ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT

Doelstelling

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo; werk verandert en verdwijnt en er komt nieuw werk bij. Mensen werken in kortere dienstverbanden en moeten veel vaker switchen van werk én van sector. De mismatch tussen de vraag van werkgevers en de vaardigheden van de (met name lager en middelbaar opgeleide) beroepsbevolking groeit. Het programma ‘Onderwijs & Arbeidsmarkt’ heeft het doel om de mismatch op de arbeidsmarkt op te lossen.

Inhoud en voortgang

Masterplan Techniek Amsterdam. Foto: Henk Rougoor.

Masterplan Techniek Amsterdam. Foto: Henk Rougoor.

In 2016 startte de nieuwe publiek-private samenwerkingen tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in de MRA. Naast de Techport IJmond, het House of Logistics en House of Foods kregen het Opleidingshuis Mobilititeitstechniek Nextechnian, samenwerkingsverband Cybersecurity, het Groen Onderwijscentrum en twee samenwerkingsinitiatieven in de zorg een subsidie uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van het ministerie van OCW. De RIF-subsidie geeft een extra impuls aan de publiek-private samenwerking, die de afstand tussen onderwijs en arbeidsmarkt verkleint. In een snel veranderende arbeidsmarkt waarin het tempo van het onderwijs de technologische ontwikkeling niet kan bijhouden, is deze intensieve samenwerking een uitstekend instrument.

De Amsterdam Economic Board voert momenteel het Regioplan Werk Maken van Talent uit dat gefinancierd wordt vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met de maatregelen wordt ook hier de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs vorm gegeven.

Om de aansluiting tussen het bedrijfsleven en het onderwijs nog meer te versterken wordt in de regio gewerkt aan het opzetten van een House of Skills. Hierbij staat ‘Leven Lang Leren’ centraal om te zorgen dat mensen duurzaam inzetbaar blijven. Door in te zetten op interventies als bijscholing in de huidige sector, omscholing naar een nieuwe sector, actuele en toekomstgerichte arbeidsmarktinformatie, modulaire trainingen van onderwijsinstellingen, stages, leerplekken, nieuwe werkzekerheidsarrangementen, ontwikkelen van big data oplossingen etc. blijven mensen duurzaam inzetbaar. Door in het House of Skills samen te werken met alle partners wordt een fundamentele verandering teweeg gebracht op de arbeidsmarkt in de MRA. Inmiddels is het House of Skills officieel van start en worden verschillende pilots opgezet.

Communicatie:
Via de communicatie van het Masterplan Techniek Amsterdam, de Board en het MRA-bureau van de PRES wordt gecommuniceerd over de uitvoering van bovenstaande programma’s.

Trekker

Platform Regionaal Economische Structuur (PRES)-werkgroep Onderwijs & Arbeidsmarkt, Amsterdam Economic Board, gemeenten Amsterdam, Haarlem, Zaanstad en Velsen.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform NZKG, vo-, mbo- en hbo-instellingen, het (technische) bedrijfsleven inclusief relevante brancheorganisaties.

Relatie met andere projecten:

Sluis- en Haven InformatiePunt (SHIP), Gezamenlijk vestigingsbeleid.

Mijlpalen:

  • Het House of Skills start na de zomer van 2017 met de eerste programmaonderdelen.
Pilot les bij BMW Amsterdam voor studenten van het ROC; 11 maart 2015. Masterplan Techniek Amsterdam. Foto: Henk Rougoor.

Pilot les bij BMW Amsterdam voor studenten van het ROC; 11 maart 2015. Masterplan Techniek Amsterdam. Foto: Henk Rougoor.