MONITOR RUIMTE-INTENSIVERING NZKG

Ambitie

Intensiveren oftewel het optimaal benutten van beschikbare schaarse ruimte. Dat is de ambitie voor het Noordzeekanaalgebied (NZKG), verwoord in de Visie NZKG 2040. Zo behouden de functies economie, wonen, recreatie en groen zoveel mogelijk hun waarde en blijft er toch ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Zodat de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam behouden blijft. Pas als de bestaande ruimte in de werkgebieden optimaal wordt benut, kunnen we spreken over nieuw havenareaal. In dat kader houdt het Bestuursplatform toezicht op de intensiteit van het ruimtegebruik op de bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal.

In juli 2018 heeft het Projectbureau NZKG de vierde meting van de Monitor Ruimte-intensivering gepubliceerd. Deze monitor toont per deelregio en per bedrijvengebied de ontwikkeling van het ruimtegebruik. Uit de monitor 2018 blijkt dat de overslag in 2017 voor het eerst boven de 100 miljoen steeg. De werkgelegenheid en toegevoegde waarde groeiden zonder dat er veel nieuwe kadegebonden terreinen zijn uitgegeven. Er wordt gemeten aan de hand van vier indicatoren: fysieke ruimte, overslag en scheepsbezoeken, werkgelegenheid en toegevoegde waarde.

Het Projectbureau NZKG maakt de monitor in samenwerking met de partners van het Bestuursplatform NZKG. In 2018 hebben deze partners naast de Monitor Ruimte-intensivering ook gegevens aangeleverd over de fysieke ruimte voor de Plabeka-monitor. Om de partners te ontlasten, en om met dezelfde gegeven te werken, is er eind 2018 voor gekozen om de vragen te combineren in één digitale enquête. Begin 2019 is de enquête uitgezet voor de vijfde meting van de Monitor Ruimte-intensivering NZKG 2019.

bekijk de monitor online

Relatie met andere projecten:

Natuur, recreatie of de agrarische functies van de Houtrakpolder en compenserende maatregelen bij de ontwikkeling van een haven in de Houtrakpolder, gezamenlijk vestigingsbeleid, leefbaarheid in het NZKG, de circulaire economie, energietransitie, transformatie van De Pijp Beverwijk, Haven-Stad Amsterdam, transformatie van de Achtersluispolder en het Hembrugterrein.

Communicatie:

De nieuwe monitor verschijnt in een unieke kaartapplicatie op de website van het projectbureau NZKG (www.noordzeekanaalgebied.nl). Via de NZKG-nieuwsflits kunt u op de hoogte blijven van het verschijnen van de monitor.

Mijlpalen:

in het derde kwartaal van 2019 verschijnt de vijfde meting van de Monitor Ruimte-intensivering.

 

 

 

 

 

 

VCK Logistics, Waterland Terminal

Doelstelling:

Inzicht geven in de intensivering op de bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal door gronduitgifte, verdichting, innovatie en herstructurering. De monitor moet objectieve en betrouwbare informatie bevatten en bruikbare input leveren voor de politieke afweging over het al dan niet uitbreiden van het havenareaal.

Trekker:

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen:

partners Bestuursplatform NZKG, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst NZKG, SADC (Schiphol Area Development Company) en MRA.