TRANSFORMATIE BEDRIJVENTERREIN KOP VAN DE HAVEN EN PARALLELWEG

Kop van de Haven

 

In samenhang met de Visie Bedrijventerrein Beverwijk 2019-2023 heeft de gemeenteraad ook ingestemd met de rapportage ‘Transformatie Kop van de Haven en Parallelweg’ van Bureau Ravenkop. In deze rapportage zijn de mogelijke ontwikkelingen voor het gebied rondom de Kop van de Haven en de Parallelweg geschetst. In dit gebied kan een belangrijk deel van de Beverwijkse woningbouw worden gerealiseerd. Dit is in overeenstemming met de Visie Noordzeekanaalgebied 2040. Ook in de verdichtingsopgave woningbouw MRA is het plan opgenomen.

Ontwikkelingen

Met het opstellen van de ‘concurrentieanalyse en het kansenoverzicht’ voor het bedrijventerrein is het proces in gang gezet om in overleg met de ondernemers en eigenaren een toekomstvisie op te stellen voor het gebied. Deze visie en de gelijktijdig uitgevoerde marktconsultatie van mogelijke transformatie van werken naar ‘wonen en werken’, wijzen uit welke ambities er leven bij eigenaren, ondernemers en potentiële ontwikkelaars.

Samenvattend blijkt hieruit dat men van mening is dat de Parallelweg een upgrading en transformatie nodig heeft om voorbereid te zijn op de toekomst. Uit de proef Verkenning Milieucontouren blijkt dat milieuhinder geen ‘no go’ voor woningbouw behoeft op te leveren. Wel moet de regelgeving voor het gezoneerde industrieterrein worden aangepast. Ook moet, zo mogelijk in samenwerking met de ondernemers, de feitelijke hinder worden teruggedrongen. Vanuit verkeerslawaai zal goed moeten worden gekeken waar wel en waar geen woningbouw mogelijk is. Dan wel hoe door het terugdringen van het aantal motorvoertuigen op de Parallelweg ook daar woningbouw mogelijk is.

Ook de ontwikkeling en het blijvend functioneren van de Beverwijkse zeehaven De Pijp moeten in deze afwegingen worden meegenomen. Nader onderzoek naar de gewenste en mogelijke maatregelen, aanpassing van de regels van het gezoneerde industriegebied en overleg met de betrokken bedrijven en het bevoegd gezag, is hierbij noodzakelijk. De projectontwikkelaars geven aan dat een sterke, nieuwe verbinding tussen de Kop van de Haven en het centrum van Beverwijk een belangrijke voorwaarde is om een kwalitatief woon-werkgebied te kunnen ontwikkelen.

Activiteiten in 2020

In samenwerking met de grondeigenaren en ondernemers worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
• het in overleg opstellen van kaders voor het ontwikkeltraject met betrokkenen;
• overleg met ondernemers over het mogelijk verkleinen van de categorieën;
• het starten van het overleg met de ondernemers/bedrijven, die een milieucategorie boven de 3.2 hebben met als doel de hinder te verkleinen;
• overleg met het bevoegd gezag over het aanpassen van de regelgeving voor het gezoneerde industrieterrein De Pijp;
• starten met het schrijven van een nieuw bestemmings- of omgevingsplan.

Relatie met andere projecten:
versterking en positionering van zeehaven De Pijp.

Doelstelling

het economisch revitaliseren van de bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer, waaronder de Beverwijkse zeehaven De Pijp. Dit in samenhang met de verkleuring van
de Parallelweg en de Kop van de Haven van uitsluitend werken naar wonen en werken.

Trekker

gemeente Beverwijk.

Betrokken partijen

naast de provincie Noord-Holland, de gemeente Velsen en de Omgevingsdiensten ODIJ (OD IJmond) en OD NZKG, zijn de grondeigenaren en ondernemers uit het gebied de stakeholders.