ONTWIKKELINGEN LANGS DE ZAAN

Doelstelling

De transformatie van leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen langs de Zaan om intensiever gebruikt te maken van de ruimte binnen het stedelijk gebied van Zaanstad te krijgen.

Inhoud en voortgang

Het programma richt zich op het creëren van aantrekkelijke woon- en werkplekken waar de regio een tekort aan heeft. Hierbij wordt gestreefd naar de karakteristieke menging van wonen en werken in Zaanstad. Ook waar transformatie plaats-vindt van bedrijfsfuncties naar woonfuncties blijft het een expliciet doel van het programma ZaanIJ om de industrie voor de stad te behouden. Steeds meer locaties blijken kansrijk, het aantal projecten neemt toe, de contacten met eigenaren en private ontwikkelaars worden intensiever. Dit is precies wat de gemeente Zaanstad voor ogen had toen zij in 2012 met het programma startte.

Artistimpression Zaandijkerkerk en omgeving

Artistimpression Zaandijkerkerk en omgeving

In de periode tot 2030 wordt gewerkt aan de planuitvoering voor circa 1.850 woningen en aan de accommodatie van ruim 1.100 arbeidsplaatsen in het gebied. De woningen variëren van sociale huur tot vrije sector in het hoge segment. Hiermee wordt de mix van woonmilieus evenwichtiger gemaakt, zodat ook midden- en hogere inkomens worden aangetrokken.

  • Zaandijkerkerk en omgeving:

Aan het gebied rondom de Zaandijkerkerk wordt een nieuwe impuls gegeven. De kerk is aangekocht door Stadsherstel. Daarin worden woningen voor autistische jongeren gerealiseerd. Langs de Lagedijk komen woningen en publieke voorzieningen. In korte tijd is het de ontwikkelaars en de gemeente gelukt de eerste fase van het plan uit te voeren en is zichtbaar hoe de transformatie gestalte krijgt. In Zaandijkerkerk en omgeving worden circa 25 woningen gerealiseerd. In mei 2017 is de gerestaureerde Zaandijkerkerk in gebruik genomen door de nieuwe bewoners.

Stedenbouwkundig model voor de herontwikkeling van het Kan Palen-terrein

Stedenbouwkundig model voor de herontwikkeling van het Kan Palen-terrein

  • Kan Palen en omgeving:

Zodra het terrein van Kan Palen is gesaneerd kunnen hier ruim honderd woningen gerealiseerd worden. Het college en de

gemeenteraad hebben gekozen voor de duurzame variant van bodemsanering. Het streven is om de kosten van de aanpak te delen met andere overheden die hier hun beleid kunnen uitvoeren. Verplaatsing van bedrijven omliggend aan het Kan Palen terrein kan circa 100 extra woningen opleveren. Op het moment wordt onderzocht of dit draagvlak heeft en financieel haalbaar is.

  • Brokking:

Brokking heeft haar industriële activiteiten op de locatie aan de Noorddijk in Wormerveer vijftien jaar geleden beëindigd. In de ontwikkelings¬visie voor de Noordzaan is het uitgangspunt voor Brokking: transformatie naar een gebied met een onder-scheidende mix van wonen, werken en recreëren. De ­huidige eigenaar heeft de intentie het gebied te ­herontwikke­len en circa 150 tot 180 hoogwaardige woningen te bouwen in het midden en duurdere segment. In juli 2016 stelde de gemeenteraad­ het

Artist impression van de fabriek De Pijl

Artist impression van de fabriek De Pijl

stedenbouwkundig model vast. Eind 2016 is de overeenkomst met de eigenaar gesloten.

  • Z(w)aan kleef aan:

Het management van Meneba wil transformeren. Hiermee is een keerpunt bereikt en wil de organisatie de markt consulteren voor transformatie van het vastgoed. Dat is een scharnierpunt in het veranderingsproces van dit gebied met de ­ontwikkeling van de Noordzaan en Wormerveer. Op 26 oktober 2016 heeft de provincie Noord-Holland een expeditie georganiseerd­ om de herontwikkeling van Meneba te ondersteunen. Inmiddels zijn de opgaven verkend en de mogelijkheden uitgewerkt.

Communicatie:

De communicatiemomenten zijn gekoppeld aan bestuurlijke beslismomenten. Ondanks dat bovengenoemde projecten private initiatiefnemers hebben die zelf afzender moeten zijn probeert de gemeente Zaanstad in de communicatie zo veel mogelijk samen op te trekken en te faciliteren. Gebruikte middelen zijn persberichten, de ZaanIJ website (www.zaanij. nl), twitter en omgevingscommunicatie zodra projecten in een concretere fase belanden en de website MAAK.Zaanstad: (www.maak.zaanstad.nl).

Trekker

Gemeenten Zaanstad.

Betrokken partijen

Bewoners, organisaties en bedrijven, initiatiefnemers en ontwikkelaars, mede grondeigenaren, Omgevingsdienst NZKG, provincie Noord-Holland en rijksoverheid.

Relatie met andere projecten:

Woningbouwmonitor, Monitor Ruimte-intensivering, Corridor­ studie Amsterdam-Hoorn A7/A8, Verbinding A8/A9, Maak.­ Zaanstad en Haven-Stad Amsterdam.

Mijlpalen:

Brokking:

  • In februari 2017 heeft de ondertekening van de overeen-komst met de eigenaar plaatsgevonden.
  • Eind eerste kwartaal 2017 worden de uitkomsten­van een ecologisch onderzoek en bouwkundig onderzoek van de Pijl verwacht.

Kan Palen:

  • In 2017 worden partners gezocht voor de medefinanciering van aanpak van de bodemsanering en worden de trajecten voor een bestemmingsplan opgestart. Deze periode wordt rond 2018 afgerond.