start bouw sluishoofden;
• Sluis Operatie Centrum is gerealiseerd. 2020
• start aanbesteding Selectieve onttrekking;
• sluiskolk wordt uitgegraven;
• sluisdeur wordt in het buitenhoofd geplaatst;
• afronden van de fuikwand en tussendam op het Middensluiseiland;
• eind 2020 start het ontgraven van het Middensluiseiland.

Relatie met andere projecten:
Sluis Haven Informatie Punt (SHIP).

Het sluizencomplex in IJmuiden.
Foto: Topview Luchtfotografie.

Communicatie:
de doelgroepen worden geïnformeerd via diverse kanalen, zoals de projectwebsite www.rws.nl/nieuwezeesluisijmuiden, Facebook (Rijkswaterstaat Zeesluis IJmuiden), de digitale nieuwsbrief die elk kwartaal verschijnt, informatiebijeenkomsten, mailings, (vak)media en het burenoverleg met vertegenwoordigers van omwonenden en bedrijven. Via Facebook is de bouw van de sluis ‘live’ te volgen, met drie keer per week een fotoreeks die de voortgang in beeld brengt.

In de maanden tussen twee nieuwsbrieven publiceert Rijkswaterstaat een fotoreportage op de website die de voortgang van de werkzaamheden goed in beeld brengt. Nieuwsbriefabonnees ontvangen een link naar de nieuwste editie. Daarnaast vindt er met de samenwerkingspartners –Port of Amsterdam, de provincie Noord Holland en gemeente Velsen – overleg plaats om hen goed geïnformeerd te houden over de voortgang. Het project is voor vragen altijd te bereiken via het e-mailadres nieuwezeesluisijmuiden@rws.nl.

Doelstelling:

de nieuwe zeesluis biedt ruimte aan steeds grotere schepen, verbetert de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam en geeft een impuls aan de economie van de regio. Onderdeel van het project is een maatregel om de verzilting van het Noordzeekanaal tegen te gaan via Selectieve Onttrekking.

Trekker:

Rijkswaterstaat.

Betrokken partijen

Nieuwe zeesluis: convenantpartners zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland, Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. Dit project wordt medegefinancierd vanuit het CEF-programma (voorheen TEN-T) van de Europese Unie. Selectieve onttrekking: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijnland, AGV en de provincie Noord- Holland.