MONITOR RUIMTE-INTENSIVERING

Doelstelling

Inzicht geven in de ontwikkeling van de mate van ­intensivering op de bedrijventerreinen van het NZKG door gronduitgifte, verdichting, innovatie en herstructurering­. De monitor moet objectieve, betrouw­bare informatie bevatten en bruikbare input leveren voor de politieke afweging over het al dan niet uitbreiden van het havenareaal.

Inhoud en voortgang

Ruimte-intensivering bij VCK Logistics: All Weather Terminal 4 (artist impression).

Ruimte-intensivering bij VCK Logistics: All Weather Terminal 4 (artist impression).

Bij de totstandkoming van de Visie NZKG 2040 hebben de partners in het NZKG afgesproken de bestaande terreinen zo intensief mogelijk te gebruiken. Duurzaam omgaan met de schaarse ruimte is essentieel vanuit het oogpunt van leefbaarheid en de grote en toenemende ruimtevraag voor wonen, werken en recreëren. Pas als de bestaande ruimte in de werkgebieden optimaal wordt benut kan worden gesproken over nieuw havenareaal. In dat kader monitort het Bestuursplatform de intensiteit van het ruimtegebruik op de bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal.

Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied heeft in 2015 de kaders vastgesteld en een eerste meting verricht, ook wel de ‘nulmeting’ genoemd. De metingen hierna zijn in 2016 en 2017 uitgevoerd en geven een beeld van de mate van ­intensivering op de bedrijventerreinen van het NZKG en de ontwikkeling hierin.

Rapportages Monitor Ruimte-intensivering Noordzeekanaalgebied:
derde meting 2017
tweede meting 2016
eerste meting 2015 (PDF; 24,1 MB)

Zie voor een overzicht van de indicatoren de Kadernotitie Monitor Ruimte-intensivering. Of bekijk het filmpje hieronder voor een korte uitleg.

Communicatie:
www.noordzeekanaalgebied.nl, NZKG Nieuwsflits.

bekijk de monitor online

Trekker

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform NZKG, Omgevingsdienst IJmond en Omgevingsdienst NZKG, SADC.

Relatie met andere projecten:

Gezamenlijk vestigingsbeleid, Leefbaarheid en Duurzaamheid in het NZKG, Monitor woningbouw, Haven-Stad Amsterdam, Hembrugterrein. Transformaties van de Pijp, de Achtersluispolder en de gebieden Coen-Vlothaven en Amsterdam-Noord, Natuur, recreatie of agrarische functies Houtrakpolder & compenserende maatregelen bij ontwikkeling Houtrakhaven.

Mijlpalen:

In november 2017 wordt de derde meting van de Monitor Ruimte-intensivering voorgelegd aan het Bestuursplatform.

Het kaartverhaal van de Monitor Ruimte-intensivering 2016

Het kaartverhaal van de Monitor Ruimte-intensivering 2016