PROGRAMMA ‘VAART IN DE ZAAN!’

Bereikbaar

Door de uitvoering van het programma wordt de Zaan beter bereikbaar voor de binnenvaartschepen van de toekomst (CEMT-klasse Va: Groot Rijnschip tot maximaal 110 meter lang, 11,4 meter breed en een diepgang van vier meter). De provincie zet hiermee in op een verschuiving van het vervoer over de weg naar het water en een verbetering van de leefbaarheid in de regio.

Wilhelminasluis
De Wilhelminasluis in Zaandam wordt verbreed, verlengd en verdiept tot 156 x 14 x 4,7 meter. De uitvoeringswerkzaamheden zijn gestart in april 2014. Door tekortkomingen in het ontwerp van de opdrachtnemer is er stagnatie opgetreden van het werk. Na een procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) is het werk in februari 2019 hervat. De werkzaamheden worden naar verwachting eind 2020 afgerond.

Zaanbrug
De Zaanbrug wordt op de huidige locatie vernieuwd. De doorvaartbreedte gaat van 12 naar 16,5 meter, de doorvaarthoogte van 2,35 naar minimaal 2,88 meter. De aanbesteding van het werk is in het najaar van 2018 gestart. De uitvoeringsperiode loopt van begin 2020 tot en met 2021.

Relatie met andere projecten:
Verbinding A8-A9, Corridorstudie Amsterdam-Hoorn A7/A8, Meer Bereiken Noordwestkant Amsterdam (NowA)/A9 Alkmaar/Raasdorp en Ontwikkelingen langs de Zaan.

Mijlpalen:
• Wilhelminasluis;
• hervatting uitvoeringswerkzaamheden februari 2019;
• stremming Wilhelminasluis voor scheepvaart voorjaar 2020,
maximaal twee maanden;
• Zaanbrug: gunning van het werk tweede kwartaal
van 2019.

Communicatie:
• Wilhelminasluis: www.wilhelminasluiszaandam.nl,
Twitter: @WsluisNH, digitale nieuwsbrieven (abonneren via de website) en sluislezingen.
• Zaanbrug: www.nieuwezaanbrug.nl,
Twitter: @NieuweZaanbrug, digitale nieuwsbrieven
(abonneren via de website) en informatiebijeenkomsten.

De huidige situatie Wilhelminasluis

Artist’s impression van de nieuwe Wilhelminasluis in Zaandam

Doelstelling

Het verbeteren van de bevaarbaarheid van de Zaan door het vernieuwen van de Wilhelminasluis in Zaandam en de Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer.

Trekker

Provincie Noord-Holland.

Betrokken partijen

Deelnemers stuurgroep: gemeente Zaanstad, gemeente Wormerland, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het ministerie van IenW, evofenedex (ondernemersorganisatie voor logistiek) en de Kamer van Koophandel.

De huidige situatie bij de Zaanbrug

Visual zijaanzicht Zaanbrug