MONITOR RUIMTE-INTENSIVERING NZKG

Ambitie

Het Bestuursplatform NZKG wil dat de terreinen langs het Noorzeekanaal zo intensief mogelijk worden gebruikt. Dit conform de ambitie, verwoord in de Visie NZKG 2040. Om hierin inzicht te houden en te krijgen brengt het platform jaarlijks een ruimte-intensiveringsmonitor uit. Deze monitor geeft inzicht in de uitgifte van de terreinen, de werkgelegenheid, toegevoegde waarde en overslag op de terreinen en de nog beschikbare ruimte.

Uitgifte terreinen

In 2019 heeft de vijfde meting plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat in 2018 in totaal 40,2 hectare kadegebonden en 34,2 hectare niet-kadegebonden terrein is uitgegeven. Dat betekent dat er op 1 januari 2019 nog 150 hectare kadegebonden en 282 hectare droog terrein was. Met name de natte kavels beginnen schaars te worden. Momenteel zijn er nog tien kavels groter dan vijf hectare.

Stijging overslag en toegevoegde waarde
De overslag steeg in 2018 met 750.000 ton (één procent) ondanks dat de kolenoverslag met een miljoen ton daalde. De totale toegevoegde waarde per jaar op de NZKG-bedrijventerreinen (inclusief het Tata Steel-terrein) steeg ten opzichte van 2016 met 25 procent naar 8,86 miljard euro. De Amsterdamse havengebieden leverden de hoogste toegevoegde waarde per hectare op omdat de havengerelateerde sectoren de meeste toegevoegde waarde leveren. Met toegevoegde waarde wordt de economische waarde bedoeld; de economische bijdrage aan de internationale concurrentiepositie van de MetropoolregioAmsterdam.

bekijk de monitor online

Werkgelegenheid

De totale werkgelegenheid in de NZKG-gemeenten steeg in 2018 met drie procent naar 773.265 banen. Hiervan zijn 29.154 banen (3,8 procent) havengerelateerd. Op de NZKG-bedrijventerreinen is de werkgelegenheid gestegen met 1450 banen (twee procent). Deze stijging komt bijna geheel voor rekening van de niethavengerelateerde banen. Het NZKG-gebied telt in totaal 78.273 banen. Hiervan is dertig procent (23.449) havengerelateerd.

Relatie met andere projecten:

natuur, recreatie of de agrarische functies van de Houtrakpolder en compenserende maatregelen bij de ontwikkeling van een haven in de Houtrakpolder, gezamenlijk vestigingsbeleid, leefbaarheid in het NZKG, de circulaire economie, energietransitie, transformatie van De Pijp Beverwijk, Haven-Stad Amsterdam, transformatie van de Achtersluispolder en het Hembrugterrein.

Communicatie:

de monitor verschijnt in een unieke kaartapplicatie op de website van het Projectbureau NZKG (www.noordzeekanaalgebied.nl). Via de NZKG-nieuwsflits kunt u op de hoogte blijven van het verschijnen van de monitor.

Mijlpalen:

in het derde kwartaal van 2020 verschijnt de zesde meting van de Monitor Ruimte-intensivering.

De Vissershaven (links) en de Haringhaven in IJmuiden.

Doelstelling:

In afstemming met de Monitor Bedrijventerreinen in de gehele Metropool Regio Amsterdam, zal het Bestuursplatform een zesde meting uitbrengen over de ontwikkelingen in 2019.

Trekker:

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen:

Partners Bestuursplatform NZKG, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst NZKG en SADC (Schiphol Area Development Company).