VERBINDING A8/A9

Doelstelling

Het verbeteren van de verbinding tussen de A8 en A9 om geconstateerde leefbaarheids- en ­bereikbaarheidsproblemen op te lossen.

Inhoud en voortgang

Naar het nul-plusalternatief (paars), het Heemskerkalternatief (blauw) en het Golfbaanalternatief (oranje) wordt nader onderzoek gedaan. De andere alternatieven (grijs) worden niet verder onderzocht.

Naar het nul-plusalternatief (paars), het Heemskerkalternatief (blauw) en het Golfbaanalternatief (oranje) wordt nader onderzoek gedaan. De andere alternatieven (grijs) worden niet verder onderzocht.

Het ontbreken van een goede Oost-Westverbinding zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246. Dit leidt in Krommenie en Assendelft tot ernstige overlast van onder meer sluipverkeer, geluidhinder en slechte luchtkwaliteit. Een verbeterde verbinding A8-A9 zorgt er voor dat reistijden verbeteren, goederen sneller kunnen worden verplaatst, werknemers sneller op hun werk zijn en werkgevers uit een groter gebied mensen kunnen aantrekken. Dat heeft een positief effect op de internationale concurrentiepositie van de hele regio.

De planstudie is gestart in 2014 met als doel te komen tot een voorkeursalternatief. De onderzoeksopzet (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) is in november 2014 vastgesteld, nadat meerdere keren de omgeving werd geconsulteerd. In de studie zijn in eerste instantie zeven mogelijke alternatieven onderzocht. In de onderzoeken en afwegingen is rekening gehouden met de verschillende kwaliteiten van het gebied, zoals:

  • rijke cultuurhistorie door de ligging van het UNESCO werelderfgoed De Stelling van Amsterdam in het plangebied
  • vele economische ontwikkelingen en agrarische activiteiten
  • verschillende recreatiemogelijkheden, zoals wandelen, fietsen, kanoën en golfen
  • bestaande en geplande woonwijken
  • weidevogelleefgebieden

In april 2016 bleken het Nul-plusalternatief en het Heemskerkalternatief het meest kansrijk. Deze alternatieven zijn beter voor de doorstroming, leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Dus is er nader onderzoek gedaan. De Commissie voor milieueffectrapportage adviseerde in juli 2016 om ook het Golfbaanalternatief hieraan toe te voegen. In september en oktober 2016 was een tijdelijk projectbureau in Assendelft geopend voor het verder uitwerken van de ontwerpen. Door vanuit het plangebied te werken, konden ook bewoners een actieve bijdrage leveren.

In januari 2017 zijn de voorkeursontwerpen van het Nul-plusalternatief, het Heemskerkalternatief en het Golfbaan­ alternatief vastgesteld. Met de vastgestelde voorkeursontwerpen is de milieueffectrapportage (MER) vervolgd. De leden van de stuurgroep Verbinding A8-A9 hebben kennis genomen van de resultaten van de MER. Op basis van de resultaten komen de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Zaanstad en Velsen en Rijkswaterstaat tot een voorkeur voor het Golfbaanalternatief. De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest hebben een voorkeur uitgesproken voor het Heemskerkalternatief. Gedeputeerde Staten stellen, als bevoegd gezag, een voorlopig voorkeursalternatief (VVKA) vast. In hun besluit nemen zij het advies van de stuurgroep mee. Het besluit wordt op korte termijn verwacht.

De werkzaamheden voor het verbeteren van de verbinding A8-A9 kunnen naar verwachting beginnen in 2019.

Communicatie:
Meer informatie is te vinden op de website www. verbindinga8-a9.nl. Op Twitter is het project te volgen via @VerbindingA8A9. Vragen kunnen worden gesteld via A8-A9@noord-holland.nl. Het project organiseert regelmatig bewonersbijeenkomsten. Deze worden via de eigen kanalen en de lokale huis-aan-huisbladen aangekondigd.

Trekker

Provincie Noord-Holland

Betrokken partijen

Stadsregio Amsterdam, gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen en RWS.

Relatie met andere projecten:

Meer Bereiken Noordwestkant Amsterdam / A9 Alkmaar / Raasdorp, Corridorstudie Amsterdam-Hoorn.

Mijlpalen:

  • Zomer 2017 adviseert de stuurgroep over een voorlopig voorkeursalternatief aan het College van Gedeputeerde Staten. Dit advies wordt besproken in de Statencommissie en gemeenteraden. Ook wordt een niet-verplichte inspraakprocedure gehouden.
Verkeerssituatie bij Krommenie en Assendelft. Foto: (c) Michiel Wijnbergh

Verkeerssituatie bij Krommenie en Assendelft. Foto: (c) Michiel Wijnbergh