VERBINDING A8/A9

Doelstelling

Het verbeteren van de verbinding tussen de A8 en A9 om geconstateerde leefbaarheids- en ­bereikbaarheidsproblemen op te lossen.

Inhoud en voortgang

Naar het nul-plusalternatief (paars), het Heemskerkalternatief (blauw) en het Golfbaanalternatief (oranje) wordt nader onderzoek gedaan. De andere alternatieven (grijs) worden niet verder onderzocht.

Naar het nul-plusalternatief (paars), het Heemskerkalternatief (blauw) en het Golfbaanalternatief (oranje) wordt nader onderzoek gedaan. De andere alternatieven (grijs) worden niet verder onderzocht.

Het ontbreken van een goede Oost-Westverbinding zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246. Dit leidt in Krommenie en Assendelft tot ernstige overlast van onder meer sluipverkeer, geluidhinder en slechte luchtkwaliteit. Een betere verbinding tussen de A8 en A9 is van groot belang om de problemen voor nu en voor de toekomst op te lossen. De regio onderzoekt aan de hand van een studie naar de milieueffecten (Plan-MER) meerdere alternatieven op doelbereik en de effecten voor mens, natuur en cultuur.

De planstudie is gestart in 2014 met als doel te komen tot een voorkeursalternatief. De onderzoeksopzet (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) is in november 2014 vastgesteld, nadat meerdere keren de omgeving werd geconsulteerd. In de studie zijn in eerste instantie zeven mogelijke alternatieven onderzocht. In de onderzoeken en afwegingen is rekening gehouden met de verschillende kwaliteiten van het gebied, zoals:

  • rijke cultuurhistorie door de ligging van het UNESCO werelderfgoed De Stelling van Amsterdam in het plangebied
  • vele economische ontwikkelingen en agrarische activiteiten
  • verschillende recreatiemogelijkheden, zoals wandelen, fietsen, kanoën en golfen
  • bestaande en geplande woonwijken
  • weidevogelleefgebieden

In april 2016 bleken het Nul-plusalternatief en het Heemskerkalternatief het meest kansrijk. Deze alternatieven zijn beter voor de doorstroming, leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Dus is er nader onderzoek gedaan. De Commissie voor milieueffectrapportage adviseerde in juli 2016 om ook het Golfbaanalternatief hieraan toe te voegen. In september en oktober 2016 is een tijdelijk projectbureau in Assendelft geopend voor het verder uitwerken van de ontwerpen. Door vanuit het plangebied te werken, konden ook bewoners een actieve bijdrage leveren.

In januari 2017 zijn de voorkeursontwerpen van het Nul-plusalternatief, het Heemskerkalternatief en het Golfbaan­ alternatief vastgesteld. De vastgestelde voorkeursontwerpen zijn nu openbaar en staan op de website van de provincie Noord-Holland. Met de vastgestelde voorkeursontwerpen wordt de milieueffectrapportage vervolgd. Op basis hiervan kunnen de bestuurders van de samenwerkende partijen in de zomer van 2017 een voorlopig voorkeursalternatief kiezen. De werkzaamheden voor het verbeteren van de verbinding A8-A9 kunnen naar verwachting beginnen in 2019.

In februari 2017 zijn er twee bewonersbijeenkomsten georganiseerd­ waar iedereen vragen over de ontwerpen kon komen stellen. Deze bijeenkomsten zijn zeer druk bezocht: rond de 500 bewoners kwamen langs in Heemskerk of Assendelft.

Communicatie:
Meer informatie is te vinden op de website www. verbindinga8-a9.nl. Op Twitter is het project te volgen via @VerbindingA8A9. Vragen kunnen worden gesteld via

A8-A9@noord-holland.nl. Het project organiseert regelmatig bewonersbijeenkomsten. Deze worden via de eigen kanalen en de lokale huis-aan-huisbladen aangekondigd.

Trekker

Provincie Noord-Holland

Betrokken partijen

Stadsregio Amsterdam, gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen en RWS.

Relatie met andere projecten:

Meer Bereiken Noordwestkant Amsterdam / A9 Alkmaar / Raasdorp, Corridorstudie Amsterdam-Hoorn.

Mijlpalen:

  • Zomer 2017 adviseert de stuurgroep over een voorlopig voorkeursalternatief aan het College van Gedeputeerde Staten. Dit advies wordt besproken in de Statencommissie en gemeenteraden. Ook wordt een niet-verplichte inspraakprocedure gehouden.
Verkeerssituatie bij Krommenie en Assendelft. Foto: (c) Michiel Wijnbergh

Verkeerssituatie bij Krommenie en Assendelft. Foto: (c) Michiel Wijnbergh