TRANSFORMATIE VAN DE ACHTERSLUISPOLDER EN DE DAM TOT DAM FIETSROUTE

Transformatie Achtersluispolder

Luchtfoto van de Zaan met op de voorgrond de Achtersluispolder

Na de Economisch-Ruimtelijke verkenning uit 2017 en de ruimtelijke analyse die KCAP Architects&Planners eind 2017 heeft opgesteld, zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd voor de transformatie van de Achtersluispolder. Een cultuurhistorische verkenning (bureau SteenhuisMeurs), scenario’s voor de Noorder IJ-Plas (BoschSlabbers landschapsarchitecten in een gezamenlijke opdracht van Amsterdam en Zaanstad), onderzoek naar de Zaanse winkelstructuur en een onderzoek naar woningbouwprogrammering. Deze zullen een plek krijgen in de strategie die wordt opgesteld voor de Achtersluispolder.

Inmiddels bestaan er initiatieven die aanvullend zijn voor het gebied: een broedplaats en een tijdelijk gebouw voor huisvesting van arbeidsmigranten. Bovendien heeft Tony’s Chocolonely een overeenkomst met CTVrede – Steinweg B.V. over de aankoop van het bedrijfsterrein. Partijen onderzoeken in overleg met de Omgevingsdienst en de gemeente Zaanstad de vestigingsmogelijkheden van Tony’s Chocolonely Chocolate Circus. Momenteel lopen er gesprekken met diverse eigenaren in het gebied over een toekomstige invulling van hun bedrijf en de bijbehorende kavel.

Dam tot Dam fietsroute Achtersluispolder:

De openbaarheid en toegankelijkheid van de oevers van de Zaan en het IJ zijn belangrijke voorwaarden voor het slagen van het (hoog)stedelijk milieu, waar Haven-Stad en het ZaanIJ-programma naartoe werken. De aan te leggen Dam tot Dam fietsroute is een eerste stap in de totale ontwikkeling van de Zaan- en IJ-oevers, en in het verbinden van de stedelijke weefsels van Zaanstad en Amsterdam. De fietsroute is een ‘versneller’ voor verstedelijking. De samenhang van het ZaanIJ-gebied langs het water wordt zichtbaar en ook zo ervaren.

Relatie met andere projecten:
Hembrugterrein, Haven-Stad Amsterdam, Monitor Ruimte-intensivering, Geluidsverdeelplannen Westpoort en HoogTij, Gezamenlijk vestigingsbeleid.

Mijlpalen:
• Analyse-Perspectief-Strategie Achtersluispolder: medio 2019 zal het document gereed zijn en ter vaststelling worden aangeboden. Hierna vindt de uitwerking plaats in deelgebieden.

Communicatie:
Zaanstad stelt communicatie en participatie met alle belanghebbenden centraal in de aanpak Analyse-Perspectief-Strategie van de MAAK.gebieden. De inrichting van de communicatie en participatie geschiedt in overleg met de Adviesgroep Achtersluispolder. Deze adviesgroep bestaat uit ondernemers, raadsleden, wethouders en een ambtelijke vertegenwoordiging. In de Achtersluispolder hebben daarom diverse gesprekken plaatsgevonden met ondernemers, en ook informatieavonden met ondernemers en bewoners.

Via zogeheten ateliersessies en een enquête heeft de gemeente input opgehaald bij ondernemers en bewoners voor de Economisch-Ruimtelijke verkenning. Ook is de samenwerking gestart met ketenpartners in een gezamenlijk pilot met de gemeente Amsterdam en de Omgevingsdienst NZKG. Ook het projectbureau NZKG is deelnemer in deze pilot. Voorts is er een wekelijkse inloopmogelijkheid voor ondernemers en bewoners van de Achtersluispolder. Verder is er een nieuwsbrief en de website https://maakachtersluispolder.zaanstad.nl

Projectbureau NZKG is deelnemer in deze pilot. Voorts is er een wekelijkse inloopmogelijkheid voor ondernemers en bewoners van de Achtersluispolder. Verder is er een nieuwsbrief en de website https://maakachtersluispolder.zaanstad.nl

Doelstelling:

transformatie van bedrijventerrein Achtersluispolder tot een gemengd woon-werkgebied met stedelijke voorzieningen en dichtheden die aansluiten bij Amsterdam.

Trekker:

gemeente Zaanstad.

Betrokken partijen:

Bedrijvenvereniging BIA (Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder), Bewonersvereniging Zijkanaal H en Port of Amsterdam N.V.

De Vrede Jachthaven