SLUIS- EN HAVEN INFORMATIEPUNT (SHIP)

Doelstelling

Het Sluis- en Haven Informatie Punt (SHIP) zorgt voor een sterkere profilering van de regio door informatie te geven over de bouw van de sluis, de toekomst van de regio, vestigingsmogelijk­ heden voor bedrijven, duurzaam en innovatief ondernemen en technische beroepen en opleidingen.

Inhoud en voortgang

SHIP in omgeving

Het SHIP is een uitstekend communicatiemiddel om de werking en bouw van de sluizen te laten zien. Het geeft de kans om het verhaal van de regio te vertellen en de aan de haven en industrie gerelateerde scholing en opleidingen onder de aandacht te brengen. Het biedt een goede gelegenheid om nieuwe doelgroepen te bereiken. Het SHIP biedt jongeren en werklozen werkervaringsplaatsen voor verschillende opleidingen, zoals receptionist.

Het SHIP is een laagdrempelig informatiecentrum, dat zeven dagen per week is geopend en waar bezoekers de bouw van de nieuwe sluis, het sluizencomplex, de haven, de bedrijvigheid­ van nu en in de toekomst in en rond het NZKG en de beroepen in al haar facetten kunnen beleven. Daarbij staan de volgende communicatiedoelstellingen centraal:

  • Draagvlak: het behouden van in- en extern draagvlak voor (de bouw van) de nieuwe zeesluis en havenactiviteiten in de regio.
  • Vestigingsklimaat: het versterken van de kracht van de havens in het NZKG en het bekend maken van de nieuwe capaciteit bij (potentiële) klanten.
  • Bekendheid: het vergroten van de bekendheid van de havenregio als het gaat om werkgelegenheid, economische waarde en duurzaamheid en het versterken van de positionering van de havens in het NZKG.
  • Enthousiasmeren: jongeren en hun ouders/verzorgers informeren over de beroepsmogelijkheden in de havenregio.

Het SHIP is een gezamenlijk project van het Bestuursplatform NZKG, echter de omvang en financiële risico’s zijn te groot voor de uitvoeringsorganisatie van het Bestuursplatform (het Projectbureau NZKG). Daarom heeft de provincie zich bereid verklaard­ het SHIP onder haar verantwoordelijkheid te reali­seren. Alle leden van het Bestuursplatform dragen financieel bij aan de realisatie van het SHIP. De bouw van de tentoonstelling is door de gezamenlijke partners begeleid waardoor de uitingen in de tentoonstelling op groot draagvlak kunnen rekenen. De exploitatie­ is voor vijf jaar uitbesteed. Gezien de doelstellingen van het SHIP en de mogelijk om als bedrijf gebruik te maken van de VIP-room en horecaruimte, met geweldig uitzicht, hebben diverse bedrijven zich als sponsor aangemeld. SHIP, dat 31 maart 2017 haar deuren opende, hoopte op jaarbasis tussen de 30.000 en 50.000 bezoekers. Met de 25.000e bezoeker binnen een half jaar heeft het informatiecentrum nu al het te verwachten bezoekersaantal overtroffen.

Website SHIP:
Voor meer informatie over het SHIP verwijzen wij naar de website www.ship-info.nl. Hier kunt u ook meer informatie vinden over de rondleidingen, arrangementen en de tentoonstelling.

Communicatie:

Trekker

Provincie Noord-Holland.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform, bedrijfsleven, onderwijs.

Relatie met andere projecten:

Zeetoegang IJmond, Gezamenlijk vestigingsbeleid, Onderwijs & Arbeidsmarkt

Mijlpalen:

  • Op 31 maart 2017 is het SHIP geopend voor publiek.