WONINGBOUWMONITOR

Doelstelling

Het inzichtelijk maken van woningbouwproductie, plancapaciteit en vraag (kwantitatief/kwalitatief) in het NZKG.

Inhoud en voortgang

Bron: Provincie Noord-Holland

Bron: Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland brengt jaarlijks een woningbouwmonitor uit. Hierin staan ook de gebieden van het NZKG. Zij zijn echter niet als zodanig te identificeren. Om hier beter zicht op te krijgen is aan de provincie gevraagd de woningbouwopgave en de gerealiseerde woningen in de gemeenten langs het Noordzeekanaal apart in beeld te brengen. Op basis hiervan kan de regio inzicht krijgen in hoe de woningbouw zich verhoudt ten opzichte van de planning en welke verdichting er heeft plaatsgevonden in het stedelijke gebied. Hiermee krijgt het Bestuursplatform NZKG een goede bouwsteen voor het eventueel maken van integrale afwegingen. In 2017 zal in de woningbouwmonitor van de provincie apart aandacht worden besteed aan het NZKG.

Communicatie:
Op de site van de provincie Noord-Holland verschijnt de nieuwe monitor: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Woonbeleid.

 

Trekker

Provincie Noord-Holland

Betrokken partijen

Partners van het Bestuursplatform NZKG

Relatie met andere projecten:

Monitor Ruimte-Intensivering.

Mijlpalen:

  • De nieuwe monitors verschijnen rond de zomer 2017.
Bron: Provincie Noord-Holland

Bron: Provincie Noord-Holland