ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT

HOUSE OF SKILLS

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Technologische ontwikkelingen en nieuwe maatschappelijke uitdagingen, zoals de coronacrisis, veranderen ons werk voort- durend. Hierdoor verdwijnen en veranderen banen, maar komt er ook nieuw werk bij. Deze veranderingen vragen om een flexibele beroepsbevolking die zich blijft ontwikkelen en het belang daarvan inziet. Niet alleen door het behalen van diploma’s, maar ook in het verwerven en ontwikkelen van skills. Ook vraagt het om werkgevers die deze ontwikkeling stimuleren. Daarom is het zaak de arbeidsmarkt in de MRA meer te gaan inrichten op vaardigheden, skills. Voor werkenden en werk- zoekenden vergroot deze kennis hun kansen op de arbeidsmarkt. Voor werkgevers neemt de kans toe op het vinden van geschikte werknemers. Zo leggen we samen een basis voor een toekomstbestendige, wendbare arbeidsmarkt.

SAMENWERKINGSVERBAND

House of Skills is een samenwerkingsverband van brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, beroepsonderwijs en regionale overheden in de Metropoolregio Amsterdam. Dat zijn negentien initiële partners en ruim 150 skillspartners. Doel is een transitie naar een meer op skills georiënteerde arbeidsmarkt waarmee:

• de beroepsbevolking meer regie geven over hun arbeidsmarktcarrière; • optimaal talenten benutten;
• een leven lang ontwikkelen bevorderen;
• de overstap naar een andere sector vergemakkelijken; • een regionale arbeidsmarktcoalitie bouwen.

House of Skills ontwikkelt:

• assessments en competentiescans; • loopbaanadvies;
• skillstrainingen;
• matching op basis van skills;
• platform waar werkgevers en werknemers elkaar vinden.

Montage van zonnepanelen op de Johan Cruijf ArenaA in Amsterdam. Foto House of Skills.

Relatie met andere projecten:

Sluis Haven Informatie Punt (SHIP), Techport, Human Capital Agenda Klimaatopgave Noord-Holland, Flevoland en Metro- poolregio Amsterdam (MRA), en Gezamenlijk vestigingsbeleid.

Mijlpalen 2021:

• doorontwikkeling van De Paskamer. Hier kunnen werken- den en werkzoekenden een eigen skillsprofiel samenstel- len en krijgen op basis daarvan suggesties voor beroepen die op hun skills aansluiten en openstaande functies die daarbij passen. Zo krijgen zij een breder perspectief op hun skills en mogelijkheden, zonder dat de opleiding bepalend is;
• doorontwikkeling van het platform Mijnhouseofskills. Door online een aantal vragen te beantwoorden zien werkenden en werkzoekenden welke actuele vacatures er op basis van hun skills bij hen passen;
• het ontwikkelen van een Skillspaspoort. Hiermee kunnen werknemers hun waarde op de arbeidsmarkt bepalen en zich oriënteren op vervolgstappen in hun loopbaan en welke scholing daar eventueel bij hoort. In het Skills- paspoort worden ook kennis en diploma’s, werkervaring, skills en werkstijl opgenomen. Daarnaast geeft het werkgevers een beter inzicht in de match tussen het functieprofiel en het werknemersprofiel;
• het opzetten van Loopbaanpaden Techniek & Bouw in samenwerking met onder meer arbeidsmarktregio’s: de Technologiecoalitie Noord-Holland, het Regionaal Werk- centrum Amsterdam, IJmond Werkt, vragende en latende werkgevers en publiek private samenwerkingen. Voorbeelden hiervan zijn Luchtvaart Community Schiphol (LCS), Zaancampus en Techport. Via hen worden loopbaanpaden opgezet voor zij-instromers die een baan zoeken in de bouw en techniek. De hierbij ontwikkelde instrumenten voor vaardigheden worden ingezet voor wervings- en matchingsdoelen;
• een fysieke locatie van House of Skills, De Werkvloer. Deze is gevestigd in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Een verdere uitrol zal plaatsvinden naar meerdere locaties in de Metropoolregio Amsterdam;
• het opzetten van vraaggerichte zij-instroomtrajecten voor monteurs en installateurs in het kader van de Human Capital Agenda voor de Klimaatopgave in Noord-Holland en Flevoland. Hiermee geven we invulling aan de arbeidsmarktopgave, zoals benoemd binnen de Regionale Energiestrategieën (RES’en). Bij het opzetten van deze trainingen en opleidingen werken we samen met publiek private samenwerkingen in de MRA, bijvoorbeeld VtI, Zaancampus en Techport en publieke en private opleiders;
• House of Skills werkt momenteel aan het creëren van een eigenstandige positie als programma onder de Amsterdam Economic Board. In het voorjaar 2021 moet dat zijn beslag krijgen.

Communicatie:
de communicatie van House of Skills, Techport IJmond en het MRA-bureau gaat over de uitvoering van bovenstaande programma’s, zie www.houseofskillsregioamsterdam.nl en www.linkedin.com/company/11349657/admin/.

Doelstelling

de mismatch oplossen op de arbeidsmarkt tussen de kwalitatieve en kwantitatieve vraag van werk- gevers en de onbenutte vaardig- heden van de beroepsbevolking. Door een (h)erkenning hiervan door zowel werkzoekenden als werk- gevers ontstaat een betere match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Ook het in kaart brengen van skills bij de werkende beroepsbevolking is een uitstekend vertrekpunt voor de noodzakelijke op- of bijscholing, zodat duurzame inzetbaarheid wordt gewaarborgd.

Trekker

gemeente Amsterdam (Economische Zaken) in samenwerking met het MRA-bureau en het Platform Economie.

Betrokken partijen

meer dan honderd partijen zijn betrokken bij de uitvoering en opschaling. Zij hebben het Regionaal Skillsakkoord ondertekend. Er worden onder andere verschillende zij-instroomtrajecten georganiseerd, bijvoorbeeld voor monteurs van zonnepanelen en zero-emissie monteurs.