VERSTERKING EN POSITIONERING ZEEHAVEN DE PIJP BEVERWIJK

De Beverwijkse zeehaven De Pijp maakt onderdeel uit van dat gebied. Voor de verdere invulling van de plannen is in 2020 een stedenbouwkundige, programmatische-, verkeerskundige- en financiële verkenning uitgevoerd. Daarbij zijn ook de mogelijk- heden betrokken voor de verdere ontwikkeling van de zeehaven. Op 8 april 2021 heeft de Beverwijkse gemeenteraad een besluit genomen over de start van het gebiedsprogramma Spoorzone en het hanteren van de resultaten van de verkenning als basis voor het uitwerken van de plannen van een transformatie van een deel van het plangebied. De wijze en het moment waarop de beoogde verzelfstandiging van zeehaven De Pijp wordt afgewikkeld, hangt samen met keuzes die in de komende periode worden gemaakt binnen de plannen voor de transformatie.

De zeehaven is belangrijk voor Beverwijk en het NZKG. De Pijp is jaarlijks goed voor de overslag van circa 900.000 ton aan goederen (inclusief de binnenvaart) en een toegevoegde waarde van ongeveer zestig miljoen euro. De zeehaven biedt directe en indirecte werkgelegenheid aan ongeveer vijfhonderd personen bij circa vijftig bedrijven. Elk jaar faciliteert de zeehaven meer dan tweehonderd zeeschepen en ruim 850 binnenvaartschepen.

Relatie met andere projecten:

Transformatie bedrijventerrein De Pijp Beverwijk (Parallelweg/Kop van de Haven).

Mijlpalen:

• in het najaar van 2020 is de gemeente gestart met een brede verkenning voor onder meer het gebied Kop van de Haven en Parallelweg. De verkenning draagt bij aan de transformatie van het gebied tot een nieuw werk-woongebied. Op 8 april 2021 heeft de Beverwijkse gemeenteraad een besluit genomen over de start van het gebiedsprogramma Spoorzone en het hanteren van de resultaten van de verkenning als basis voor het uitwerken van de plannen van een trans- formatie van een deel van het plangebied. De verkenning en de keuzes die aan de hand daarvan worden gemaakt, vormen ook weer de basis voor de verdere planvorming over de verzelfstandiging van de Beverwijkse zeehaven.

Communicatie:

afhankelijk van de voortgang wordt de communicatie bepaald.

INHOUD EN VOORTGANG

De gemeente Beverwijk werkt aan de transformatie van een deel van bedrijventerrein De Pijp tot een nieuw werk-woongebied rondom onder meer de Parallelweg en de Kop van de Haven (Toekomstvisie NZKG 2040).

Doelstellingen:

werken aan een organisatorische en economische versterking van de Beverwijkse zeehaven De Pijp.

Trekker:

gemeente Beverwijk.

Betrokken partijen:

bij het nadenken over de ontwikke- ling, versterking en positionering van de Beverwijkse zeehaven, is de input van diverse partijen essentieel. Dat geldt uiteraard voor de bedrijven uit Beverwijk die voor hun bedrijfs- voering afhankelijk zijn van de haven. Daarnaast wordt input gevraagd aan belanghebbenden uit de wijdere omgeving. De gemeente Beverwijk is van mening dat de ontwikkeling van zeehaven De Pijp – als onderdeel van het dynamische NZKG – in breed verband moet worden beschouwd. De gemeente onderzoekt samen met haar partners in het NZKG hoe deze belangrijke economische zone verder kan worden versterkt.

Luchtfoto haventerrein Beverwijk. Foto Bram van de Biezen.