VERBINDING A8/A9

Inhoud en voortgang

Stelling van Amsterdam

Ontbrekende oost-westverbinding
In het gebied ten noorden van Amsterdam ontbreekt een goede oost-westverbinding. De huidige oost-westverbinding via de provinciale wegen N246 en N203 kan de verkeersvraag niet aan. Dit geeft naast files ook leefbaarheidsproblemen in Krommenie en Assendelft. Een betere verbinding tussen de A8 en A9 is van groot belang om de problemen op te lossen. De regio heeft aan de hand van een studie naar de milieueffecten (Plan-MER) meerdere alternatieven onderzocht op doelbereik en effecten voor mens, natuur en cultuur.

UNESCO Werelderfgoed
Een belangrijk gegeven is dat de toekomstige verbinding A8-A9 zich afspeelt in het gebied van de Stelling van Amsterdam, onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed. De provincie Noord-Holland is eerstverantwoordelijk (siteholder) voor het behoud van dit werelderfgoed. De provincie wil het landschap rond de Stelling van Amsterdam herstellen en vervolgens de verbinding tussen de A8 en de A9 hier zo goed mogelijk inpassen. Bij een inpassing wil de provincie de ‘Uitzonderlijke Universele Waarde’ van het werelderfgoed zo goed mogelijk behouden en op verschillende plekken versterken.

Samenwerking met ministerie OCW
In april 2018 heeft de provincie afspraken gemaakt met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het behoud van het werelderfgoed en het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid. Vervolgens hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland eind mei 2018 het Golfbaan-
alternatief aangewezen als voorkeursalternatief. Dit alternatief verbindt de twee snelwegen via een vrijwel rechte lijn. De voorkeur van de IJmondgemeenten gaat uit naar de Heemskerk variant, vanwege de mogelijke impact van Golfbaanvariant op de leefbaarheid in de Broekpolder.

In 2019 wordt een landschapsplan opgesteld. Hierin wordt bekeken hoe de waarden van de Stelling van Amsterdam hersteld en versterkt kunnen worden en hoe de weg vervolgens op een goede manier kan worden ingepast.

Eind 2019 is het landschapsplan naar verwachting klaar en volgt er een go/no-go besluit door de provincie Noord-Holland en de minister van OCW. In het geval van twee positieve besluiten wordt er een provinciaal inpassingsplan opgesteld.

Relatie met andere projecten:
Meer Bereiken Noordwestkant Amsterdam/A9 Alkmaar/Raasdorp en Corridorstudie Amsterdam-Hoorn A7/A8.

Communicatie:
meer informatie is te vinden op de website www.verbindinga8-a9.nl. Op Twitter is het project te volgen via @VerbindingA8A9. Vragen kunnen worden gesteld via A8-A9@noord-holland.nl.

Doelstelling:

het verbeteren van de verbinding tussen de A8 en A9 om geconstateerde leef- en bereikbaarheidsproblemen op te lossen.

Trekker:

provincie Noord-Holland.

Betrokken partijen:

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat, Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

Veel autoverkeer gaat nu via de provinciale weg N203. Foto: Michel Wijnbergh