SLUIS HAVEN INFORMATIE PUNT (SHIP)

SHIP

SHIP is een bezoekerscentrum over de regio Noordzeekanaalgebied. De gezamenlijke partners in het Bestuursplatform NZKG hebben dit centrum gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Holland. De exploitatie is uitbesteed. In SHIP krijgt de bezoeker informatie over het gebied, de werking en bouw van de sluizen, innovaties op het gebied van energietransitie, circulaire economie, klimaat- adaptatie en beroepen in de regio. Bezoekers kunnen een rondleiding met een gids boeken, waardoor het bezoek extra aantrekkelijk wordt. SHIP heeft een restaurant met uitzicht op het sluizencomplex en het Noordzeekanaal.

Verschillende bedrijven zijn sponsor van SHIP. Dit vanwege de doelstellingen van SHIP, de mogelijkheid om gebruik te maken van de viproom en de horecaruimte met uitzicht op onder andere de sluizen van IJmuiden. SHIP wordt veel gebruikt voor bedrijfsvergaderingen en -uitjes, waarbij de bezoekers in de vipruimte kunnen vergaderen en de tentoonstelling kunnen bezoeken.

ONTWIKKELINGEN IN 2020

Hoewel SHIP in 2020 de 100.000ste bezoeker feestelijk mocht verwelkomen, zijn de bezoekersaantallen door de coronacrisis flink teruggelopen. Door invoering van landelijke maatregelen heeft SHIP zijn deuren enkele malen tijdelijk moeten sluiten. In 2020 had SHIP 9301 bezoekers.

EXPOSITIE OVER SELECTIEVE ONTTREKKING

Om meer bezoekers aan te trekken, heeft SHIP de tentoonstelling in het najaar van 2020 uitgebreid met een expositie over selectieve onttrekking. Als de nieuwe en grotere zeesluis straks zorgt voor extra toevoer van zout water, is het belangrijk om maatregelen te nemen om verdere verzilting van het kanaal tegen te gaan. Dit kan door selectieve onttrekking. Hiermee zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat een deel van het zoute zeewater, dat meekomt met elke schutting van de nieuwe zeesluis, weer teruggaat naar zee. Als te veel zout water niet wordt afgevoerd, kan dit op den duur ertoe leiden dat het Noordzee- kanaal te zout wordt. Dit is nadelig voor de landbouw, de natuur en de drink- watervoorziening.

In de nieuwe expositie komen bezoekers van alles te weten over selectieve onttrekking. Nadat ze de expositie hebben bekeken, gaan ze op basis van de verkregen informatie in een game de uitdaging aan met de zouttong! Verslaan ze de zouttong, dan wordt de aantasting van de waterkwaliteit en het milieu voorkomen. Meer informatie over de expositie is te vinden op www.ship-info.nl.

Doelstelling:

het Sluis Haven Informatie Punt (SHIP) zorgt voor een sterkere profilering van de regio door informatie te geven over de bouw van de nieuwe zeesluis, de toekomst van de regio, vestigingsmogelijk- heden voor bedrijven, duurzaam en innovatief ondernemen en technische beroepen en opleidingen.

Trekker

provincie Noord-Holland.

Betrokken partijen

partners Bestuursplatform, bedrijfs- leven en onderwijs.

Bezoeker in SHIP speelt game in expositie over selectieve onttreking. Foto Marije Moerman.