ZEECRUISE IN HET NOORDZEEKANAALGEBIED

Zeecruise:

Het Bestuursplatform NZKG heeft op 15 november 2018 de bestuursopdracht ‘Zeecruise in het NZKG’ vastgesteld. Uitgangspunt is het behoud van de zeecruise in het NZKG. In de Strategische Agenda Toerisme van het samenwerkingsverband MRA wordt cruise beschouwd als een speerpunt in de gezamenlijke ambities op het gebied van toerisme. De opdracht behelst het formuleren van een beleidsvisie voor de zeecruise in het NZKG. Welke baten en lasten brengt het met zich mee en wat heeft de regio ervoor over? Daarbij wordt er gekeken naar (sociaal-)economische effecten, zoals havengelden, toeristische bestedingen en werkgelegenheid. Ook wordt er gekeken naar het aandeel van de zeecruisetoerist aan (on)gewenste effecten in de verschillende delen van de regio. Waar in Amsterdam de toeristische drukte naar een ongewenst niveau stijgt, kan het in andere delen van de regio juist de ambitie zijn om het toerisme te stimuleren.

De beleidsvisie ‘Zeecruise in het NZKG’ zal voorzien in:
• Een onderbouwde keuze ten aanzien van de gewenste kwantiteit van de ­zeecruise: groeien, consolideren (huidige niveau handhaven) of krimpen (tot een te bepalen maximum);
• Een uitspraak over de gewenste kwaliteit van de zeecruise: al dan niet inzetten op een bepaald type cruise (bijvoorbeeld turn-around of transit);
• Een ambitie met betrekking tot milieu en duurzaamheid: waaraan moet de zeecruise binnen welke termijn voldoen;
• Locatiebeleid: waar, in welke mate en onder welke condities de zeecruise in de regio NZKG kan worden geaccommodeerd.

Op 8 januari 2019 heeft het Projectbureau voor alle NZKG-partners een kick-off georganiseerd.

In het voorjaar zal het Bestuursplatform NZKG de uitgangspunten voor de beleidsvisie en de locatie(s) vaststellen. Nadat het platform met de conceptvisie heeft ingestemd, zal in het najaar een consultatie- en inspraakronde starten.

Relatie met andere projecten:
Haven- Stad, Sprong over het IJ, Ontwikkeling Averijhaven, Zeetoegang IJmond, Transformatie specifieke locaties, Groen en Landschap NZKG, Houtrakpolder

Mijlpalen:
• vaststelling Bestuursopdracht: 15 november 2018.
• vaststellen Uitgangspunten beleids-visie en locaties: 5 april 2019.
• instemmen concept beleidsnota en voorlopige voorkeurslocatie(s) en vrijgave voor consultatie- en inspraak: 15 november 2019.
• vaststellen beleidsnota en voorkeurslocatie(s): april 2020.

Doelstelling:

Met de zeecruise samenhangende maatschappelijke baten en lasten op regionaal niveau inzichtelijk maken. Op basis hiervan een evenwichtige beleidsvisie opstellen voor een verantwoorde ontwikkeling van de zeecruise in het NZKG, inclusief locaties voor het accomoderen van de zeecruise in het NZKG.

Trekker:

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen:

Partners Bestuursplatform NZKG.