ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT

Doelstelling

De mismatch tussen de vraag van werkgevers en de vaardigheden van de (met name lager en middelbaar opgeleide) beroepsbevolking op te lossen.

Inhoud en voortgang

Masterplan Techniek Amsterdam. Foto: Henk Rougoor.

Masterplan Techniek Amsterdam. Foto: Henk Rougoor.

De Amsterdam Economic Board heeft het Regioplan ‘Werk maken van Talent’ uitgevoerd met hulp van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee hebben ze de basis gelegd om de samenwerking tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs vorm te geven.

Tevens zijn er in 2017 nieuwe publiek-private samenwerkingen verder uitgebouwd tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in de MRA. Zo zijn verschillende sectoren, zoals de maakindustrie, logistiek, food, procestechnologie en mobiliteitstechniek, intensiever gaan samenwerken. Voor de sector metaal zijn de eerste stappen gezet. In een snel veranderde arbeidsmarkt, waarin het onderwijs de technologische ontwikkeling niet kan bijhouden, is deze intensieve samenwerking een uitstekend instrument.

Naast de initiatieven van de sectoren is in 2017 het House of Skills officieel van start gegaan. Hierbij staat ‘Leven Lang Ontwikkelen’ centraal om te zorgen dat mensen duurzaam inzetbaar blijven. House of Skills is een samenwerkingsverband van brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit de regio.

Communicatie:

Via de communicatie van House of Skills, het Masterplan Techniek Amsterdam, Techport, de Board en het MRA-bureau wordt gecommuniceerd over de uitvoering van bovenstaande programma’s.

Trekker

Gemeente Amsterdam in samenwerking met het MRA-bureau, Platform Economie.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform NZKG, ROC van Amsterdam, ROC Nova, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim, UvA (SEO en TIER), VU, TNO, FNV, CNV, Randstad, Manpower, UWV, Techniekraad Noord Holland en de overheden, aangesloten bij het Platform Economie van de MRA.

Relatie met andere projecten:

Sluis en Haven Informatie Punt (SHIP), Gezamenlijk vestigingsbeleid.

Mijlpalen:

  • Uitvoering pilots House of Skills;
  • Mijnhouseofskills, platform voor werkgevers en werknemers;
  • Realisatie regionaal transitiefonds.

Masterplan Techniek Amsterdam. Foto: Henk Rougoor.