ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT

HOUSE OF SKILLS

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Technologische ontwikkelingen en nieuwe maatschappelijke uitdagingen veranderen ons werk voortdurend. Daardoor verdwijnen en veranderen banen, maar komt er ook nieuw werk bij. Deze veranderingen vragen om een flexibele beroepsbevolking die zich blijft ontwikkelen. Niet alleen door het behalen van diploma’s, maar ook in het verwerven en ontwikkelen van skills. Ook vraagt het om werkgevers die deze ontwikkeling stimuleren. Daarom is het zaak de arbeidsmarkt in de MRA meer te gaan inrichten op vaardigheden. Voor werkenden en werkzoekenden vergroot deze kennis hun kansen op de arbeidsmarkt. Voor werkgevers neemt de kans toe op het vinden van geschikte werknemers. Zo leggen we samen een basis voor een toekomstbestendige, wendbare arbeidsmarkt.

SAMENWERKINGSVERBAND

House of Skills is een samenwerkingsverband van bedrijven, werknemers- en werkgeversorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen en regionale overheden. Met het
eind 2018 gesloten Regionaal Skillsakkoord bouwt House of Skills verder aan een brede coalitie van partners. Zij committeren zich aan het doel om de arbeidsmarkt meer op vaardigheden in te richten. Door het sluiten van innovatiedeals leveren allerlei partijen een concrete bijdrage aan het behalen van dit doel. Een fors aantal deals heeft betrekking op de energietransitie, de bouwopgave en de circulaire economie. Het project House of Skills is gestart in 2017 met de partners ROC van Amsterdam en ROC Flevoland, ROC Nova College, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Hogeschool Saxion, Werkgeversvereniging AWVN, de Universiteit van Amsterdam (SEO Economisch Onderzoek en TIER, Top Institute for Evidence Based Research), Vrije Universiteit, TNO, FNV, CNV (James), Randstad, Manpower, UWV, TechniekRaad Noord Holland en de overheden die zijn aangesloten bij het Platform Economie van de MRA.

Relatie met andere projecten:
Sluis Haven Informatie Punt (SHIP), Techport, Human Capital Agenda Klimaatopgave Noord-Holland, Flevoland en Metropoolregio Amsterdam (MRA), en Gezamenlijk
vestigingsbeleid.

Mijlpalen 2020:
• opschaling van matching De Paskamer bij werkgevers;
• lancering van het platform Mijnhouseofskills;
• inzet van skillsinstrumentarium in samenwerking met IJmond Werkt en Tata Steel B.V.;
• de uitrol van De Werkvloer. Deze is gevestigd in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Een uitrol van deze fysieke infrastructuur voor beroepsoriëntatie en loopbaanontwikkeling (De Werkvloer) zal plaatsvinden naar drie tot vijf andere locaties;
• opzetten van zij-instroomtrajecten voor monteurs en installateurs in het kader van de (Human Capital) Klimaatopgave;
• verduurzaming van de community en programmering van House of Skills.

Communicatie:
• de communicatie van House of Skills, Techport IJmond en het MRA-bureau gaat over de uitvoering van bovenstaande programma’s. Zie onder andere de website
https//:houseofskillsregioamsterdam.nl.

Doelstelling:

de mismatch oplossen op de arbeidsmarkt tussen de kwalitatieve en kwantitatieve vraag van werkgevers en de onbenutte vaardigheden van de beroepsbevolking. Door een (h)erkenning hiervan door zowel werkzoekenden als werkgevers ontstaat een betere match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Ook is het in kaart brengen van skills bij de werkende beroepsbevolking een uitstekend vertrekpunt voor de noodzakelijke op- of bijscholing, zodat duurzame inzetbaarheid wordt gewaarborgd.

Trekker:

gemeente Amsterdam (Economische Zaken) in samenwerking met het MRA-bureau en het Platform Economie.

Betrokken partijen:

meer dan honderd partijen zijn betrokken bij de uitvoering en opschaling. Zij hebben het Regionaal Skillsakkoord ondertekend. Er worden onder andere verschillende zij-instroomtrajecten georganiseerd, bijvoorbeeld voor monteurs van zonnepanelen en zero-emissie monteurs.

Bijeenkomst Regionaal Skillsakkoord.