ONTWIKKELINGEN LANGS DE ZAAN

Inhoud en voortgang

Het programma ‘Ontwikkelingen langs de Zaan’ beoogt de groei van Zaanstad naar 200.000 inwoners. De binnenstedelijke ontwikkeling van nieuwe, duurzame woon- en werkmilieus en het gelijktijdig verbeteren van de infrastructuur en de openbare ruimte, dragen hieraan bij. Wensen, ideeën en behoeften van de inwoners, organisaties en bedrijven zijn daarbij de leidraad. Tot 2030 wordt er gewerkt aan de planuitvoering voor zo’n drieduizend woningen en aan de huisvesting van ruim elfhonderd arbeidsplaatsen in het gebied langs de Zaan. De woningen variëren van sociale huur tot vrije sector in het hoge segment. Hiermee ontstaat een evenwichtigere mix die ook hogere en middeninkomens moet aantrekken.

Hofwijk Noord
In december 2019 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de uitgangspunten om het bedrijventerrein Hofwijk Noord te ontwikkelen naar een fijne en levendige stadswijk. Een wijk met 750 nieuwe woningen voor mensen met verschillende inkomens, groen in de openbare ruimte en toegankelijkheid van de Zaan. Dit is een eerste stap om van het gehele bedrijventerrein, waarvan het gebied onderdeel is, een aantrekkelijk woon-werkgebied te maken. De gemeenteraad van Zaanstad heeft ingestemd met de sanering van het Kan Palen-terrein, de mogelijke verhuizing van verffabriek Touwen, de infrastructurele aanpassingen in de wijk, de stedenbouwkundige randvoorwaarden, het aantal te bouwen sociale huurwoningen, de parkeernorm en parkeerregulering en de financiën. In het eerste kwartaal van 2020 zal de gemeente met de grondeigenaar van het Kan terrein een zogeheten anterieure overeenkomst sluiten. Deze overeenkomst dient als basis voor het op te stellen bestemmingsplan. Onderdeel van de anterieure afspraak is dat de gemeente en provincie Noord-Holland gezamenlijk een financiële bijdrage geven aan het project van in totaal 6,4 miljoen euro. Met deze bijdrage wordt het project niet alleen versneld, zonder deze bijdrage zou het project zelfs niet uitvoerbaar zijn. De provincie neemt waarschijnlijk een besluit hierover in het eerste kwartaal van 2020. Meer informatie over het project Hofwijk Noord en de toekomst van de Kogerveldwijk is te vinden op: https://maakkogerveldwijk. zaanstad.nl/home.

Zaans Pijl
De bouw van 180 woningen op het terrein van de voormalige veevoederfabriek Brokking aan de Noorddijk in Wormerveer is gestart en medio 2020 worden hier de eerste kwalitatief hoogwaardige woningen opgeleverd. De Tuinen en het Arsenaal bestaan uit 87 grond gebonden woningen in het midden- en duurdere segment. Deze woningen zijn fraai gelegen aan het water. De voormalige fabriek De Pijl zal worden verbouwd naar appartementen. Op de website van deze nieuwbouw aan de Zaan is meer te lezen: www.brokkingaandezaan.nl.

Meneba
De gemeente Zaanstad en de ontwikkelaar Waterland Real Estate hebben in oktober 2019 een overeenkomst getekend voor de herontwikkeling van het fabriekscomplex Meneba in Wormerveer. Op deze markante locatie aan de Zaan is ruimte voor zeshonderd woningen, waarvan veertig procent betaalbare huur- en koopwoningen, 25 procent middeldure huurwoningen en het resterende deel vrijesectorwoningen. De typische blikvangers van het imposante industriële complex blijven behouden en krijgen een nieuwe functie, waarbij er optimaal gebruik wordt gemaakt van de prachtige ligging aan het water. Daartoe behoren de historische onderdelen, zoals de oude molen de Vlijt uit 1898 en de Nieuwe Vlijt uit 1911. Op de witte cilinders, de Silo Amerika, komt mogelijk een hotel. Verder is er ruimte voor stedelijke en maatschappelijke voorzieningen. Zo wordt het voormalige fabriekscomplex een nieuwe, leefbare en inspirerende wijk aan de Zaan, waarbij de relatie met het water en het respect voor het verleden een grote rol spelen.

Locatie Tijsterman, Kalverringdijk Noord
De locatie Kalverringdijk Noord ligt in het uiterste noorden van Zaandam tegen de grens met de gemeente Wormerland. De ligging is uitermate aantrekkelijk, tussen de Zaan en de Kalverpolder en ten noorden van de Zaanse Schans. Eigenaar KondorWessels Projecten heeft een plan ontwikkeld dat goed op deze locatie past. Het betreft twintig woningen, zowel vrijstaand als twee-onder-een-kap, die als strooigoed op de locatie liggen. Deze huizen worden in Zaanse stijl gebouwd en harmoniëren met het open landschap van de Kalverpolder en het water van de Zaan. In september 2019 is de bouwaanvraag voor een Omgevingsvergunning bij de gemeente ingediend overeenkomstig het bestemmingplan. De vergunning is in november 2019 verleend en inmiddels onherroepelijk. Naar verwachting start de bouw in februari 2020.

Bedrijventerrein HoogTij aan het Noordzeekanaal.

Jacob Vis
Op grond van de uitgangspunten die in 2017 door de gemeenteraad zijn geaccordeerd, zijn de ontwikkelingsplannen voor het Jacob Vis-terrein op de Zaanse Schans in opdracht van de eigenaar verder uitgewerkt. De afspraken zijn vastgelegd door de gemeente en de eigenaar. De stukken die noodzakelijk zijn voor de vergunningsaanvraag, zijn ingediend in het eerste kwartaal van 2019, waarna een voortoets heeft plaatsgevonden. Op grond daarvan moeten nog wat zaken worden uitgezocht, zoals de epc. Naar verwachting wordt in 2020 een definitieve vergunningsaanvraag ingediend.

Centrum Oost
In 2019 is het gebiedsperspectief voor Centrum Oost door de gemeenteraad vastgesteld. In 2020 zal een besluit worden genomen over de gebiedsstrategie. In de tussentijd worden de eerste ontwikkelingen opgestart. In het gebied rondom de Wilhelminasluis speelt de herontwikkeling van de vervallen kiosken op de Oostkade. Daarnaast wordt er gewerkt aan een grotere herontwikkeling: de vernieuwing van de Peperstraat. Met deze ontwikkeling wordt een deel van het gebiedsperspectief uitgevoerd; de auto’s zullen namelijk van de Burcht verhuizen naar een gebouwde parkeervoorziening onder de Peperstraat. Hiervoor zal de bestaande bouw plaats moeten maken voor nieuwbouw. Dit is meteen een kans voor verduurzaming en de toevoeging van kwaliteit in deze oostelijke entree van het centrum van Zaandam. In het eerste kwartaal van 2020 zal een besluit worden genomen over de haalbaarheid van deze ontwikkeling. Als de ontwikkeling haalbaar blijkt, is de ontwikkeling van de Burcht als stadsplein ook dichterbij.

Relatie met andere projecten:
Woningbouwmonitor, Monitor Ruimte-intensivering, Corridorstudie Amsterdam-Hoorn A7/A8, Verbinding A8/A9, MAAK.Zaanstad en Haven-Stad Amsterdam.

Mijlpalen:
• in het eerste kwartaal van 2020 zal met de grondeigenaar van het Kan-terrein een anterieure overeenkomst worden gesloten. Deze overeenkomst dient als basis voor het op te stellen bestemmingsplan;
• ook in het eerste kwartaal van 2020 verwachten wij een besluit van de provincie over een financiële bijdrage aan
Hofwijk Noord;
• februari 2020: start bouw op locatie Tijsterman;
• medio juni 2020 worden de eerste woningen opgeleverd aan de Noorddijk in Wormerveer;
• definitieve vergunningsaanvraag voor het woningbouwplan ‘Jacob Vis’ wordt ingediend;
• in 2020 wordt een start gemaakt met het opstellen van een gebiedsstrategie voor MAAK.Centrum Oost;
• in 2020 valt het besluit over de haalbaarheid van een ondergrondse parkeergarage op de Burcht.
• De Vervoerregio Amsterdam doet dit jaar samen met de gemeenten Amsterdam, Zaanstad en de provincie Noord-Holland onderzoek naar de verbinding over de noordelijke
ZaanIJ-oever. Dit om de bereikbaarheid van de werk- en woongebieden te verbeteren.

Communicatie:
de communicatiemomenten zijn gekoppeld aan bestuurlijke beslismomenten. Ondanks het feit dat bovengenoemde projecten private initiatiefnemers hebben, probeert de gemeente Zaanstad in de communicatie zoveel mogelijk samen op te trekken en te faciliteren. Gebruikte middelen zijn persberichten, de website www.maak.zaanstad.nl, Twitter en omgevingscommunicatie zodra projecten in een concretere fase belanden. de communicatiemomenten zijn gekoppeld aan bestuurlijke beslismomenten. Ondanks het feit dat bovengenoemde projecten private initiatiefnemers hebben, probeert de gemeente Zaanstad in de communicatie zoveel mogelijk samen op te trekken en te faciliteren. Gebruikte middelen zijn persberichten, de website www.maak.zaanstad.nl, Twitter en omgevingscommunicatie zodra projecten in een concretere fase belanden.

Doelstelling:

de transformatie van leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen langs de Zaan als onderdeel van de ruimtelijke ontwikkeling van Zaanstad binnen de stedelijke grenzen.

Trekker:

gemeente Zaanstad.

Betrokken partijen:

bewoners, organisaties en bedrijven, initiatiefnemers en ontwikkelaars, medegrondeigenaren, ondernemers, de Hemmes Groep, Omgevingsdienst NZKG, de provincie Noord-Holland en de rijksoverheid.

De Prins Bernardbrug in Zaandam.