PROGRAMMA ‘VAART IN DE ZAAN!’

Doelstelling

Het verbeteren van de bevaarbaarheid van de Zaan: het vernieuwen van de Wilhelminasluis in Zaandam en de Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer.

Inhoud en voortgang

Inhijsen sluisdeuren Wilhelminasluis. Foto: Ruud Karstens

Inhijsen sluisdeuren Wilhelminasluis. Foto: Ruud Karstens

Door de uitvoering van het programma wordt de Zaan beter bereikbaar voor de binnenvaartschepen van de toekomst (CEMT-klasse Va: tot maximaal 110 meter lang, 11,4 meter breed en een diepgang van 4 meter). De provincie zet hiermee in op een verschuiving van het vervoer over de weg naar meer vervoer over het water en een verbetering van de leefbaarheid in de regio.

Wilhelminasluis
De Wilhelminasluis in Zaandam wordt verbreed, verlengd en verdiept tot 14x156x4,7m. De uitvoeringswerkzaamheden zijn in april 2014 gestart. De nieuwe sluishoofden zijn constructief afgebouwd en de oorspronkelijke doorvaartbreedte is hersteld. Er is funderingsherstel uitgevoerd aan een belendend pand. Het definitief ontwerp van de sluiskolk is afgerond. De nieuwe vergunningen zijn aangevraagd. Door tekortkomingen in het ontwerp van de opdrachtnemer is stagnatie van het werk opgetreden. Er is een verschil van mening tussen opdracht­ gever en aannemer over het vervolg van de activiteiten.

De zaak wordt nu aan de Raad van Arbitrage voor de bouw voorgelegd. Zodra hier duidelijkheid over is worden de werk-zaamheden hervat en naar verwachting in 2018 afgerond.

Zaanbrug
De Zaanbrug wordt op de huidige locatie vernieuwd. De doorvaartbreedte gaat van 12 naar 16,5 m, de hoogte van 2,35 naar circa 3 m (nog nader te bepalen). De uitvoeringsperiode is van medio 2018 tot en met 2019. Het voorontwerp van de nieuwe Zaanbrug en het uitvoeringsplan verkeersmaatregelen zijn vastgesteld door de gemeenten Zaanstad en Wormerland. De aanbesteding van het werk start begin 2017.

Communicatie:

  • Wilhelminasluis: www.wilhelminasluiszaandam.nl, twitter @WsluisNH, digitale nieuwsbrieven (abonneren via de website), sluislezingen.
  • Zaanbrug: www.nieuwezaanbrug.nl, twitter @ NieuweZaanbrug, digitale nieuwsbrieven (abonneren via de website), informatiebijeenkomsten

Trekker

Provincie Noord-Holland.

Betrokken partijen

Deelnemers stuurgroep: gemeente Zaanstad, gemeente Wormerland, Koninklijke Schippersvereniging Schutte­ vaer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het ministerie van IenM, EVO (ondernemersorganisatie voor logistiek), Kamer van Koophandel.

Relatie met andere projecten:

Verbinding A8-A9, Corridorstudie Amsterdam-Hoorn, Meer Bereiken Noordwestkant Amsterdam / A9 Alkmaar / Raasdorp, Ontwikkelingen langs de Zaan.

Mijlpalen:

  • Wilhelminasluis: hervatten uitvoeringswerkzaamheden.
  •  Zaanbrug: gunning van het werk in het 4e kwartaal 2017.

Ontwerp: Joris Smits, Royal Haskoning DHV