NATUUR, RECREATIE OF AGRARISCHE FUNCTIES HOUTRAKPOLDER EN COMPENSERENDE MAATREGELEN BIJ ONTWIKKELING VAN EEN HAVEN IN DE HOUTRAKPOLDER

WONINGBOUWMONITOR

Bos, boomgaarden, bloemrijke ruigtes en de brakwaternatuur van de Houtrakkerbeemden en de pas ernaast gelegen Amsterdamse haven, kenmerkt zich door een gevarieerde en rijke natuur. De oude, strakke kavelstructuur van de droogmakerij is hier nog goed zichtbaar. Recreanten kunnen er mooi fietsen, wandelen, struinen, vogelen en ook met de kinderen op pad.

De komende jaren worden de recreatiemogelijkheden van de Houtrakpolder verder ontwikkeld en krijgt de natuur nog meer ruimte. Maar nu al kunnen bezoekers genieten van de vele dier- en plantensoorten. Vossen, hazen en vogels – zoals gele kwikstaarten, lepelaars en kramsvogels – komen we hier tegen. Ook vlinders, bijvoorbeeld het icarusblauwtje en planten als de zeeaster voelen zich thuis in dit weelderige, oeroude cultuurlandschap.

De natuur in de Houtrakpolder is rijk, gevarieerd en waardevol. Het is een belangrijke schakel tussen de omliggende natuur- en recreatiegebieden en maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS). Het is het woongebied van onder andere de Noorse woelmuis en rugstreeppad.

In de Houtrakpolder liggen het Noorderbos, de Houtrakker- beemden en Het Groene Schip met elk hun eigen functie en uitstraling. Staatsbosbeheer voert de komende jaren verschil- lende werkzaamheden uit om het gebied aantrekkelijker te maken. De ontwikkeling van natuur en recreatie gaan hier goed samen.

Relatie met andere projecten:Groen en landschap NZKG.

Mijlpalen:
• in 2021 voert Staatsbosbeheer verschillende werkzaam- heden uit om het gebied aantrekkelijker te maken.

Communicatie:
communicatie verloopt zowel via gemeentelijke communicatie- middelen als via de website en het Digitale Nieuwsblad. Eventueel wordt er informatie verstuurd aan de doelgroepen en de directe omgeving. Staatsbosbeheer gebruikt de eigen communicatiekanalen.

Het Groene Schip. Foto Staatsbosbeheer, Jan den Boef.

Doelstelling:

bij de herinrichting van de Houtrakpolder in de gemeente Haarlemmermeer staat natuur-en recreatieontwikkeling centraal. Deze ontwikkeling markeert de grens – buffer- functie – tussen de haven en recreatiegebied Spaarnwoude. Het gebied gaat voldoen aan de wensen van de heden- daagse recreant: actieve beleving en sportieve activiteiten als aanvulling op kijk- en wandelgroen.

Trekker

gemeente Haarlemmermeer en Staatsbosbeheer.

Betrokken partijen

partners Bestuursplatform NZKG, Recreatieschap Spaarnwoude, Hoogheemraadschap van Rijnland, Afvalzorg en particulieren.