TRANSFORMATIE BEDRIJVENTERREIN DE PIJP

Kop van de Haven

De herinrichting van de Kop van de Haven van Beverwijk is in 2016 afgerond. Aanleiding voor de volgende stappen is een proces om te komen tot een opwaardering van het gehele bedrijventerrein De Pijp en Wijkermeer. Economische revitalisatie van de bedrijventerreinen is het uitgangspunt bij het in 2018 gehouden onderzoek naar de transformatie van de Parallelweg en de Kop van de Haven. Gelijktijdig is er een conceptvisie opgesteld voor de bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer.

Het Transformatieonderzoek bestaat vooral uit een marktverkenning onder grond-eigenaren, ondernemers, plaatselijke en landelijke projectontwikkelaars. Er ligt nu een rapportage, waarin de mogelijke toekomstige ontwikkelingen zijn geschetst. In 2019 zal het bestuur hierin een keuze moeten maken en de richting voor de gewenste ontwikkeling aangeven.

Ontwikkelingen
De geschetste potentiële ontwikkelingen richten zich met name op de ontwikkeling van woningen en maatschappelijke instellingen langs de Parallelweg en de Kop van de Haven. De projectontwikkelaars geven aan dat een sterke, nieuwe verbinding tussen de Kop van de Haven en het centrum van Beverwijk een belangrijke voorwaarde is om een kwalitatief woongebied te kunnen ontwikkelen. Na besluitvorming in de gemeenteraad zullen nadere onderzoeken plaatsvinden en overlegvormen worden gestart om de realisatie van (deel)projecten ter hand te nemen. Belangrijk aspecten hierbij zijn het overleg met de eigenaren en ondernemers uit het gebied, over de bestaande milieunormen en de wettelijke mogelijkheden, om naast elkaar te werken en te wonen.

De transformaties van de Parallelweg en de Kop van de Haven maken onderdeel uit van de vernieuwing van bedrijventerrein De Pijp. Met name de invulling/mogelijke functiewijzigingen van de oude woonboulevard langs de Parallelweg is daarbij een speerpunt.

Relatie met andere projecten:
versterking en positionering van de haven De Pijp.

Doelstelling

het economische revitaliseren van de bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer, in samenhang met de verkleuring van de Parallelweg en de Kop van de Haven.

Trekker

het economische revitaliseren van de bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer, in samenhang met de verkleuring van de Parallelweg en de Kop van de Haven.

Betrokken partijen

naast de provincie, de gemeente Velsen en de Omgevingsdiensten ODIJ en OD NZKG zijn de grond-eigenaren en ondernemers uit het gebied de stakeholders.

Wonen en werken vlekkenplan