MONITOR RUIMTE-INTENSIVERING NZKG

Ambitie

Het Bestuursplatform NZKG wil dat de bedrijventerreinen langs het Noorzeekanaal zo intensief mogelijk worden gebruikt. Dit conform de ambitie, verwoord in de Visie NZKG 2040. Om hierin inzicht te houden en te krijgen brengt het platform jaarlijks een ruimte-intensiveringsmonitor uit. Deze monitor geeft inzicht in de uitgifte van de kadegebonden en niet-kadegebonden terreinen, werkgelegenheid, toegevoegde waarde en overslag op de terreinen en de nog beschikbare ruimte in de regio.

Uit de zevende monitor Ruimte-Intensivering Noordzeekanaalgebied (NZKG) 2021 blijkt dat de werkgelegenheid in het gebied is toegenomen. Ook is te zien dat de economische waarde van de bedrijventerreinen in het coronajaar is gegroeid. Als gevolg van corona nam de kolenoverslag en de vraag andere fossiele brandstoffen in 2020 af.

bekijk de monitor online

Gronduitgifte

In 2020 is ruim 24 hectare grond uitgegeven op de bedrijventerrein in het NZKG. Hiervan is 6 hectare kadegebonden en 18 hectare niet-kadegebonden terrein. De grootste transacties vonden plaats op het bedrijventerrein HoogTij in Zaanstad en in Westpoort in Amsterdam. Als gevolg van deze gronduitgifte is er in 2020 in totaal nog 296 hectare beschikbaar op de bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal. Hiervan is 129 hectare kadegebonden terrein.

Economische waarde

De totale economische waarde in 2020 in het NZKG (inclusief Tata Steel) is € 9.628 miljoen, een stijging van € 210 miljoen ten opzichte van 2019. Met name in het Amsterdamse havengebied is de toegevoegde waarde ten opzichte van 2019 sterk gestegen (+ € 222 miljoen). In IJmond-Zuid is een lichte daling ten opzichte van 2019 is te zien (- € 28 miljoen).

Werkgelegenheid

In 2020 waren in de NZKG-gemeenten langs het kanaal meer dan 830 duizend banen, een stijging van ruim 17 duizend banen ten opzichte van de meting in 2019. Ruim 86 duizend van deze banen zijn op de bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal gesitueerd, een stijging van bijna 1.700 banen ten opzichte van 2019. Sinds de eerste RI-meting in 2014 groeide de werkgelegenheid het meest in het Amsterdamse havengebied. In het gebied nam vooral de zakelijke dienstverlening toe en kwamen er meer stadsverzorgende bedrijven bij.

Overslag en scheepsbezoeken

De coronacrisis had in 2020 een grote impact op havens in het NZKG. Dit zorgde er enerzijds voor dat de energietransitie in een stroomversnelling is gekomen, maar anderzijds ook voor een afname van de (kolen)overslag. De overslag daalde in 2020 met ruim 13 ton ten opzichte van 2019 naar ruim 90 miljoen ton overslag. Ook het aantal bezoeken van zeeschepen is in 2020 gedaald van 7.528 in 2019 naar 6.600.

Luchtfoto van de Coen- en Vlothaven. Foto Bram van de Biezen.

Doelstelling:

inzicht geven in de intensivering op de bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal door gronduitgifte, werkgelegen- heid, milieucategorieën en herstructurering. De monitor moet objectieve en betrouwbare informatie bevatten en bruikbare input leveren voor de politieke afweging over het al dan niet uitbreiden van het havenareaal in het NZKG.

Trekker:

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen:

partners Bestuursplatform NZKG, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst NZKG en SADC (Schiphol Area Development Company).