PROGRAMMA TATA STEEL 2020–2050

PROGRAMMA TATA STEEL 2020–2050

De zogenoemde grafietregens en het RIVM-onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van grafiet zorgen sinds de zomer van 2018 voor hernieuwde aandacht voor Tata Steel en voor zorgen over de effecten van de activiteiten van het bedrijf op de gezondheid. Het aantal klachten over geluid, geur en stof is toegenomen. De provin- cie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben gezamenlijk het ‘Programma Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond’ opgesteld.

Het Programma Tata Steel 2020-2050 bestaat uit een samenhangend pakket van bestaande en nieuwe maatregelen, zowel voor de korte (periode 2020-2022) als voor de lange(re) termijn (2050). Voor een gezondere en veilige leefomgeving in de IJmond is een brede aanpak nodig.

BESTUURLIJK OVERLEG INDUSTRIE & GEZONDHEID IJMOND

Sinds november 2019 bestaat het bestuurlijk overleg Industrie & Gezondheid IJmond, waarin de provincie Noord-Holland en IJmondgemeenten zitting hebben. De Omgevings- dienst IJmond (ODIJ), de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) en de GGD treden op als adviseurs. Tata Steel is een belangrijk, maar niet het enige onderwerp tijdens dit bestuurlijk overleg. Het (achterliggende) doel is een gezondere leefomgeving in de IJmond. Het overleg is een middel om met elkaar te bepalen hoe we dat kunnen bereiken en waar we in de IJmond naar toe willen in de verhouding tussen industrie en gezondheid.

Daarnaast bestaat het voornemen om het bestuurlijk overleg Industrie & Gezondheid IJmond uit te breiden met een Omgevingsoverleg Industrie & Gezondheid, waarvoor ook inwoners worden uitgenodigd. Dit overleg zal naar verwachting twee keer per jaar plaatsvinden.

Relatie met andere projecten: Energietransitie.

Gezondheid en leefbaarheid in de IJmond. Foto Martijn Beekman.

Doelstelling:

het zoveel mogelijk verminderen van de negatieve effecten van Tata Steel op de gezondheid en veiligheid in de IJmond. Dat doen we door het formuleren en uitvoeren van een samenhangend pakket aan bestaande en nieuwe acties, zowel voor de korte als de lange(re) termijn. Daarmee draagt het programma bij aan een gezondere en veilige leefomgeving in de IJmond.

Trekker:

provincie Noord-Holland.

Betrokken partijen

provincie Noord-Holland, IJmond- gemeenten, OD NZKG, ODIJ en GGD Kennemerland.