VERSTERKING EN POSITIONERING ZEEHAVEN DE PIJP BEVERWIJK

Inhoud en voortgang

De gemeente Beverwijk werkt toe naar de verzelfstandiging van de zeehaven De Pijp. De ontwikkelingsmogelijkheden worden onder meer bepaald door keuzes voor de verkleuring/transformatie van delen van het gebied naar wonen en werken (Visie NZKG 2040). De Beverwijkse gemeenteraad heeft in april 2019 de ‘Visie Bedrijventerrein Beverwijk’, de nota ‘Transformatie Kop van de Haven en Parallelweg’ en het ‘Uitvoeringprogramma Bedrijventerrein Beverwijk 2019-2023’ vastgesteld. Deze documenten geven richting aan de verdere ruimtelijk-economische ontwikkeling van het gebied. De ontwikkeling van zeehaven De Pijp is één van de acht pijlers in de ‘Visie Bedrijventerrein Beverwijk’.

De zeehaven is belangrijk voor Beverwijk en het NZKG. De Pijp is jaarlijks goed voor de overslag van circa 900.000 ton aan goederen (inclusief de binnenvaart) en een toegevoegde waarde van ongeveer zestig miljoen euro. De zeehaven biedt directe en indirecte werkgelegenheid aan ongeveer vijfhonderd personen bij circa vijftig bedrijven. Elk jaar faciliteert de zeehaven meer dan tweehonderd zeeschepen en ruim 850 binnenvaartschepen.

Relatie met andere projecten:
Transformatie bedrijventerrein De Pijp Beverwijk (Parallelweg/Kop van de Haven).

Mijlpalen:
• volgend op het collegebesluit van december 2018 werkt de gemeente Beverwijk toe naar de verzelfstandiging van de Beverwijkse zeehaven via de oprichting van een NV.

Communicatie:
afhankelijk van de voortgang wordt de wijze van communicatie bepaald.

Haven Beverwijk.

Doelstelling:

werken aan een organisatorische en economische versterking van de Beverwijkse zeehaven De Pijp.

Trekker:

gemeente Beverwijk.

Betrokken partijen

bij het nadenken over de versterking van de zeehaven en de wijze waarop deze kan worden gepositioneerd, is de input van diverse partijen essentieel. Dat geldt uiteraard voor de bedrijven uit Beverwijk die voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van de haven. Daarnaast wordt input gevraagd aan belanghebbenden uit de wijdere omgeving.

De gemeente Beverwijk wil de ontwikkeling van De Pijp – als onderdeel van het dynamische NZKG – in breed verband beschouwen en samen met haar partners in het NZKG onderzoeken hoe deze belangrijke economische zone verder kan worden versterkt.