STIMULEREN INNOVATIE EN TECHNOLOGISCHE VERNIEUWING

Inhoud en voortgang

Alle partners in het NZKG hebben het afgelopen jaar ingezet op innovatie en technologische vernieuwing. Niet als afzonderlijk project maar in het kader van de energietransitie en circulaire economie. Zo zal de pilot circulaire economie inzicht geven aan bedrijven hoe zij hun grond- en reststoffen wellicht efficiënter kunnen gebruiken. De uitwerking energietransitie zal zicht geven op wat er op de korte, middellange en lange termijn moet worden gedaan om de klimaatdoelstellingen te halen. De vraag hierbij is wat de rol is van de overheden èn van de markt. Zodra hierop meer zicht bestaat, kunnen er initiatieven worden genomen om innovatie en technologische vernieuwing te stimuleren.

Relatie met andere projecten:

Monitor Ruimte-intensivering, Circulaire economie en Energietransitie.

Foto: Kuehne + Nagel