VERSTERKING EN POSITIONERING HAVEN DE PIJP BEVERWIJK

Doelstelling

Het toewerken naar een organisatorische en economische versterking van de haven van Beverwijk en bijbehorende profilering.

Inhoud en voortgang

Foto: Jan de Waal

Foto: Jan de Waal

De gemeente Beverwijk bevindt zich in een traject van heroriëntatie op het gebied van de toekomstige ontwikkeling van de gemeentelijke haven De Pijp. De gemeente werkt toe naar een organisatorische en economische versterking van de haven van Beverwijk en bijbehorende profilering. Met De Pijp als onderdeel van het dynamische NZKG hecht de gemeente Beverwijk er veel waarde aan om de ontwikkelingen in breed verband te beschouwen en met de partners in het NZKG te bezien hoe tot een verdere versterking van deze belangrijke economische zone kan worden gekomen.

De haven is belangrijk voor Beverwijk en het NZKG. De Pijp is jaarlijks goed voor de overslag van circa 900.000 ton goederen (incl. binnenvaart), met een toegevoegde waarde van ongeveer 60 miljoen euro. De haven biedt (indirecte) werkgelegenheid aan ongeveer 500 personen bij circa 50 bedrijven. Elk jaar verwerkt de haven meer dan 200 zeeschepen en ruim 850 binnenvaartschepen.

De aanleiding voor het traject van heroriëntatie concentreert zich in beginsel rond een drietal vraagstukken: het beheer en onderhoud, de exploitatie en organisatie van haven De Pijp. De gemeenteraad erkent dat de haven niet altijd de zorg kreeg die het verdiende. Op basis van een verbeter-programma is de afgelopen periode een grote inhaalslag gemaakt.

Dit heeft geresulteerd in een nieuwe tarievenstructuur, reguliere onderhoudsplanning, andere aansturing, meer inzicht in de financiën, een nieuw Port Security Plan, etc. Het verbeteren van het havenbeheer blijft echter ‘werk in uitvoering’. Wel is er door de kwaliteitsimpuls een basis ontstaan om naar de toekomst te kijken.

Communicatie:
Afhankelijk van de voortgang wordt de wijze van communicatie bepaald.

Trekker

Gemeente Beverwijk.

Betrokken partijen

Welke partijen en de wijze waarop die partijen worden betrokken bij het onderzoek naar de versterking van de positie van de haven is één van de eerste opgaven voor het onderzoek.

Relatie met andere projecten

Transformatie van de Pijp Beverwijk

Mijlpalen

De planning is om in de loop van 2017 een nieuw voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen over de wijze waarop de toekomst van de haven van Beverwijk het best kan worden vormgegeven.