PROGRAMMA ‘VAART IN DE ZAAN!’

Bereikbaar

Door de uitvoering van het programma wordt de Zaan beter bereikbaar voor de binnenvaartschepen van de toekomst (CEMT-klasse Va: Groot Rijnschip tot maximaal 110 meter lang, 11,4 meter breed en een diepgang van vier meter). De provincie zet hiermee in op een verschuiving van het vervoer over de weg naar het water en een verbetering van de leefbaarheid in de regio.

Wilhelminasluis

De Wilhelminasluis (1903) in de binnenstad van Zaandam wordt vernieuwd, samen met de naastgelegen Beatrixbrug en Wilhelminabrug. Het sluizencomplex wordt ter hoogte van de sluishoofden verbreed, verlengd en verdiept tot 156 x 14 x 4,7 meter. Bovendien wordt de huidige vorm (komsluis) vervangen door een nieuwe, moderne schutsluis voor beroeps- en recreatievaart. Door de moderne en rechte vorm verloopt het schutproces in de toekomst efficiënter. Na een stagnatieperiode van een aantal jaar is het werk in februari 2019 hervat. De uitvoeringswerkzaamheden verlopen voorspoedig en worden naar verwachting eind 2020 afgerond.

Wilhelminasluis afbeelding oude situatie.

Zaanbrug
De Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer dateert van midden jaren zestig van de vorige eeuw en is aan vervanging toe. Bewoners dachten actief mee over de uitstraling van de nieuwe Zaanbrug. Het resultaat is een traditionele ophaalbrug, fraai en rank, die past in de historische omgeving langs de Zaan maar ook een kind is van deze tijd. De doorvaartbreedte gaat van 12 naar 16,5 meter, de doorvaarthoogte van 2,35 naar minimaal 2,88 meter. Naar verwachting wordt het werk in in 2020 gegund en start de uitvoering in 2021.

Relatie met andere projecten:
Verbinding A8-A9, Corridorstudie Amsterdam-Hoorn A7/A8, Meer Bereiken Noordwestkant Amsterdam (NowA)/ A9 Alkmaar/ Raasdorp en Ontwikkelingen langs de Zaan.

Wilhelminasluis afbeelding nieuwe situatie.

Mijlpalen:

• hervatting project vernieuwing Wilhelminasluis in februari 2019;
• start vernieuwing Wilhelminabrug september 2019;
• ingebruikname nieuwe sluisdeuren van de Wilhelminasluis oktober 2019;
• start vernieuwing Beatrixbrug januari 2020;
• Zaanbrug: verwachte gunning van het werk in 2020;
• oplevering Wilhelminasluis, inclusief aangrenzende bruggen, december 2020.

Communicatie:

• Wilhelminasluis: www.wilhelminasluiszaandam.nl,Twitter: @WsluisNH, digitale nieuwsbrieven (abonneren via de website) en sluislezingen;
• Zaanbrug: www.nieuwezaanbrug.nl, Twitter: @NieuweZaanbrug en digitale nieuwsbrieven.

Doelstelling

het verbeteren van de bevaarbaarheid van de Zaan door het vernieuwen van de Wilhelminasluis in Zaandam en de Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer.

Trekker

Provincie Noord-Holland.

Betrokken partijen

deelnemers stuurgroep: gemeente Zaanstad, gemeente Wormerland, Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, evofenedex (ondernemersorganisatie voor logistiek) en de Kamer van Koophandel.

Zaanbrug nieuwe situatie zijaanzicht.