PROGRAMMA ‘VAART IN DE ZAAN!’

Doelstelling

Het verbeteren van de bevaarbaarheid van de Zaan: het vernieuwen van de Wilhelminasluis in Zaandam en de Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer.

Inhoud en voortgang

Inhijsen sluisdeuren Wilhelminasluis. Foto: Ruud Karstens

Inhijsen sluisdeuren Wilhelminasluis. Foto: Ruud Karstens

Door de uitvoering van het programma wordt de Zaan beter bereikbaar voor de binnenvaartschepen van de toekomst. De provincie zet hiermee in op een verschuiving van het vervoer over de weg naar meer vervoer over het water en een verbetering van de leefbaarheid in de regio.

Wilhelminasluis
De Wilhelminasluis in Zaandam wordt verbreed, verlengd en verdiept naar maximaal 86 meter lengte en 9,50 meter breedte (CEMT-klasse IV) voor regulier verkeer. Met een vooraf aangevraagde bijzondere transportvergunning kan hiervan (beperkt) worden afgeweken.
De uitvoeringswerkzaamheden zijn in april 2014 gestart. De nieuwe sluishoofden zijn constructief afgebouwd en de oorspronkelijke doorvaartbreedte is hersteld. Er is funderingsherstel uitgevoerd aan een belendend pand. Het definitief ontwerp van de sluiskolk is afgerond. De nieuwe vergunningen zijn aangevraagd. Door tekortkomingen in het ontwerp van de opdrachtnemer is stagnatie van het werk opgetreden. Hierdoor moest de aannemer het ontwerp opnieuw maken. Er is een verschil van mening tussen opdracht­gever en aannemer over het vervolg van de activiteiten. Inmiddels is het nieuwe ontwerp vrijwel gereed en de voorbereidingen voor het hervatten van de uitvoering zijn vergevorderd. De provincie Noord-Holland beschikt echter nog niet over een betrouwbare planning en sluitende afspraken. Het wegverkeer ondervindt geen hinder in 2017. Ook de sluis is beschikbaar voor de scheepvaart. Er kan eind 2017 sprake zijn van enige hinder.

Zaanbrug
De Zaanbrug wordt op de huidige locatie vernieuwd. De doorvaartbreedte gaat van 12 naar 16,5 m, de hoogte van 2,35 naar circa 3 m (nog nader te bepalen). De uitvoeringsperiode is van medio 2018 tot en met 2019. Het voorontwerp van de nieuwe Zaanbrug en het uitvoeringsplan verkeersmaatregelen zijn vastgesteld door de gemeenten Zaanstad en Wormerland. De aanbesteding wordt op dit moment voorbereid. Vanwege afstemming met andere projecten is de uitvoeringsperiode nog niet bekend.

Communicatie:

  • Wilhelminasluis: www.wilhelminasluiszaandam.nl, twitter @WsluisNH, digitale nieuwsbrieven (abonneren via de website), sluislezingen.
  • Zaanbrug: www.nieuwezaanbrug.nl, twitter @NieuweZaanbrug, digitale nieuwsbrieven (abonneren via de website), informatiebijeenkomsten

Trekker

Provincie Noord-Holland.

Betrokken partijen

Deelnemers stuurgroep: gemeente Zaanstad, gemeente Wormerland, Koninklijke Schippersvereniging Schutte­ vaer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het ministerie van IenM, EVO (ondernemersorganisatie voor logistiek), Kamer van Koophandel.

Relatie met andere projecten:

Verbinding A8-A9, Corridorstudie Amsterdam-Hoorn, Meer Bereiken Noordwestkant Amsterdam / A9 Alkmaar / Raasdorp, Ontwikkelingen langs de Zaan.

Mijlpalen:

  • Wilhelminasluis: hervatten uitvoeringswerkzaamheden.
  •  Zaanbrug: gunning van het werk in het 4e kwartaal 2017.

Ontwerp: Joris Smits, Royal Haskoning DHV