TRANSFORMATIE VAN DE ACHTERSLUISPOLDER EN DE DAM TOT DAM FIETSROUTE

TRANSFORMATIE ACHTERSLUISPOLDER

De onderdelen analyse-perspectief-strategie, waarvoor na vaststelling van MAAK.Zaanstad de bouwstenen zijn verzameld, worden in een ontwikkelstrategie gevat. De eerste stap is het formuleren en bekrachtigen van strategische uitgangspunten voor de transformatie in een principebesluit. Daarna zullen de uitgangspunten worden uitgewerkt in een ontwikkelingsstrate- gie die wordt voorzien van een raamwerkplan op hoofdlijnen. De broedplaats ‘De Hoop’ is in gebruik genomen en geeft plaats aan bijna tweehonderd creatieve ondernemers. Een tijdelijk gebouw aan de Sluispolderweg met 122 woningen voor 244 arbeidsmigranten is in april 2020 geopend. Met Tony’s Chocolonely lopen de gesprekken nog in het kader van de plannen voor het Tony’s Chocolonely Chocolate Circus bij pakhuis De Vrede. Daarnaast lopen er gesprekken met diverse eigenaren in het gebied over een toekomstige invulling van hun bedrijf en de bijbehorende kavel. Een aantal eigenaren laat zich vertegenwoordigen door een projectontwikkelaar, die in overleg met de gemeente de ontwikkelingsmogelijkheden van dit deelgebied verkent.

Dam tot Dam fietsroute

Op basis van het schetsontwerp van de brug over het Zijkanaal H wordt een voorlopig ontwerp opgesteld voor deze belang- rijke schakel in de Dam-Dam fietsroute. Deze fietsbrug levert een eerste, belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Zaan- en IJ-oevers en aan het verbinden van de stedelijke ‘weefsels’ van Zaanstad en Amsterdam. De fietsroute tussen Zaanstad en Amsterdam zorgt, naast een beleving van het water van het IJ, Noordzeekanaal, Zaan en Noorder IJplas, voor een goede bereikbaarheid van ’de transformatiegebieden langs de noordelijke IJ-oevers.

Relatie met andere projecten:

Hembrugterrein, Haven-Stad Amsterdam, AVANT, Pact Poelen- burg-Peldersveld, Monitor Ruimte-intensivering, Geluidsver- deelplannen Westpoort, Probleemanalyse HOV ZaanIJcorridor, Omgevingsvisie, Visie Noordzeekanaalgebied en HoogTij.

Mijlpalen:

• het Principebesluit Transformatie Achtersluispolder zal in de eerste helft van 2021 ter vaststelling worden aangeboden.

Communicatie:

de inrichting van de communicatie en participatie geschiedt in overleg met de Adviesgroep Achtersluispolder. Deze advies groep bestaat uit ondernemers, raadsleden, wethouders en een ambtelijke vertegenwoordiging. De bedrijvenvereniging heeft input opgehaald bij de onderne- mers in de Achtersluispolder. Op basis hiervan zal de gemeente de gesprekken met de ondernemers, in overleg met de adviesgroep, vormgeven. Daarnaast is de afgelopen jaren een wekelijkse inloopmogelijkheid voor ondernemers en bewoners van de Achtersluispolder. Verder is er een digitale nieuwsbrief, de site www.maakachtersluispolder.zaanstad.nl, de Facebook pagina www.nl-nl.facebook.com/MAAK.Zaanstad/ en een twitteraccount (@MAAKZaanstad).

LOCATIE TIJSTERMAN, KALVERRINGDIJK NOORD

De locatie Kalverringdijk Noord ligt in het uiterste noorden van Zaandam tegen de grens met de gemeente Wormerland. De ligging is uitermate aantrekkelijk, tussen de Zaan en de Kalverpolder en ten noorden van de Zaanse Schans. Eigenaar KondorWessels Projecten heeft een plan ontwikkeld dat goed op deze locatie past. Het betreft negentien woningen, zowel vrijstaand als twee-onder-een-kap, die als strooigoed op de locatie liggen. De huizen worden in Zaanse stijl gebouwd en harmoniëren met het open landschap van de Kalverpolder en het water van de Zaan. De bouw is gestart in februari 2020 en de voltooiing van het bouwplan nadert; de woningen worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd.

JACOB VIS

In 2017 is door de raad een positieve zienswijze (2017/20540) afgegeven op de kwalitatieve uitgangspunten voor de ont- wikkeling van het Jacob Visterrein bij de Zaanse Schans. Deze uitgangspunten zijn tot stand gekomen na consensus tussen vertegenwoordigers van de eigenaar en erfgoedorganisatie, de supervisor ZaanIJ en de gemeente. Op het Jacob Visterrein, dat nu braak ligt en een industriële bestemming heeft, zouden elf woningen en een herberg worden gebouwd die passen in het beeld van de Zaanse Schans. Door de recent (november 2020) vastgestelde Provinciale Omgevingsverordening zijn de mogelijkheden voor kleinschalige woningbouwontwikkelingen echter ernstig ingeperkt. Dit betekent dat woningbouw op de locatie Jacob Vis niet mogelijk is. Het college van B&W staat nog steeds positief tegenover het plan en gaat in gesprek met de provincie.

CENTRUM OOST

De ambitie die met het gebiedsperspectief Centrum Oost is neergelegd, is de transformatie naar een duurzaam aantrekke- lijk gebied als onderdeel van het centrum voor bewoners en bezoekers van Zaanstad. De wens is om circa achthonderd woningen toe te voegen in een divers aanbod, waarvan circa 240 woningen sociale huur betreft. In het gebied rondom de Wilhelminasluis speelt de herontwikkeling van de vervallen kiosken op de Oostkade.

Daarnaast wordt gewerkt aan de herontwikkeling van de Peperstraat. Met deze ontwikkeling wordt een deel van het gebiedsperspectief ingevuld; de auto’s zullen namelijk van de Burcht verhuizen naar een gebouwde parkeervoorziening onder de Peperstraat. Er is een intentieovereenkomst gesloten met de eigenaar van de panden van de Peperstraat om de haalbaarheid van sloop/nieuwbouw te onderzoeken. In 2021 vindt besluitvorming plaats over de haalbaarheid van deze ontwikkeling. Bij een positief besluit wordt een bestemmingsplanprocedure gestart om de ontwikkeling van onder andere de woningen en de parkeergarage te kunnen realiseren. Hiervoor zal de bestaande bouw plaats moeten maken voor nieuwbouw; een kans voor verduurzaming en de toevoeging van kwaliteit aan deze oostelijke entree van het centrum van Zaandam.

In 2021 zal er tevens meer duidelijkheid komen over de mogelijke ontwikkeling van de Burcht tot stadsplein. De Burcht is nu een parkeervoorziening en evenemententerrein, waar veelal de parkeerplaatsen leeg staan. Gezien de beoogde verdichting wordt een stadsplein als positieve toevoeging gezien die de leefbaarheid van de wijk zal verhogen. Voor het hele gebied wordt in het tweede kwartaal van 2021 het stedenbouwkundig plan in besluitvorming gebracht, waarmee de ontwikkelmogelijkheden en uitgangspunten voor de herinrichting van de openbare ruimte worden vastgelegd. Ook worden er in 2021 gesprekken gevoerd met initiatief- nemers voor mogelijke ontwikkelingen in de Touwslagersbuurt. Hier ligt onder andere een verouderd bedrijventerrein met garages, maatschappelijke voorzieningen, een supermarkt en enkele woningen. Het is de ambitie om op termijn dit gebied te transformeren naar een mixed used stedelijkwoon- en werkgebied. Dit draagt bij aan het vergroten van de woon- kwaliteit en diversiteit van de omgeving. Ook aan de Zuiddijk zullen in de toekomst aanpassingen komen voor een toe- komstbestendiger Centrum Oost. De ambitie is om het historische karakter van de Zuiddijk te behouden en te versterken. Onder andere wordt ingezet op een fietsverbinding tussen Achtersluispolder en het centrum. De Prins Hendrikkade moet in de toekomst een verblijfsplek en speel- en sportplek aan het water worden.

Relatie met andere projecten:

Woningbouwmonitor, Monitor Ruimte-intensivering, Corridor- studie Amsterdam-Hoorn A7/A8, Verbinding A8/A9, MAAK. Zaanstad en Haven-Stad Amsterdam.

Mijlpalen:

• op 2 juli 2020 is met de grondeigenaar van het Kan-terrein een anterieure overeenkomst gesloten voor de bouw van 750 woningen in Hofwijk Noord (Kogerveldwijk);
• de aanvraag in de eerste tranche van de woningbouwim- puls voor Centrum Oost en Hofwijk Noord (Kogerveldwijk) is gehonoreerd. In september 2020 heeft de minister van BZK bekendgemaakt dat Zaanstad een bijdrage van 20,5 miljoen (ex btw) krijgt voor deze twee gebiedsontwikke- lingslocaties;
• in het eerste kwartaal van 2021 worden naar verwachting de woningen op locatie Tijsterman opgeleverd;
• medio juni 2020 zijn de eerste woningen opgeleverd aan de Noorddijk in Wormerveer (bouwplan Zaans Pijl). In het eerste kwartaal van 2021 worden 37 woningen opgeleverd. De vergunningsprocedure loopt voor nog eens 27 grond- gebonden woningen;
• in 2021 verwachten we bestuurlijke besluitvorming over de strategie voor Centrum Oost en voor Kogerveld;
• dit jaar verwachten we tevens bestuurlijke besluitvorming over het perspectief voor MAAK.Noord;
• in 2021 valt het besluit over de haalbaarheid van een ondergrondse parkeergarage aan de Peperstraat.

Doelstelling:

transformatie van bedrijventerrein Achtersluispolder tot een gemengd werk-woongebied met stedelijke voorzienin- gen, waarmee wordt voorzien in twee grote behoeftes van de regio: woningen en duurzame, toekomstgerichte werkgelegenheid.

Trekker

gemeente Zaanstad.

Betrokken partijen

Bedrijvenvereniging BIA (Belangenvereniging Industrie- gebied Achtersluispolder, in 2019 gefuseerd met Zaandelta en sindsdien Ondernemersvereniging Zaanstad-Zuid: OVVZ) en bewonersvereniging Zijkanaal H.

Luchtfoto van het bedrijventerrein in de Achtersluispolder. Foto Wieneke van Overmeeren.