ONTWIKKELINGEN LANGS DE ZAAN

Overzichtskaart ontwikkelingen langs de zaan

Inhoud en voortgang

Het programma ‘Ontwikkelingen langs de Zaan’ beoogt de groei van Zaanstad naar 200.000 inwoners. De binnenstedelijke ontwikkeling van nieuwe, duurzame woon- en werkmilieus en het gelijktijdig verbeteren van de infrastructuur en de openbare ruimte dragen daaraan bij. Wensen, ideeën en behoeften van de inwoners, organisaties en bedrijven zijn daarbij de leidraad.

Tot 2030 wordt er gewerkt aan de planuitvoering voor zo’n drieduizend woningen en aan de huisvesting van ruim elfhonderd arbeidsplaatsen in het gebied langs de Zaan. De woningen variëren van sociale huur tot vrije sector in het hoge segment. Hiermee ontstaat een evenwichtigere mix die ook hogere en middeninkomens moet aantrekken.

Kan Palen en omgeving
De plannen voor de herontwikkeling van het terrein van Kan Palen zijn ingrijpend gewijzigd. Het naastgelegen bedrijf en de omliggende corporatiewoningen worden bij de planontwikkeling betrokken. Hierdoor wordt een verbetering mogelijk in de ruimtelijke verkaveling en winnen het plan en de leefomgeving aan kwaliteit. De verwachting is dat de transformatie doorzet en er op termijn ruimte ontstaat voor ruim achthonderd woningen en voorzieningen in het gebied Hofwijk. Dat is fors meer dan de 150 woningen waarmee aanvankelijk werd gerekend voor het Kan Palen-terrein. Voor de noodzakelijke, duurzame bodemsanering van het Kan Palen-terrein hebben andere overheden een financiële bijdrage toegezegd.

Zaans Pijl
De bouw van 180 woningen op het terrein van de voormalige veevoederfabriek Brokking aan de Noorddijk in Wormerveer is medio 2018 gestart. Het plan bestaat uit kwalitatief hoogwaardige woningen in het midden- en duurdere segment; deels grondgebonden en deels in de te restaureren voormalige fabriek De Pijl.

Z(w)aan kleef aan
Het eveneens aan de Noorddijk gelegen Meneba-complex is eind 2018 verkocht aan een ontwikkelaar. Ook hier wordt uitgegaan van transformatie van een industrieel complex voor woningen en voorzieningen. Behoud van het samengestelde complex en van een aantal monumentale gebouwen zijn vanuit cultuurhistorisch oogpunt en de identiteit van het gebied belangrijke voorwaarden bij de herontwikkeling.

Zaans Proeflokaal rondom De Hemmes
Met het ‘Zaans Proeflokaal’ wil de gemeente, samen met grote industriële bedrijven rond het schiereiland ‘De Hemmes’ aan de Zaan, werken aan drie doelstellingen: het behoud van de industrie in de Zaanstreek, het terugdringen van de milieuoverlast en het scheppen van ruimte voor nieuwe woonmilieus.
Dit constructieve overleg is effectief, maar heeft nog niet geleid tot woningbouw op het schiereiland De Hemmes. Voor dit gebied wordt nu nagedacht over de bouw van een of meer energieleverende windmolens en tijdelijke woningen op het deel van het schiereiland dat eigendom is van de gemeente. Daardoor kunnen de op De Hemmes gevestigde bedrijven voorlopig hun bedrijfsvoering voortzetten.

Locatie Tijsterman, Kalverringdijk Noord
De locatie Kalverringdijk Noord ligt in het uiterste noorden van Zaandam tegen de grens met de gemeente Wormerland. De liging is uitermate aantrekkelijk, tussen de Zaan en de Kalverpolder. Eigenaar KondorWessels Projecten heeft een plan ontwikkeld dat goed op deze locatie past. Het betreft twintig woningen die als strooigoed op de locatie liggen. Deze huizen worden in Zaanse stijl gebouwd en harmoniëren met het open landschap van de Kalverpolder en het water van de Zaan.

In overeenstemming met het bestemmingplan bereidt de ontwikkelaar nu de bouwaanvraag voor een omgevingsvergunning voor. De verwachting is dat medio 2019 de vergunning rond is, waarna de bouw kan starten.

Bouwrijp maken Zaans Pijl. De Pijl blijft bestaan.
Foto: Hohensteijn-van Straten

Jacob Vis
In 2017 heeft de gemeenteraad een positieve zienswijze afgegeven op de kwalitatieve uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Jacob Vis terrein op de Zaanse Schans. Op grond van deze uitgangspunten zijn de ontwikkelingsplannen verder uitgewerkt in opdracht van de eigenaar. De afspraken zijn vastgelegd tussen de gemeente en de eigenaar. De stukken die noodzakelijk zijn voor de vergunningsaanvraag, worden ingediend in het eerste kwartaal van 2019. ken die noodzakelijk zijn voor de vergunningsaanvraag, worden ingediend in het eerste kwartaal van 2019.

Centrum-Oost
Een groot deel van dit gebied ligt met zijn openbare ruimte langs de Zaan. De opgave in Centrum-Oost zit zowel in de openbare ruimte als in de gebouwen. Het gebiedsperspectief, waarbij de focus ligt op het verbeteren van de kwaliteit van het gebied, is in concept gereed en zal in het eerste kwartaal van 2019 de besluitvorming ingaan.

Met een aantal gebouweigenaren wordt gekeken op welke wijze de bebouwing en de direct aangrenzende openbare ruimte op korte termijn kunnen verbeteren. Dit gebeurt op de Peperstraat, Zuiddijk, Oostkade, de Burcht en de Touwslagersstraat. Hiermee wordt stap voor stap nieuw elan gegeven aan het gebied. In combinatie met aantrekkelijkere verbindingen voor langzaam verkeer moet dit ervoor zorgen dat Centrum-Oost een prettige plek wordt voor bewoners, bezoekers én toeristen. De belangrijkste consequentie is dat de auto zal verhuizen van de straat naar gebouwde parkeervoorzieningen. Hierdoor ontstaat ruimte om groene (ontmoetings)plekken te creëren en lopen en fietsen te stimuleren.

Relatie met andere projecten:
Woningbouwmonitor, Gezamenlijk vestigingsbeleid, Monitor Ruimte-intensivering, Corridorstudie Amsterdam-Hoorn A7/A8, Verbinding A8/A9, MAAK.Zaanstad en
Haven-Stad Amsterdam.

Mijlpalen:
• Eerste kwartaal 2019 het slaan van de eerste paal voor het woningbouwproject De Witte Olifant aan de Oostzijde in Zaandam.
• In het tweede kwartaal van 2019 worden het stedenbouwkundig ontwerp en de onderteke- ning van de anterieure overeenkomst voorzien voor de eerste fase van Kan Palen en de direct omliggende percelen.
• In het vierde kwartaal van 2019 volgt de oplevering van de eerste woningen van het project Zaans Pijl.

Communicatie:
de communicatiemomenten zijn gekoppeld aan bestuurlijke beslismomenten. Ondanks het feit dat bovengenoemde projecten private initiatiefnemers hebben, probeert de gemeente Zaanstad in de communicatie zoveel mogelijk samen op te trekken en te faciliteren. Gebruikte middelen zijn persberichten, de website www.maak.zaanstad.nl, Twitter en omgevingscommunicatie zodra projecten in een concretere fase belanden.

Doelstelling:

de transformatie van leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen langs de Zaan als onderdeel van de ruimtelijke ontwikkeling van Zaanstad binnen de stedelijke grenzen.

Trekker:

gemeente Zaanstad.

Betrokken partijen:

bewoners, organisaties en bedrijven, initiatiefnemers en ontwikkelaars, medegrondeigenaren, ondernemers, De Hemmes Groep, Omgevingsdienst NZKG, de provincie Noord-Holland en de rijksoverheid.

Overzichtsfoto van de Zaan met op de voorgrond Brokking Meneba Foto: Hohensteijn-van Straten