TRANSFORMATIE VAN DE ACHTERSLUISPOLDER EN DE DAM TOT DAM FIETSROUTE

Doelstelling

Transformatie van bedrijventerrein Achtersluispolder tot een gemengd werk-woongebied met stedelijke voorzieningen en dichtheden die aansluiten bij Amsterdam.

Inhoud en voortgang

Foto: Your Captain Luchtfotografie

Met het vaststellen van MAAK.Zaanstad in de zomer van 2016 is de transformatie van de Achtersluispolder bekrachtigd. De wens voor transformatie was al eerder geuit in de Ruimtelijke Structuurvisie ‘Zichtbaar Zaans’ (2012, het Ontwikkelingsplan ZaanIJ (2012) en de Visie NZKG 2040 (2013).

In de Economisch Ruimtelijke verkenning uit 2017, een gezamenlijke opdracht van de gemeenten Amsterdam en Zaanstad, is geconstateerd dat de transformatie van de Achtersluispolder als eerste aan zet is langs de Noordelijke IJ-oever. Hierna zal de transformatie plaatsvinden van het Cornelis Douwesterrein. Daarbij zijn er in beide gebieden enkele waardevolle plekken benoemd. Deze locaties moeten een openbare functie krijgen en worden opgenomen in het wandel- en fietsnetwerk. Randvoorwaarde bij deze ontwikkeling is de oost-westverbinding langs de Noorder IJplas tussen Zaanstad en Amsterdam-Noord. Deze elementen uit de bovengenoemde verkenning zijn vastgesteld in een bestuurlijk overleg om mee te nemen in de verdere uitwerking van deze gebieden.

Zaanstad heeft dat gedaan in de ruimtelijke analyse die KCAP Architects&Planners eind 2017 heeft opgesteld. De gemeente zal deze analyse een plek geven in het perspectief dat wordt opgesteld voor de Achtersluispolder. Voor de gemeenten Amsterdam en Zaanstad hebben de economisch-ruimtelijke verkenning en de ruimtelijke analyse van KCAP het belang onderstreept van de oost-verbinding. Dit geeft aanleiding om een upgrade te onderzoeken naar de gewenste HOV-verbinding.

Dam tot Dam fietsroute Achtersluispolder:

De openbaarheid en toegankelijkheid van de oevers van de Zaan en het IJ zijn belangrijke voorwaarden voor het slagen van het (hoog)stedelijk milieu waar Haven-Stad en het ZaanIJ-programma naartoe werken. De aan te leggen Dam tot Dam fietsroute is een eerste stap in de totale ontwikkeling van de Zaan- en IJ-oevers, en in het verbinden van de stedelijke weefsels van Zaanstad en Amsterdam. De fietsroute is een ‘versneller’ voor verstedelijking. Dit omdat de samenhang zichtbaar wordt van het ZaanIJ-gebied langs het water en ook zo wordt ervaren.

Communicatie:

Zaanstad stelt communicatie en participatie met alle belanghebbenden centraal in de aanpak Analyse-Perspectief-Strategie van de MAAK.gebieden. In de Achtersluispolder hebben daarom diverse gesprekken plaatsgevonden met ondernemers, en ook informatieavonden met ondernemers en bewoners. Via zogeheten ateliersessies en een enquête heeft de gemeente input opgehaald bij ondernemers en bewoners voor de Economisch Ruimtelijke verkenning. Ook is de samenwerking gestart met ketenpartners in een gezamenlijk pilot met de gemeente Amsterdam en de Omgevingsdienst NZKG. Ook het projectbureau NZKG is deelnemer in deze pilot. Voorts is er een wekelijkse inloopmogelijkheid voor ondernemers en bewoners van de Achtersluispolder. Verder is er een nieuwe website: https://maakachtersluispolder.zaanstad.nl.

[/vc_column]

Trekker

Gemeente Zaanstad.

Betrokken partijen

Bedrijvenvereniging BIA (Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder), bewonersvereniging Zijkanaal H.

Relatie met andere projecten:

Hembrugterrein, Haven-Stad Amsterdam, Monitor Ruimte-intensivering, Geluidverdeelplannen Westpoort en HoogTij.

Mijlpalen:

  • Analyse-Perspectief-Strategie Achtersluispolder: medio 2018 zal het document gereed zijn en ter vaststelling worden aangeboden. Hierna vindt de uitwerking plaats in deelgebieden.
De locatie van de Dam tot dam fietsroute. Bron: Amsterdamse Structuurvisie 2040.

De locatie van de Dam tot dam fietsroute. Bron: Amsterdamse Structuurvisie 2040.