TRANSFORMATIE BEDRIJVENTERREIN KOP VAN DE HAVEN EN PARALLELWEG

INLEIDING

In april 2019 heeft de gemeenteraad de Visie Bedrijventerrein Beverwijk 2019-2023 vastgesteld. In deze visie is de economische revitalisatie van het bedrijventerrein het uitgangspunt. In samenhang met de visie heeft de gemeenteraad ook ingestemd met de rapportage ‘Transformatie Kop van de Haven en Parallelweg’ van Bureau Raven- kop. In deze rapportage zijn de mogelijke ontwikkelingen voor het gebied geschetst. In dit gebied kan een belangrijk deel van de Beverwijkse woningbouw worden gerealiseerd. In regionaal verband is in de visie Noordzeekanaalgebied 2040 een gedeelte van het bedrijventerrein De Pijp (waaronder de Parallelweg en het gebied ten noorden van de haven) vastgelegd als een mogelijk transformatiegebied van (haven)industrie naar wonen en werken. Dit is ook opgenomen in de verdichtings- opgave (woningbouw) van de MRA.

ONTWIKKELINGEN

Met de opstelling van de Visie Bedrijventerrein Beverwijk en de rapportage ‘Transformatie Kop van de Haven en Parallelweg’ zijn in 2019 de eerste stappen gezet naar een mogelijke transformatie van het gebied naar een nieuw woon- en werkmilieu. Deze nieuwe ambitie voor de Kop van de Haven en de Parallelweg brengt ook een aantal vraagstukken met zich mee qua milieucontouren, woon- en luchtkwaliteit, verkeersbewegingen, het functioneren van de Beverwijkse zeehaven en de verbinding van het centrum met de Kop van de Haven. Vraagstukken die verder moet worden uitgewerkt, geschieden onder andere in overleg met de gemeente Velsen en Heemskerk, provincie Noord-Holland en (grond)eigenaren.

Daarbij spelen rond het plangebied van het Bedrijventerrein Beverwijk veel andere ontwikkelingen die in meer of mindere mate samenhangen met de ontwikkelingen binnen het plangebied Bedrijventerrein Beverwijk. Samenhang op programmatisch vlak, stedenbouw, boven- en ondergrondse infrastructuur, financiën, fasering et cetera. Het gaat dan om mogelijke ontwikkelingen, zoals een hotel op de Wijckerpoort, woningbouw op Ankies Hoeve, de provinciale HOV-lijnen, de aanlandingsprojecten van Wind op Zee van het Rijk, de ideeën die ProRail en NS hebben over het station en de stationsomgeving en de ideeën die de Bazaar heeft voor zijn toekomst.

Onder de werktitel ‘Spoorzone’ is in het najaar van 2020 een stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële verkenning van het gebied gestart. Dit om een eenduidiger beeld te krijgen en om meer samenhang te brengen in de diverse ontwikkelingen. De verkenning draagt bij aan het invullen van de transformatie van het gebied tot een nieuw werk- woongebied. Op 8 april 2021 heeft de Beverwijkse gemeenteraad een besluit genomen over de start van het gebieds- programma Spoorzone en het hanteren van de resultaten van de verkenning als basis voor het uitwerken van de plannen van een transformatie van een deel van het plangebied. Er wordt gestart met nadere planvorming van het gebied ten noorden van de Wijkermeerweg. Qua planning en fasering zullen vooralsnog geen ontwikkelingen plaatsvinden direct rondom de Kop van de Haven en het zuidelijk deel de Parallelweg.

Relatie met andere projecten:versterking en positionering van zeehaven De Pijp.

Luchtfoto bedrijventerrein Beverwijk. Foto Bram van de Biezen

Doelstelling:

realisatie van een nieuw woon- en werkmilieu in samenhang met het economisch revitaliseren van de bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer, waaronder de Beverwijkse zeehaven De Pijp.

Trekker:

gemeente Beverwijk.

Betrokken partijen

naast de provincie Noord-Holland, de gemeente Velsen en Heemskerk, de Omgevingsdiensten ODIJ (OD IJmond) en OD NZKG. NS en ProRail zijn de grondeigenaren en onder- nemers uit het gebied de stakeholders.