NOORDZEEKANAALGEBIED AANGEWEZEN ALS NOVI-GEBIED

In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) heeft het kabinet aangegeven samen met regio’s te willen optrekken in gebieden waar grote en complexe opgaven spelen, die essentieel zijn voor Nederland en die vragen om een integrale aanpak. Dit wil het kabinet onder andere doen via de zogenaamde NOVI-gebieden.

Het Bestuursplatform NZKG heeft deze kans met beide handen aangegrepen en een propositie gedaan om een NOVI-gebied te worden. Er is door de regio en het Rijk een plan van aanpak gemaakt waarin de opgaven, kansen, maar zeker ook de schuurpunten die in dit gebied spelen, worden benoemd. Tevens is er onderzoek verricht naar de governance. Uiteindelijk moeten dit project leiden tot een breed gedragen gebiedsuitwerking met een uitvoeringsagenda. In april 2021 is in de BO-Leefomgeving, mede op basis van het plan van aanpak, het NZKG officieel als NOVI-gebied aangewezen.

De opgaven die in het NZKG spelen zijn divers en complex. Aanvullend op de Visie NZKG 2040, waarin ruimtelijke functies op het gebied van haven en havenlogistiek, industrie, wonen, bereikbaarheid, natuur- en recreatie samenkomen, liggen er nu ook grote opgaven ten aanzien van de energietransitie, circulaire economie, vergrote en versnelde woningbouwopgaven en klimaatadaptief waterbeheer. Door de reeds aanwezige energievoorzieningen, de ligging aan zee en de aanwezige industrie wordt het NZKG als hét knooppunt voor duurzame energie in de Metropoolregio Amster- dam gezien. Ook speelt het Noordzeekanaal, als een van de hoofdvaartwegen, een rol in het zoeken naar maatregelen ten behoeve van klimaatadaptief waterbeheer. Daarnaast zijn er havengebieden als transformatiegebieden aangewezen, waarbij een mix van bedrijvigheid en woningbouw moet worden gerealiseerd. Er komen dus nog meer functies bijeen. Functies die om een gezamenlijke behoefte aan fysieke, nautische en milieu-ruimte vragen. Bepaalde functies vullen elkaar aan en kunnen elkaar versterken.

Luchtfoto van het bedrijventerrein De Trompet in Heemskerk. Foto Bram van de Biezen.

Denk aan kansen op het gebied van circulaire economie door de nabijheid van een grootstedelijk gebied en de aanwezigheid van maakindustrie. Ook zijn er functies die lastiger met elkaar te verenigen zijn. Hierdoor ontstaan spanningen, bijvoorbeeld als het gaat om het realiseren van woningen in haven- gebieden waar de veiligheid en gezondheidsaspecten een rol gaan spelen. Om al deze opgaven te verenigen, zullen integrale keuzes noodzakelijk zijn.

Het uitgangspunt uit de Visie NZKG 2040, het leveren van een zo groot mogelijke bijdrage aan het verbeteren van de internationale concurrentie- positie van de Metropoolregio Amsterdam en daarmee ook aan de regionale en nationale economie, blijft overeind.

We staan voor de uitdaging om dit, samen met het Rijk en in afstemming met de verstedelijkingstrategie MRA, tot een optimaal resultaat te brengen.

Relatie met andere projecten:
Gezamenlijk vestigingsbeleid, Monitor Ruimte-intensivering, Energietransitie, Circulaire economie, Transformatie Haven-Stad Amsterdam en de Achter- sluispolder en Onderwijs & Arbeids- markt en MRA Verstedelijkingsstrategie.

Mijlpalen:
• NZKG aangewezen als NOVI-gebied in BO- Leefomgeving (april 2021)

Communicatie:
www.noordzeekanaalgebied.nl en NZKG-nieuwsflits.

Doelstelling:

het opstellen van een breed gedragen en uitvoerbaar ruimtelijke gebiedsuitwerking voor het NZKG waarin de opgaven in het gebied integraal zijn afgewogen en kansen optimaal worden benut.

Trekker

Bestuursplatform NZKG, in samen- werking met het Ministerie van EZK

Betrokken partijen

partners Bestuursplatform, Ministeries van EZK en I&W, MRA