TRANSFORMATIE VAN DE ACHTERSLUISPOLDER EN DE DAM TOT DAM FIETSROUTE

Doelstelling

Verkenning van de mogelijkheid van transformatie van bedrijventerrein Achtersluispolder omdat er in de MRA en Zaanstad sprake is van een overaanbod van droge bedrijvenerreinen­. Het van oudsher natte bedrijventerrein­ is in de loop der tijd veranderd tot een ­gedeeltelijk droog bedrijventerrein.

Inhoud en voortgang

Achtersluispolder

Achtersluispolder

Grenzend aan het IJ ligt de Achtersluispolder. Dit gebied wordt meegenomen bij de totale ontwikkeling van de IJ-oevers. Naast de binnenstedelijke verdichting waar het programma ZaanIJ en het Zaans Proeflokaal aan werken wordt ook naar de Achter­ sluispolder gekeken als ontwikkellocatie.

De ontwikkeling van de Achtersluispolder richt zich op een aantal elementen:

  1. Transformatie en modernisering;
  2.  Investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte en groen
  3.  Herinrichting van de Thorbeckeweg;

Voor de lange termijn:

  1. Verbinden Achtersluispolder met Amsterdam (Noord) met metro of kabelbaan;
  2. Hoog stedelijk programma met daarin scholen en sport na 2025.

In 2015 heeft een eerste verkenning een inventarisatie opgeleverd van alle gevestigde ondernemingen, de milieuruimte en de leegstand op het terrein. Daar zijn cijfers van werkgelegenheidsgroei van de afgelopen 10 jaar naast geplaatst. Op 16 november 2015 is een Expeditie Mooi Noord-Holland gehouden op het terrein met een verdere verkenning van de ruimtelijk economische ontwikkelmogelijkheden.

Communicatie:
De fase van dit project is een verkennings­ fase, er worden nog geen besluiten genomen die gecommuniceerd­ moeten worden. Wel is het belangrijk om juist ook al in deze fase belanghebbenden­ mee te nemen zoals bedrijven­ in het gebied, de sportverenigingen van sportpark Poelenburg, het waterschap HHNK (waterzuiveringsinstallatie)­ en huidige bewoners­ van het gebied. De participatie is gestart met gebiedsateliers met professio-neel betrokkenen en met een enquête onder ­bewoners en gebruikers van het gebied. www. maak.zaanstad.nl

Trekker

Gemeente Zaanstad.

Betrokken partijen

Bedrijvenvereniging BIA.

Relatie met andere projecten:

Hembrugterrein, Haven-Stad Amsterdam, Monitor Ruimte-intensivering, Geluidverdeelplannen Westpoort en Hoogtij, Haven-Stad Amsterdam.

Mijlpalen:

  • In het eerste kwartaal van 2017 wordt de gebiedsstrategie opgeleverd. Deze wordt opgesteld in samenwerking met alle belanghebbenden.

Dam tot dam fietsroute

De openbaarheid en toegankelijkheid van de oevers van Zaan en IJ is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het (hoog) stedelijk milieu waar Haven-Stad en het ZaanIJ-programma naartoe werken. De aan te leggen Dam tot Dam fietsroute is een eerste stap in de totale ontwikkeling van de Zaan- en IJ-oevers en het verbinden van de stedelijke weefsels van Zaanstad en Amsterdam. De fietsroute is een ‘versneller’ voor verstedelijking, omdat de samenhang van het ZaanIJ-gebied langs het water zichtbaar en ervaren wordt.

De fietsroute speelt een belangrijke rol in woon-werkverkeer, zeker in een transformatiegedachte die gepaard gaat met een intensivering van het gebruik van het gebied. Goede fietsbereikbaarheid is een alternatief voor de auto of de bus bij een intensiever gebruik van bestaande bedrijventerreinen­ zoals de Achtersluispolder­. De route is dan ook een aanvulling op de snelfietsroute­ langs de noordzijde van de Noorder IJ-plas.

Het onderzoek naar locaties voor een (tweede) PTA Passagiersterminal­ Amsterdam)­ is aanleiding om het plan-proces voor de fietsbrug tijdelijk te ­parkeren. De eventueel benodigde ruimte voor de PTA kan de locatie en ruimte voor een fietsbrug beïnvloeden­. In de loop van 2017 zal, afhankelijk van de plannen van de (tweede) PTA, worden besloten hoe het proces verder gaat.

 

De locatie van de Dam tot dam fietsroute. Bron: Amsterdamse Structuurvisie 2040.

De locatie van de Dam tot dam fietsroute. Bron: Amsterdamse Structuurvisie 2040.