ZEETOEGANG IJMOND

Doelstelling

De nieuwe zeesluis biedt ruimte aan steeds groter wordende schepen, verbetert de bereikbaarheid van de havens in het Noordzeekanaalgebied en geeft een impuls aan de economie in de regio.

Inhoud en voortgang

Na bijna honderd jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Daarom heeft het Rijk samen met de gemeente­ Amsterdam en de provincie Noord-Holland besloten een nieuwe sluis te laten bouwen. Rijkswaterstaat heeft deze nieuwe sluis innovatief aanbesteed via een zogenaamd Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM). Hierbij is de opdrachtnemer zowel verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, als voor de financiering en het onderhoud voor een peri-ode van 26 jaar na in gebruik name van de nieuwe sluis.

Het aannemersconsortium OpenIJ heeft de aanbesteding ­gewonnen. Sinds begin 2016 werkt OpenIJ aan de nieuwe sluis van 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep, de grootste zeesluis van de wereld. Niet alleen vanwege de omvang is dit een uitdagend werk. Tijdens de bouw blijven zowel de wegverbinding over het sluizencomplex als het sluizencomplex zelf zo veel mogelijk ongehinderd bereikbaar. De nieuwe sluis is naar verwachting eind 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.

Inmiddels zijn de volgende mijlpalen behaald:

Q1 – Q2 2016 Functievrij maken Zuidersluis- en Middensluiseiland
Q2 2016 Start aanleg tijdelijke weg Middensluiseiland
Q2 – Q3 2016 Verwijderen Zuidersluiseiland, sloop bestaande sluisleidingcentrum
Q3 2016 Omleggen vaarweg ter plaatse van Midden Binnentoeleidingskanaal

Communicatie:
De doelgroepen worden geïnformeerd via diverse kanalen, zoals de projectwebsite www.rws.nl/zeesluisijmuiden, facebook (RijkswaterstaatZeesluisIJmuiden) de digitale nieuwsbrief die elk kwartaal verschijnt, informatiebijeenkomsten, mailings, regionale kranten en het burenoverleg met vertegenwoordigers van direct omwonenden en bedrijven.

Trekker:

Rijkswaterstaat

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform NZKG. Convenantpartners Havenbedrijf Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Dit project wordt medegefinancierd vanuit het CEF (voorheen TEN-T) programma van de Europese Unie.

Relatie met andere projecten:

Sluis en Haven InformatiePunt (SHIP), Lichteren/Averijhaven, Provinciaal Inpassingsplan Geluidszones Westpoort en Hoogtij (afgerond), Milieudialoog IJmond.

Mijlpalen:

2017

  • Aanleg deurkassen door middel van de caisson-methode. Bij deze techniek wordt in een bouwkuip een betonnen caisson gebouwd, een bak die naar beneden zakt door grond onder de bak weg te graven.
  • Heel 2017 wordt gewerkt aan de betonnen vloer met snijranden op -5 NAP. Daarna volgen de eerste meters van het afzinken van de caissons.
  • De drie deuren voor de nieuwe sluis worden gemaakt in Zuid-Korea en eind 2017 per schip naar IJmuiden vervoerd.
  • Heel 2017 wordt gewerkt aan de wanden van de nieuwe sluis. Deze bestaan voor het grootste gedeelte uit diepwanden in vaste grond. Waar in het water moet worden gebouwd, worden damwanden en combiwanden gebruikt.
  • Zomer 2017 start de bouw van het bedieningsgebouw.

Vanaf 2018

  • Invaren nieuwe sluisdeuren najaar 2018
  • Ingebruikname nieuwe sluis tweede helft 2019
Foto: Topview Luchtfotografie

Foto: Topview Luchtfotografie