ZAANS PROEFLOKAAL

Doelstelling

Het ‘Zaans Proeflokaal’ is een aanpak om samen met grote industriële bedrijven langs de Zaan te werken aan drie doelstellingen: het behoud van de industrie in de Zaanstreek, het terugdringen van de milieuoverlast en het scheppen van ruimte voor nieuwe woonmilieus, vooral in het hogere segment. 

Inhoud en voortgang

Foto: Bart Homburg

De gemeente Zaanstad wil het gebied langs de Zaan transformeren naar meer woningbouw. Dit is een stevige opgave omdat de aanwezige industrie veel milieuruimte inneemt. Het ‘Zaans Proeflokaal’ is opgericht om in dialoog met een aantal grote industriële bedrijven de mogelijkheden voor reductie van de milieubelasting te onderzoeken, om zo ruimte te scheppen voor woningbouw. Op deze manier wordt de typisch Zaanse mix van wonen en werken toekomstbestendig gemaakt en de industrie in de stad behouden onder verbeterde milieucondities.

De kritische succesfactor hierbij is dat de belanghebbende bedrijven in het gebied rechtszekerheid hebben en dat in het proces continue communicatie en gezamenlijk onderzoek plaatsvinden. Samen met de programmadirecteur NZKG is afgesproken dat met het ministerie van IenM en de werkgeversorganisaties De Hemmes als casus kan dienen om de aanpak van het Zaans Proeflokaal ook op andere locaties toe te passen.

 

Communicatie:
De communicatiemomenten zijn gekoppeld aan bestuurlijke beslismomenten.

Trekker

Gemeente Zaanstad.

Betrokken partijen

Zaanse industrie, initiatiefnemers en ontwikkelaars, mede grondeigenaren, ondernemers, De Hemmesgroep, Omgevingsdienst NZKG, provincie Noord-Holland en Rijksoverheid.

Relatie met andere projecten:

Monitor woningbouw, Monitor Ruimte-intensivering, Corridorstudie Amsterdam-Hoorn, Verbinding A8/A9, Maak. Zaanstad en programma Haven-Stad Amsterdam.

Mijlpalen:

  • Het ontwerpbestemmingsplan plus voor De Hemmes en de ruimtelijke besluitvorming over de gewenste ontwikkelingen vastleggen in 2017.
Zicht op Cargill Cacao vanaf woningbouwlocatie De Hemmes. Foto Natascha van den Bolt

Zicht op Cargill Cacao vanaf woningbouwlocatie De Hemmes. Foto Natascha van den Bolt