TRANSFORMATIE VAN DE ACHTERSLUISPOLDER EN DE DAM TOT DAM FIETSROUTE

Transformatie Achtersluispolder

Achtersluispolder vanaf de Voorzaan. Foto: Wieneke van Overmeeren.

De onderdelen analyse-perspectief-strategie, waarvoor de afgelopen periode de bouwstenen zijn verzameld, worden in een ontwikkelstrategie gevat. De eerste stap is het formuleren en bekrachtigen van strategische uitgangspunten voor de transformatie. Daarna zullen de uitgangspunten worden uitgewerkt in een ontwikkelstrategie die wordt voorzien van een raamwerkplan op hoofdlijnen. Het raamwerkplan zal daarna op basis van aanvullende onderzoeken (zoals naar Hoogwaardig Openbaar Vervoer) en initiatieven (zoals de uitwerking van een deelgebied) steeds worden geactualiseerd en verfijnd. De broedplaats is in gebruik genomen en biedt plaats aan bijna tweehonderd creatieve ondernemers. Het tijdelijke gebouw voor huisvesting van arbeidsmigranten is in aanbouw en zal in het voorjaar zijn deuren openen. Met Tony’s Chocolonely hebben wij de gesprekken voortgezet op basis van een aangepast plan voor het Tony’s Chocolonely Chocolate Circus. Ook zullen we de ruimtelijke, verkeerskundige en milieutechnische inpassing en haalbaarheid gaan verkennen. Daarnaast lopen er gesprekken met diverse eigenaren in het gebied over een toekomstige invulling van hun bedrijf en de bijbehorende kavel. Een aantal eigenaren laat zich vertegenwoordigen door een projectontwikkelaar, die in overleg met de gemeente de ontwikkelingsmogelijkheden van dit deelgebied verkent.

DAM TOT DAM FIETSROUTE ACHTERSLUISPOLDER

Op basis van het schetsontwerp van de brug over het Zijkanaal H wordt een voorlopig ontwerp opgesteld. Deze fietsbrug levert een eerste, belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Zaan- en IJ-oevers en aan het verbinden van de stedelijke ‘weefsels’ van Zaanstad en Amsterdam. De fietsroute is een ‘versneller’ voor verstedelijking en zorgt voor een goede bereikbaarheid van Tony’s Chocolonely.

Relatie met andere projecten:
Hembrugterrein, Haven-Stad Amsterdam, AVANT, Pact Poelenburg, Monitor Ruimte-intensivering, Geluidverdeelplannen Westpoort en HoogTij.

Mijlpalen:
• strategische uitgangspunten zullen medio 2020 ter vaststelling worden aangeboden;
• ontwikkelstrategie zal eind 2020 ter vaststelling worden aangeboden.

Communicatie:
de inrichting van de communicatie en participatie geschiedt in overleg met de Adviesgroep Achtersluispolder. Deze adviesgroep bestaat uit ondernemers, raadsleden, wethouders en een ambtelijke vertegenwoordiging. De bedrijvenvereniging heeft input opgehaald bij de ondernemers in de Achtersluispolder. Op basis hiervan zal de gemeente de gesprekken met de ondernemers, in overleg met de adviesgroep, vormgeven. Daarnaast is er een wekelijkse inloopmogelijkheid voor ondernemers en bewoners van de Achtersluispolder. Verder is er een digitale nieuwsbrief, de websites https://maakachtersluispolder.zaanstad.nl, facebookpagina https://nl-nl.facebook.co/MAAK.Zaanstad/ en twitteraccount (@MAAKZaanstad).

Doelstelling:

transformatie van bedrijventerrein Achtersluispolder tot een gemengd woon-werkgebied met stedelijke voorzieningen en dichtheden die aansluiten bij Amsterdam.

Trekker:

gemeente Zaanstad.

Betrokken partijen:

Bedrijvenvereniging BIA (Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder, in 2019 gefuseerd met Zaandelta) en bewonersvereniging Zijkanaal H.

Luchtfoto van Zaanstad met in het midden de Noorder IJ-plas . Op de achtergrond havengebied Westpoort.