MONITOR RUIMTE-INTENSIVERING

Doelstelling

Inzicht geven in de ontwikkeling van de mate van ­intensivering op de bedrijventerreinen van het NZKG door gronduitgifte, verdichting, innovatie en herstructurering­. De monitor moet objectieve, betrouw­bare informatie bevatten en bruikbare input leveren voor de politieke afweging over het al dan niet uitbreiden van het havenareaal.

Inhoud en voortgang

Ruimte-intensivering bij VCK Logistics: All Weather Terminal 4 (artist impression).

Ruimte-intensivering bij VCK Logistics: All Weather Terminal 4 (artist impression).

Bij de totstandkoming van de Visie NZKG 2040 hebben de partners in het NZKG afgesproken de bestaande terreinen zo intensief mogelijk te gebruiken. Duurzaam omgaan met de schaarse ruimte is essentieel vanuit het oogpunt van leefbaarheid en de grote en toenemende ruimtevraag voor wonen, werken en recreëren. Pas als de bestaande ruimte in de werkgebieden optimaal wordt benut kan worden gesproken over nieuw havenareaal. In dat kader monitort het Bestuursplatform de intensiteit van het ruimtegebruik op de bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal.

In 2015 zijn de kaders van de Monitor Ruimte-intensivering vastgesteld en is een eerste ‘nulmeting’ verricht. Aan de hand van verschillende indicatoren op het gebied van werkgelegenheid, uitgeefbare kavels, toegevoegde waarde en overslag en milieu is het ruimtegebruik inzichtelijk gemaakt. In 2016 is een tweede meting verricht. De gegevens uit deze meting zijn naast de nulmeting gelegd. Per deelregio en per bedrijvengebied is te zien hoe het ruimtegebruik zich heeft ontwikkeld. Lees hieronder de uitkomsten op hoofdlijnen.

Werkgelegenheid
Het aantal banen op de bedrijventerreinen in het NZKG stijgt met 422 naar 73.569 banen in 2015. In 2015 zijn er in totaal 23.797 havengebonden banen in het NZKG, een stijging van 295 banen.

Toegevoegde waarde
De totale toegevoegde waarde van het NZKG is in 2015 gestegen van €5.975 naar €6.768 miljoen euro, een stijging van €794 miljoen euro.

Milieu
De milieuruimte in het gebied is juridisch niet veranderd.

Fysieke ruimte
In 2016 is in totaal 13,46 ha uitgegeven op de bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal. Hiervan is 8,64 ha kadegebonden­ en 4,82 ha niet-kadegebonden terrein. Het aantal beschikbare kavels in het NZKG is toegenomen. De toename vindt met name plaats in het Westelijk Havengebied Amsterdam en Westpoort-Zuid. Terreinbeheerders hebben hier meer terrein teruggenomen dan uitgegeven.

Overslag en scheepsbezoeken
De overslag in het NZKG was over het jaar 2015 in totaal circa 95,9 miljoen ton. Ten opzichte van 2014 is dit een daling van 1,9 procent. Het aantal scheepsbezoeken is licht gedaald, van 6845 naar 6818 scheepsbezoeken.

Communicatie:
www.noordzeekanaalgebied.nl, NZKG Nieuwsflits.

bekijk de monitor online

Trekker

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform NZKG, Omgevingsdienst IJmond en Omgevingsdienst NZKG, SADC.

Relatie met andere projecten:

Gezamenlijk vestigingsbeleid, Leefbaarheid en Duurzaamheid in het NZKG, Monitor woningbouw, Haven-Stad Amsterdam, Hembrugterrein. Transformaties van de Pijp, de Achtersluispolder en de gebieden Coen-Vlothaven en Amsterdam-Noord, Natuur, recreatie of agrarische functies Houtrakpolder & compenserende maatregelen bij ontwikkeling Houtrakhaven.

Mijlpalen:

In november 2017 wordt de derde meting van de Monitor Ruimte-intensivering voorgelegd aan het Bestuursplatform.

Het kaartverhaal van de Monitor Ruimte-intensivering 2016

Het kaartverhaal van de Monitor Ruimte-intensivering 2016