ZEETOEGANG IJMOND

Nieuwe sluis

Aannemersconsortium OpenIJ werkt aan de nieuwe sluis van vijfhonderd meter lang, zeventig meter breed en achttien meter diep. Met deze lengte en breedte is het de grootste zeesluis van de wereld. Dit is een uitdagend project, mede vanwege de omvang. De nieuwe sluis is naar verwachting in 2022 beschikbaar voor de scheepvaart.

Om te voorkomen dat het zoute water het Noordzeekanaal instroomt wanneer de grote sluis opengaat, is er in overleg met de waterschappen, de provincie Noord-Holland en Deltares gezocht naar een oplossing. Het ontworpen systeem heet selectieve onttrekking. Om de robuustheid hiervan te toetsen zijn er metingen uitgevoerd bij de sluis ‘De Helsdeur’ in Den Helder. Bij ‘De Helsdeur’ is een dergelijk systeem (weliswaar kleiner in omvang) sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw operationeel.

Mijlpalen:
2018
• hoogste punt Sluis Operatie Centrum;
• caisson buitensluishoofd met succes afgezonken;
• voorbereiden aanbesteding selectieve onttrekking.

2019
• afronden bouw kolkwanden;
• transport sluisdeuren naar logistiek centrum OpenIJ in de Alaskahaven en afmonteren sluisdeuren;
• caisson binnensluis hoofd afzinken;
• bouw sluishoofden;
• start aanbesteding selectieve onttrekking.

Relatie met andere projecten:
Sluis Haven Informatie Punt (SHIP), Ontwikkeling Averijhaven, Provinciaal Inpassingsplan Aanpassing Geluidzones Westpoort en HoogTij (afgerond), Milieudialogen in het NZKG,
Gezamenlijk vestigingsbeleid en Zeecruise in het NZKG.

Communicatie:

de doelgroepen worden geïnformeerd via diverse kanalen, zoals de projectwebsite www.rws.nl/nieuwezeesluisijmuiden, Facebook (Rijkswaterstaat Zeesluis IJmuiden), de digitale nieuwsbrief die elk kwartaal verschijnt, informatiebijeenkomsten, mailings, regionale kranten en het burenoverleg met vertegenwoordigers van omwonenden en bedrijven. Via Facebook is de bouw van de sluis ‘live’ te volgen, met drie keer per week een fotoreeks die de voortgang in beeld brengt.

In de maanden tussen twee nieuwsbrieven publiceert Rijkswaterstaat een fotoreportage op de website die de voortgang goed in beeld brengt. Nieuwsbriefabonnees ontvangen een link naar de nieuwste editie. Daarnaast vinden er met de samenwerkingspartners -Port of Amsterdam N.V., de provincie Noord-Holland en gemeente Velsen – bijeenkomsten plaats om hen goed geïnformeerd te houden over de voortgang.
Het project is voor vragen altijd te bereiken via
nieuwezeesluisijmuiden@rws.nl.

Zeetoegang IJmond

De nieuwe zeesluis

Doelstelling:

De nieuwe zeesluis biedt ruimte aan steeds groter wordende schepen, verbetert de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam en geeft een impuls aan de economie van de regio.

Trekker:

Rijkswaterstaat WNN.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform NZKG, Convenantpartners Port of Amsterdam N.V. (namens de gemeente Amsterdam) en de provincie Noord-Holland. Dit project wordt medegefinancierd vanuit het CEF-programma (voorheen TEN-T) van de Europese Unie.