ONTWIKKELINGEN LANGS DE ZAAN

ONTWIKKELINGEN

Het programma ‘Ontwikkelingen langs de Zaan’ beoogt de groei van Zaanstad naar 200.000 inwoners. De binnen- stedelijke ontwikkeling van nieuwe, duurzame woon- en werkmilieus en het gelijktijdig verbeteren van de infrastructuur en de openbare ruimte, dragen hieraan bij. Wensen, ideeën en behoeften van de inwoners, organisaties en bedrijven zijn daarbij de leidraad. Tot 2030 wordt er gewerkt aan de planuitvoering voor zo’n drieduizend woningen en aan de huisvesting van ruim elfhonderd arbeidsplaatsen in het gebied langs de Zaan. De woningen variëren van sociale huur tot vrije sector in het hoge segment. Hiermee ontstaat een evenwichtigere mix die ook hogere en middeninkomens moet aantrekken.

HOFWIJK NOORD

In december 2019 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de uitgangspunten om het bedrijventerrein Hofwijk Noord te ontwikkelen naar een fijne en levendige stadswijk.
Een wijk met 750 nieuwe woningen voor mensen met ver- schillende inkomens, groen in de openbare ruimte en toegankelijkheid van de Zaan. Dit is een eerste stap om van het gehele bedrijventerrein, waarvan het gebied onderdeel is, een aantrekkelijk woon-werkgebied te maken. De gemeenteraad heeft ingestemd met de sanering van het Kan Palen-terrein, de mogelijke verhuizing van verffabriek Touwen, de infrastructurele aanpassingen in de wijk, de stedenbouwkundige randvoorwaarden, het aantal te bouwen sociale huurwoningen, de parkeernorm en parkeerregulering, en de financiën.

In juli 2020 heeft de gemeente met de grondeigenaar van het Kan Palen-terrein een zogeheten Anterieure Overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst dient als basis voor het op te stellen bestemmingsplan.

Onderdeel van de anterieure overeenkomst is dat de gemeente en provincie Noord-Holland gezamenlijk een financiële bijdrage geven aan het project van in totaal € 6,4 miljoen. Met deze bijdrage wordt het project niet alleen versneld, zonder deze bijdrage zou het project zelfs niet uitvoerbaar zijn. De provincie heeft hier in mei 2020 een besluit over genomen. De gemeenteraad had in december 2019 al ingestemd met de gemeentelijke bijdrage. Het opstellen van het saneringsplan is in de tweede helft van 2020 gedaan. De ontwikkelaar is toen ook gestart met het opstellen van het bestemmingsplan. Meer informatie over het project Hofwijk Noord en de toe- komst van de Kogerveldwijk is te vinden op: www.maakkoger- veldwijk.zaanstad.nl/home.

ZAANS PIJL

Een van de centrale doelstellingen van het gemeentelijk programma is om braakliggende terreinen met leegstaande panden langs de Zaan nieuw leven in te blazen op een wijze die een positieve invloed heeft op de leefbaarheid van het omliggende gebied. De voormalige veevoederfabriek Brokking aan de Noorddijk in Wormerveer is één van de ontwikkelloca- ties. Dit gebied wordt omgevormd tot een bijzondere wijk aan de Noordzaan met kwalitatief hoogwaardige woningen in het midden- en duurdere segment.

De bouw van 180 woningen op het terrein van Brokking is door ontwikkelcombinatie De Nijs gestart; in 2020 zijn de eerste vijftig grondgebonden woningen opgeleverd (Arsenaal 1 en Arsenaal 2). In het eerste kwartaal van 2021 zullen 37 grondgebonden woningen worden opgeleverd (De Tuinen). De vergunningsaanvragen voor tien Sluiswoningen respectie- velijk zeventien grondgebonden woningen (Arsenaal 3) zijn ingediend. De planvorming van de voormalige fabriek De Pijl is begin 2021 in gang gezet. De ontwikkelaar heeft een tijdelijke versterking van de Noorddijk gerealiseerd. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is bereid de waterkerende functie van de Noorddijk versneld op wettelijk niveau te brengen. Na de dijkverzwaring en herprofilering neemt Zaanstad het beheer over van HHNK. Het noodzakelijke, nog uit te voeren dijkversterkingsproject van het hoogheemraadschap voor de Noorddijk verbetert de ontsluiting van het gebied.

MENEBA

De voormalige meelfabriek in Wormerveer kent een lange geschiedenis. De eerste bebouwing dateert uit 1858 en in de loop der jaren is de fabriek uitgegroeid tot een kenmerkend industrieel complex met een mix van monumentale en nieuwe gebouwen. Op dit moment gaat Meneba een nieuwe tijdsfase in met een gewijzigd gebruik. De gemeente Zaanstad en coöperatie De Vlijt, eigenaar van het complex, hebben in oktober 2019 een anterieure overeenkomst getekend voor herontwikkeling van het complex.

Er zal een nieuw inspirerend woon- werkgebied ontstaan, gelegen aan de Zaan en nabij het natuurgebied Wormer- en Jisperveld. De locatie biedt ruimte voor circa 650 woningen, waarvan veertig procent betaalbare huur- en koopwoningen, vijftien procent middeldure huurwoningen en het resterende deel vrijesectorwoningen. Daarnaast komt er ruimte voor stedelijke en maatschappelijke voorzieningen als horeca en kleinschalige kantoren en detailhandel.

De uniciteit van het terrein en de betekenis die de fabriek heeft gehad voor de streek, vormen het uitgangspunt voor de herontwikkeling. Een aantal herkenbare gebouwen, waaronder de Oude Vlijt (1898) en de Nieuwe Vlijt (1911), zal behouden blijven en krijgt een nieuwe bestemming. De ontwikkelaar wil de omgeving, de omwonenden en ondernemers zo goed mogelijk betrekken in het herontwikkelingsproces. De website www.meelfabriek.info houdt geïnteresseerden op de hoogte en biedt een platform om mee te denken.

Doelstelling:

de transformatie van leegstaande gebouwen en braak- liggende terreinen langs de Zaan als onderdeel van de ruimtelijke ontwikkeling van Zaanstad binnen de stedelijke grenzen.

Trekker:

gemeente Zaanstad.

Betrokken partijen:

bewoners, organisaties en bedrijven, initiatiefnemers en ontwikkelaars, medegrondeigenaren, ondernemers, De Hemmesgroep, Omgevingsdienst NZKG, de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de rijksoverheid.

Artist impressie van architectenbureau Mecanoo.