VERBINDING A8/A9

Doelstelling

Het verbeteren van de verbinding tussen de A8 en A9 om geconstateerde leef- en bereikbaarheidsproblemen op te lossen.

Inhoud en voortgang

Het ontbreken van een goede Oost-Westverbinding zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246. Dit leidt in Krommenie en Assendelft tot ernstige overlast van onder meer sluipverkeer, geluidshinder en een slechte luchtkwaliteit. Een betere verbinding tussen de A8 en A9 is van groot belang om de problemen nu en in de toekomst op te lossen. De regio heeft aan de hand van een studie naar de milieueffecten (PlanMER) meerdere alternatieven onderzocht op doelbereik en effecten voor mens, natuur en cultuur.

 

De huidige planstudie naar het verbeteren van de verbinding van de A8 met de A9 is gestart in 2014. Het doel van deze planstudie is te komen tot een voorkeursalternatief. In de studie zijn in eerste instantie zeven mogelijke alternatieven onderzocht. In april 2016 bleken het ‘Nul-plus’-alternatief en het Heemskerk-alternatief het meest kansrijk. De onafhankelijke commissie voor milieueffectrapportage beoordeelde in juli 2016 ook het Golfbaanalternatief als kansrijk. Naar deze drie alternatieven is daarom nader onderzoek gedaan.

De onderzoeken werden voor de zomer van 2017 afgerond, waarna de onderzoeksrapporten van de planstudie werden vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode is op 1 oktober 2017 afgesloten. De stukken die ter inzage lagen, omvatten één hoofdrapport, zeventien achtergrondrapporten, drie ontwerpboeken en drie bijlagen. Eind september 2017 oordeelde de onafhankelijke commissie voor milieueffectrapportage positief over het gedane onderzoek. De PlanMER bevat volgens de commissie de essentiële milieuinformatie om een besluit te kunnen nemen over een voorkeursalternatief.

 UNESCO Werelderfgoed: de Stelling van Amsterdam

Het project Verbinding A8-A9 speelt in het gebied van de Stelling van Amsterdam. Daarom is er (in 2015) onderzoek gedaan naar de effecten die de alternatieven hebben op dit werelderfgoed. Eind 2017 oordeelde ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO, dat geen van de drie voorliggende alternatieven voor de Verbinding A8-A9 acceptabel is. Omdat de provincie inzet op aanleg van de Verbinding A8-A9 en behoud van de werelderfgoedstatus voor de Stelling van Amsterdam, hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten in gesprek te gaan met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de betekenis van het ICOMOS-advies.

Communicatie:

Meer informatie is te vinden op de website www.verbindinga8-a9.nl. Op Twitter is het project te volgen via @VerbindingA8A9. Vragen kunnen worden gesteld via A8-A9@noord-holland.nl. Het project organiseert regelmatig bewonersbijeenkomsten. Deze worden aangekondigd via de eigen kanalen en de lokale huis-aan-huisbladen.

Trekker

Provincie Noord-Holland

Betrokken partijen

Vervoerregio Amsterdam, gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen en Rijkswaterstaat.

Relatie met andere projecten:

Meer Bereiken Noordwestkant Amsterdam/A9 Alkmaar/Raasdorp en Corridorstudie Amsterdam-Hoorn A7/A8..

Verkeerssituatie bij Krommenie en Assendelft. Foto: (c) Michiel Wijnbergh

Verkeerssituatie bij Krommenie en Assendelft. Foto: (c) Michiel Wijnbergh