REGIONAAL BEELDVERHAAL NZKG

Doelstelling

In 2017 stelt de provincie Noord-Holland samen met de gemeente Zaanstad en andere gemeenten in het NZKG een plan van aanpak op om het NZKG toeristisch-recreatief te promoten aan de hand van haar industriële identiteit.

Inhoud en voortgang

Bron: provincie Noord-Holland

Bron: provincie Noord-Holland

De toeristische druk op Amsterdam is groot. Binnen de MRA zijn afspraken gemaakt om deze druk te verspreiden. Het Noordzeekanaal biedt met haar unieke identiteit een mooi alternatief voor de traditionele bestemmingen in Noord-Holland. De gemeenten Zaanstad, Beverwijk en Velsen willen hier samen met de Provincie Noord-Holland aan werken.

Samen willen de betrokken partijen van 2017-2019 activitei-ten ontplooien voor bewoners en bezoekers om de industriële identiteit van het gebied beter beleefbaar te maken. Deze activiteiten brengen het onderscheidende karakter van het gebied onder de aandacht en dragen daarmee bij aan de aantrekkelijkheid van het gebied om te wonen, werken en recreëren. Hierbij zoeken de overheden samenwerking met het culturele, toeristische en recreatieve veld om de ontwikkeling van cultuur-toeristische producten te stimuleren. Door deze gezamenlijke activiteiten en producten te ontwikkelen aan de hand van de industriële identiteit en haven activiteit kan het gebied zich onderscheidend op de kaart zetten.

Communicatie:
Via de communicatiemiddelen van het projectbureau NZKG, de afzonderlijke gemeenten en de provincie Noord-Holland wordt aandacht besteed aan de activiteiten die voorvloeien uit het plan van aanpak. Concrete momenten zijn de ondertekening van het meerjarenplan en daarna de losse specifieke activiteiten die in oktober 2017 plaats zullen vinden.

Trekker

Provincie Noord-Holland i.s.m. gemeente Zaanstad.

Betrokken partijen

Er is een klankbordgroep opgericht met de volgende partijen: Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, gemeenten Velsen, Beverwijk, Zaandam, Amsterdam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en het Havenbedrijf Amsterdam NV. Met deze klankbordgroep is besloten om eerst in kleiner verband met gemeenten en provincie een voorstel uit te werken.

Relatie met andere projecten:

Sluis- en Haven InformatiePunt (SHIP), Groen en Landschap NZKG.

Mijlpalen:

  • In januari 2017 is aan de gemeenten in het NZKG een meerjarenplan voorgesteld waarin de acties en financiële betrokkenheid van gemeenten en provincie zijn vastgelegd. Na akkoord zal de uitvoering plaatsvinden.