MONITOR RUIMTE-INTENSIVERING NZKG

Ambitie

Het Bestuursplatform NZKG wil dat de bedrijventerreinen langs het Noorzeekanaal zo intensief mogelijk worden gebruikt. Dit conform de ambitie, verwoord in de Visie NZKG 2040. Om hierin inzicht te houden en te krijgen brengt het platform jaarlijks een ruimte-intensiveringsmonitor uit. Deze monitor geeft inzicht in de uitgifte van de kadegebonden en niet-kadegebonden terreinen, werkgelegenheid, toegevoegde waarde en overslag op de terreinen en de nog beschikbare ruimte in de regio.

Uitgifte terreinen

De zesde meting vond plaats in 2020. Uit de RI-monitor blijkt dat er in 2019 in totaal 27,5 hectare is uitgegeven op de bedrijventerreinen. Hiervan was 8,1 kadegebonden en 19,4 hectare niet-kadegebonden terreinen. Als gevolg van deze uitgave was op 1 januari 2020 nog 145,9 hectare aan kadegebonden en 223,8 hectare aan niet-kade- gebonden percelen beschikbaar voor gronduitgifte. Vooral kadegebonden terrein is schaars. Alleen in Amsterdam Westpoort zijn nog grote kavels (meer dan vijf hectare) beschikbaar.

Stijging overslag en toegevoegde waarde

De overslag in het NZKG steeg in 2019 met 3,3 miljoen ton (drie procent) naar ruim 104 miljoen ton overslag. Deze groei was geheel toe te rekenen aan het havengebied van Amsterdam. De lading kwam met grotere schepen binnen, omdat het aantal scheepsbezoeken licht daalde ten opzichte van de vorige meting. De totale economische waarde in 2019 in het NZKG (inclusief Tata Steel) bedroeg circa

€ 9,42 miljard. Een stijging van € 683 miljoen (bijna acht procent) ten opzichte van 2018. De Amsterdamse havengebieden leverden de hoogste toegevoegde waarde op per hectare, omdat havengerelateerde sectoren de meeste toegevoegde waarde leveren.

bekijk de monitor online

Werkgelegenheid

In 2019 waren er in totaal 816.190 banen in de NZKG-gemeenten langs het Noord- zeekanaal. Ten opzichte van de meting in 2018 is de werkgelegenheid op de bedrijventerreinen toegenomen met 6.142 banen. Hiervan waren 751 banen haven- gerelateerd (twaalf procent). De hoogste stijging vond plaats in het havengebied van Amsterdam. Met name de niet-havengerelateerde werkgelegenheid groeide in dit gebied.

Relatie met andere projecten:

natuur, recreatie of de agrarische functies van de Houtrakpolder en compenserende maatregelen bij de ontwikkeling van een haven in de Houtrakpolder, Gezamenlijk vestigingsbeleid, Leefbaarheid in het NZKG, Circulaire economie, Energie- transitie, Transformatie van De Pijp Beverwijk, Haven-Stad Amsterdam, Transformatie van de Achtersluispolder en het Hembrugterrein.

Communicatie:

de RI-monitor verschijnt in een unieke kaartapplicatie op de site van het Projectbureau NZKG (www.noordzeekanaalgebied.nl). Via de NZKG-nieuwsflits kunt u op de hoogte blijven van de publicatie van de RI-monitor 2021.

Mijlpalen:

in het derde kwartaal van 2021 verschijnt de zevende meting van de Monitor Ruimte-intensivering.

Luchtfoto van de Coen- en Vlothaven. Foto Bram van de Biezen.

Doelstelling:

inzicht geven in de intensivering op de bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal door gronduitgifte, werkgelegen- heid, milieucategorieën en herstructurering. De monitor moet objectieve en betrouwbare informatie bevatten en bruikbare input leveren voor de politieke afweging over het al dan niet uitbreiden van het havenareaal in het NZKG.

Trekker:

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen:

partners Bestuursplatform NZKG, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst NZKG en SADC (Schiphol Area Development Company).