SPRONG OVER HET IJ

Inhoud en voortgang

Basismaatregelen.

Aanleiding
Het is te druk op de veerponten op het IJ. De verwachting is dat door de geplande
woningbouw in Amsterdam-Noord deze drukte verder zal toenemen. Er is een structurele verbetering nodig van de verbinding tussen beide oevers. Hierbij wordt gedacht aan een pakket van vijf maatregelen:
1. verbetering van de veren, inclusief de realisatie van de fiets- en voetgangersbrug over Noordhollandsch Kanaal en verplaatsing van het IJpleinveer en een aangrenzend fietsnetwerk;
2. een nieuw metrostation op de Noord/Zuidlijn in de Sixhaven;
3. een brug over het IJ bij het Java-eiland, inclusief aangrenzend fietsnetwerk;
4. een brug of tunnel bij het Stenen Hoofd, inclusief aangrenzend fietsnetwerk;
5. een voetgangerstunnel bij Amsterdam CS.

Er is gewerkt aan maatregelen één tot en met drie. Over de maatregelen vier en vijf moet een nader besluit worden genomen in 2020.

IJ-oeververbindingen
De bouw van de Javabrug is besproken in het Bestuursplatform NZKG, omdat dit project een relatie heeft met de doelstelling van een goede bereikbaarheid van het NZKG over water. Partijen in het Bestuursplatform zijn verdeeld over deze brug, omdat een tunnel ook een goed alternatief kan zijn, gelet op de functie van het IJ als hoofdtransportas.

Op dit moment ligt er nog geen voorstel voor een inpassing van de Javabrug die aan de (veiligheidseisen) van zowel het Rijk, het Centraal Nautisch Beheer als de gemeente Amsterdam voldoet. Daarom wordt in een gezamenlijke opdracht van het Rijk en de gemeente Amsterdam een onafhankelijke adviescommissie ingesteld met kennis van mobiliteit (nautisch en land), stedenbouw en economie. Gezamenlijk wordt gekeken naar de ontwikkelingen en opgaven in het Noordzeekanaalgebied en de ontwikke-
lingen van de stad rond het IJ. De adviescommissie wordt gevraagd wat deze inzichten betekenen voor de verbindingen over het IJ. Het streven is het advies gereed te hebben in de eerste helft van 2019.

Mijlpalen:
• maatregel één: gereed in 2022.
• maatregel twee: uitvoeringsbesluit in 2020, realisatie tussen 2021 en 2025.
• advies IJ-oeververbindingen eerste helft 2019.

Communicatie:
op de website www.amsterdam.nl/sprongoverhetij is alle informatie te vinden over het programma en de maatregelen. Ook kan men zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief. Participatie speelt een grote rol in de communicatie van de maatregelen, zowel online als via bijeenkomsten.

Relatie met andere plannen en projecten:
Zee- en riviercruise, Haven-Stad Amsterdam en Monitor Ruimte-­intensivering.

Doelstelling

de verbinding verbeteren tussen het centrum van Amsterdam en Amsterdam-Noord voor voetgangers en fietsers.

Trekker:

gemeente Amsterdam.

Betrokken Partijen

Rijk, provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Centraal Nautisch Beheer en Port of Amsterdam N.V., diverse belangengroepen, ondernemingen
en bewoners.

Drukte op de veerponten over het IJ Foto: Lonneke Vennix