GEZAMENLIJK VESTIGINGSBELEID

In de regio groeit het besef dat we elkaar nodig hebben om de kansen die er liggen te verzilveren. De tijd is nu rijp om een gezamenlijk vestigingsbeleid vorm te geven. Het is een van de onderwerpen die dit jaar wordt uitgewerkt, in nauwe samen- werking met de Metropoolregio Amsterdam. Dat is belangrijk, omdat het vestigingsbeleid er voor moet zorgen dat het gebied zich op de gewenste manier ontwikkelt. Vanwege de schaarse ruimte en de vele ambities moeten er keuzes gemaakt worden voor vestigingen en ontwikkelingen die passen in het bijzondere profiel van het NZKG. Belangrijke spelregel daarbij is dat het regiobelang van het NZKG, het locatiebelang overstijgt.

Het Bestuursplatform onderkent het grote belang van een gezamenlijk vestigingsbeleid en heeft een uitvraag gedaan bij onderzoeksbureau om haar van advies te voorzien. Hierbij wordt voortgebouwd op bestaand beleid, strategieën en rapportages. Het advies vormt een bouwsteen. Uiteindelijk wordt het vestigingsbeleid gezamenlijk bepaald. Doel is te komen tot een breed gedragen, realistisch pakket van afspraken, spelregels en maatregelen, waardoor de juiste functies en bedrijven op de juiste plekken terecht komen. Het vormgeven van het vestigingsbeleid vormt een onderdeel van het Novi-traject.

Relatie met andere projecten:
NOVI-NZKG, Monitor Ruimte-intensivering, Energietransitie, Circulaire economie, Transformatie Haven-Stad Amsterdam en de Achtersluispolder en Onderwijs & Arbeidsmarkt.

Mijlpalen:

• Opdrachtverlening onderzoek maart 2021;
• Eindrapport juli 2021.

Vissersboot DFDS Ferries in IJmuiden. Foto Ruud Karstens.

Doelstelling:

een gezamenlijke koers bepalen voor het aantrekken en (her)vestigen van bedrijven die de internationale concur- rentiepositie van het NZKG en daarmee ook de MRA versterken.

Trekker:

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen:

partners Bestuursplatform NZKG en MRA (Plabeka en MRA-Verstedelijkingsstrategie).