PROGRAMMA ‘VAART IN DE ZAAN!’

Doelstelling

Het verbeteren van de bevaarbaarheid van de Zaan door het vernieuwen van de Wilhelminasluis in Zaandam en de Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer.

Inhoud en voortgang

De Wilhelminasluis in Zaandam.

Door de uitvoering van het programma wordt de Zaan beter bereikbaar voor de binnenvaartschepen van de toekomst (CEMT-klasse Va: tot maximaal 110 meter lang, 11,4 meter breed en een diepgang van vier meter). De provincie zet hiermee in op een verschuiving van het vervoer over de weg naar meer vervoer over het water en een verbetering van de leefbaarheid in de regio.

Wilhelminasluis

De Wilhelminasluis in Zaandam wordt verbreed, verlengd en verdiept tot 14 x 156 x 4,7 meter. De uitvoeringswerkzaamheden zijn gestart in april 2014. Door tekortkomingen in het ontwerp van de opdrachtnemer is stagnatie opgetreden van het werk. De nieuwe sluishoofden zijn constructief afgebouwd en de oorspronkelijke doorvaartbreedte is hersteld. Er is funderingsherstel uitgevoerd aan een belendend pand. Het ontwerp van de sluiskolk is herzien en afgerond. De nieuwe vergunningen zijn verleend.

Er is een verschil van mening tussen opdrachtgever en -nemer over het vervolg van de bouwwerkzaamheden. De zaak is voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA). Deze doet naar verwachting definitief uitspraak in het tweede kwartaal van 2018. De werkzaamheden worden naar verwachting afgerond in 2019.

Zaanbrug

De Zaanbrug wordt op de huidige locatie vernieuwd. De doorvaartbreedte gaat van 12 naar 16,5 meter, de doorvaarthoogte van 2,35 naar minimaal 2,88 meter. Voor de gestegen projectkosten hebben de samenwerkende partijen afspraken gemaakt. De aanbesteding van het werk zal in de eerste helft van 2018 kunnen starten. De uitvoeringsperiode is van medio 2019 tot en met 2020.

Communicatie:

  • Wilhelminasluis: wilhelminasluiszaandam.nl, twitter: @WsluisNH, digitale nieuwsbrieven (abonneren via de website), sluislezingen.
  • Zaanbrug: nieuwezaanbrug.nl, twitter: @NieuweZaanbrug, digitale nieuwsbrieven (abonneren via de website), informatiebijeenkomsten.

Trekker

Provincie Noord-Holland.

Betrokken partijen

Deelnemers stuurgroep: gemeente Zaanstad, gemeente Wormerland, Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het ministerie van IenW, evofenedex (ondernemersorganisatie voor logistiek) en de Kamer van Koophandel.

Relatie met andere projecten:

Verbinding A8-A9, Corridorstudie Amsterdam-Hoorn A7/A8, Meer Bereiken Noordwestkant Amsterdam (NowA)/A9 Alkmaar/Raasdorp en Ontwikkelingen langs de Zaan.

Mijlpalen:

  • Wilhelminasluis: Hervatting uitvoeringswerkzaamheden.
  • Zaanbrug: Gunning van het werk in het vierde kwartaal van 2018.

Ontwerp: Joris Smits, Royal Haskoning DHV